• Študijné odbory

   • Škola pripravuje žiakov v oblasti cestovného ruchu, ekonomiky, podnikania, ekonomických a obchodných služieb. Pripravuje žiakov pre štúdium na vysokých školách.

    6317 M obchodná akadémia

    Absolvent študijného odboru je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností a obchodno-podnikateľských funkcií v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách ako výkonný pracovník alebo manažér strednej úrovne, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe, spojených so získavaním a spracúvaním informácií. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.
    Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch.
    Absolvent získa schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Vie sa aktívne zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných.

    Učebný_plán_-_Obchodná_akadémia.pdf

    Učebný_plán_-_Obchodná_akadémia_s_duálnym_vzdelávanim.pdf

     

    6324 M   manažment regionálneho cestovného ruchu

    Absolventi nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne a zamestnanci v podnikoch cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.) u nás i v zahraničí, aj ako samostatní podnikatelia v cestovnom ruchu. Dosiahnuté vzdelanie vytvára predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole a vytvára podmienky na získanie oprávnenia pre podnikateľskú činnosť.

    Učebný_plán_-_Manažment_regionálneho_CR.pdf

     

    6325 M ekonomické lýceum

    Absolvent študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum je stredoškolsky kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania. Je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl. Má potrebné odborné vzdelanie a zároveň jeho odborný profil sa zakladá na širokej báze všeobecne orientovaného vzdelania cieľom štúdia je zvýšiť intenzitu odbornej prípravy s primeraným dôrazom na prvky všeobecnovzdelávacieho charakteru. Absolventi študijného odboru sú plnohodnotne pripravení úspešne absolvovať prijímacie skúšky na rôznych typoch vysokých škôl a univerzít.

    Učebný_plán_-_Ekonomické_lýceum.pdf

     

    6341 M  škola podnikania.

    Štúdium pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Je kombináciou ekonomického a právneho vzdelania. Absolvent je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a právneho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy. Má prehľad o informáciách a metódach ich získavania, o administratívnej a právnej činnosti v podniku, ako aj o všetkých zákonných normách vo vzťahu k procesom v podniku.

    Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore, sú schopní vykonávať nižšie a stredné ekonomické manažérske funkcie. Uplatnia sa ako samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci, súkromní podnikatelia aj ako stredné články riadenia priemyselných, poľnohospodárskych, obchodných podnikov a podnikov služieb.

    Požiadavky na prijímacie pohovory:

    Prijímacie pohovory sa robia v súlade s platnou legislatívou. Uchádzači budú prijímaní na základe kritérií prijímacieho konania. Kritéria prijímacieho konania pri prijímaní zohľadňujú výsledky prospechu zo ZŠ, súťaže a predmetové olympiády. Prijímacia komisia určí poradie uchádzačov samostatne pre každý študijný odbor.

    Učebný_plán_-_Škola_podnikania.pdf