• Organizácia prijímacieho konania

    1. Predpokladom pre prijatie uchádzačov vo všetkých odboroch štúdia je zdravotná spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore štúdia potvrdená príslušným dorastovým lekárom. Pre tento školský rok škola nebude vyžadovať potvrdenie od lekára z dôvodu mimoriadnej situácie. 
    2. Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.
    3. Pre uznanie bodov z predmetovej olympiády, alebo súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania je potrebné predložiť spolu s prihláškou na štúdium aj originál diplomu za umiestnenie v súťaži, ktorý po overení komisiou bude vrátený  uchádzačovi.
    4. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
    5. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania  § 57 ods. 1 zákona č.:71/1967 o správnom konaní v zmení neskorších právnych noriem a o odvolaní sám rozhodnúť.
    6. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
    7. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.
    8. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
    9. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe   výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov   prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
    10. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému   žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
    11. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č.1.
    12. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v deň konania II. termínu prijímacích skúšok.
    13. Zakódovaný zoznam všetkých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na výveske školy a na internetovej stránke školy www.sospodnikania.sk pod prideleným číselným kódom v súlade so zákonom najneskôr do 11.05.2021.
    14. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastní zápisu, riaditeľ školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí. Na uvoľnené miesta budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám pre prijatie.
    15. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 11. júna 2021 podať    prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo).
    16. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenie príslušného študijného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov budú so súhlasom zákonného zástupcu urobené presuny prihlášok  prijatých žiakov medzi odbormi v rámci školy.

     

    Spoločné ustanovenia

     

    1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
    2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2021.
    3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2021.
    4. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov.
    5. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú.
    6. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
    7. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

     

          

    V Prešove, 25. marca 2021

     

     

                                                                                                                    Mgr. Michal Čiernik v.r.

                                                                                                                  riaditeľ SOŠP