• Samotestovanie žiakov

     • Riaditeľstvo Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje všetkým žiakom a rodičom, informácie ohľadom vykonávania samotestovania pomocou testov, ktoré boli rozdelené žiakom v dňoch 16. a 17.9.2021. Každý žiak má pridelených 5 ks samotestov. 

      - Odporúčame žiakom, ktorí navštevujú školský internát, aby vykonali samotestovanie vždy v nedeľu pred odchodom na školský internát. 

      -  Odporúčame žiakom, ktorí navštevujú školu, aby vykonali samotestovanie vždy v pondelok pred odchodom do školy na vyučovací proces. 

      -  Pri pozitívnom  výsledku testu je zákonný zástupca žiaka povinný túto skutočnosť oznámiť škole bezodkladne. 

     • Výzva na voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú  podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24 v Prešove.

      Výzva_na_voľby_členov_Rady_školy.pdf

     • Voľby do žiackej školskej rady

     • Dňa 20.09.2021 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

      Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky. Profily kandidátov nájdete pod týmto oznamom alebo na instagrame žiackej školskej rady @zsr.poa.  

      Každý účastník volieb na kandidátke zakrúžkuje maximálne 11 kandidátov podľa svojho slobodného výberu. Ak označí viacerých kandidátov, jeho volebný lístok sa stáva neplatným. Po ukončení volieb volebná komisia spočíta platné a neplatné volebné lístky. Následne budú výsledky volieb uverejnené na web stránke školy a na instagrame žiackej školskej rady @zsr.poa.

       Tešíme sa na vašu účasť!!!

     • Oznam o organizovaní plenárnej schôdze

     • Vážení rodičia,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že dňa 21.9.2021 o 16,00 hod. sa uskutoční plenárna schôdza spojená s voľbami do Rady školy za zástupcov  rodičov. 

      V prípade Vášho záujmu kandidovať do Rady školy za rodičov, kontaktujte nás na mail, kde je potrebné zaslať žiadosť o zaradení na kandidátnu listinu. Termín podania žiadosti je do 21.9.2021 do 16,00 hod.  

      Mailové kontakty pre podanie žiadosti sú tieto:

      riaditel@sospodnik-po.vucpo.sk      sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk    .  

      Predseda volebnej komisie: Ing. Mária Onderková - mail: onderkova@sospodnikania.sk

     • Slávnostné posedenie

     • Dňa 6. septembra 2021 o 13.00 hod. sa v priestoroch SPOJENEJ ŠKOLY na Masarykove 24 v Prešove konalo slávnostné posedenie z príležitosti poďakovania dlhoročným zamestnancom školy za ich kvalitnú prácu.

      Veľkoleposť podujatia podporili aj významní hostia z Prešovského samosprávneho kraja, a to pán PaedDr. Ján Furman - vedúci odboru školstva, pán Mgr. Juraj Kredátus, PhD. - vedúci oddelenia metodických činností a športu, a pán Mgr. Miroslav Vaško - vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie.

      Ďalšími hosťami boli členovia Rady školy, a to  pán Mgr. Rastislav Zima – podpredseda Rady školy, zástupca rodičov a zákonných zástupcov, ďalej pán Ján Onofrej – zástupca rodičov a zákonných zástupcov, pán JUDr. Pavel Hagyari, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa, pán PaedDr. Miroslav Benko, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa a pán JUDr. Ján Luterán – delegovaný zástupca zriaďovateľa.

      Ocenenými boli bývali zamestnanci oboch škôl, a to za organizačnú zložku SOŠ podnikania bola ocenená pani Mgr. Edita Šebejová, za organizačnú zložku Obchodná akadémia to boli pani RNDr. Eva Kušnírová, pani Mária Novická a pani Helena Knutová. Ocenenie odovzdali pán PaedDr. Ján Furman – za VÚC a za SPOJENÚ ŠKOLU poverený riaditeľ Mgr. Michal Čiernik a zástupca pre organizačnú zložku Obchodná akadémia pán Ing. Martin Keseličko. Na záver sa k všetkým prihovoril vedúci odboru školstva VÚC, pán PaedDr. Ján Furman.

      Pre príjemnú atmosféru nám zaspievala slečna Lucia Novotná.

     • Otvorenie školského roku

     • Prvý deň školského roka 2021/2022 je za nami. Sme radi , že sme mohli privítať nových prvákov za prítomnosti vzácnych hostí. Svojou návštevou nás poctili predseda Úradu Prešovského samosprávneho kraja p. Milan Majerský a vedúci odboru školstva p. Ján Furman. Okrem milých a povzbudivých slov pre našich žiakov bol pán predseda slávnostne otvoriť 5. poschodie , kde došlo ku kompletnej revitalizácií učební, ktoré sme pretransformovali na multimediálne a počítačové učebne. Na záver sme previedli hosti celou školou , kde môžme konštatovať spokojnosť.

      Veríme, že je to len začiatok a spoločne vedenie, zamestnanci a žiaci budú prispievať k tomu ,aby naša Spojená škola, Masarykova 24, Prešov sa stala krajskou dominantou v št. odboroch, ktoré ponúka.

      Vaša Spojená škola, Masarykova 24, Prešov: "investuj do seba , vzdelávaj sa u nás " !!!!!

     • Voľby do Žiackej školskej rady

     • Registrácia do volieb do žiackej školskej rady je oficiálne spustená a potrvá až do 10.9.2021. Ak máš záujem stať sa členom, stačí, ak vytvoríš formulár, ktorý ťa bude reprezentovať. Pre inšpiráciu sme vytvorili aj predlohu, podľa ktorej sa môžeš riadiť. /Formulár_voľby_žšr/

      Kandidovať do ŽŠR môže každý jeden z vás, kto má chuť a ochotu venovať svoj čas aj mimo vyučovacieho procesu. Členstvo v ŽŠR prináša jedinečnú príležitosť naučiť sa novým veciam, rozvíjať svoje zručnosti a kreativitu, participovať pri vytváraní a organizovaní aktivít, či získavať nové zážitky so skvelými ľuďmi.

      Predstavenie kandidátov bude prebiehať online na sociálnych sieťach našej školy od 13.9.2021 a potrvá až do samotných volieb, ktoré prebehnú tajným hlasovaním dňa 16.9.2021. 

      Prihlasovacie formuláre do volieb do Žiackej školskej rady posielajte na emailovu adresu stolarikova@sospodnikania.sk

      /Žiacka školská rada.mp4/

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 (štvrtok) nasledovne:

      · 07,30 hod. – všetky 2., 3., 4. ročníky (vestibul školy),

      · 08,00 hod. – 1. ročník (vestibul školy).

      Žiaci 1. ročníka sa sústredia vo vestibule školy o 08,00 hod., kde po kontrole dokumentov v zmysle COVID Automatu sa presunú do telocvične školy. Tam bude prebiehať slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 so začiatkom o 08,30 hod. Po slávnostnom otvorení sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú do svojich kmeňových tried a budú prebiehať triednické hodiny do cca 10,00 hod.

      Žiaci 2., 3., 4. ročníkov sa sústredia vo vestibule školy o 07,30 hod., kde po kontrole dokumentov v zmysle COVID Automatu sa presunú do svojich kmeňových tried podľa rozpisu (rozpis učební). Tam budú prebiehať slávnostné otvorenia školského roku 2021/2022 so začiatkom o 08,00 hod. Po slávnostnom otvorení budú triednické hodiny do cca 10,00 hod.

      /Tlačivo_o_bezpríznakovosti/

      Všeobecné pravidlá:

      • V interiéri školy naďalej platí povinnosť nosiť rúška.
      • V zmysle COVID Automatu pri prvom nástupe do školy v zelenom okrese sa odporúča doložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti). V iných farbách okresu je tento dokument povinný.
      • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) musí plnoletý žiak/zákonný zástupca predkladať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
      • Školské stravovanie je zabezpečené od 2.9.2021 (štvrtok) - nutné prihlásiť sa na stravu prostredníctvom objednávacieho systému, alebo u vedúcej školskej jedálne do 14,00 hod.

      Tešíme sa na Vás.

      KMEŇOVÉ UČEBNE pre školský rok 2021/2022

      Číslo               Názov                Typ

      1. poschodie

      120B IV. A-p  kmeňová učebňa triedy IV. A-p

      2. poschodie

      203 IV. A-o  kmeňová učebňa triedy IV. A-o

      209 IV. C-p  kmeňová učebňa triedy IV. C-p

      212 I. B-p  kmeňová učebňa triedy I. B-p

      215 IV. B-p  kmeňová učebňa triedy IV. B-p

      218 IV. B-o  kmeňová učebňa triedy IV. B-o

      3. poschodie

      305 I. B-o  kmeňová učebňa triedy I. B-o

      306 III. B-p  kmeňová učebňa triedy III. B-p

      307 III. A-o  kmeňová učebňa triedy III. A-o

      308 III. B-o  kmeňová učebňa triedy III. B-o

      309 II. B-p  kmeňová učebňa triedy II. B-p

      313 I. A-p  kmeňová učebňa triedy I. A-p

      314 III. A-p  kmeňová učebňa triedy III. A-p

      315 II. A-p  kmeňová učebňa triedy II. A-p

      316 I. A-o  kmeňová učebňa triedy I. A-o

      319 II. B-o  kmeňová učebňa triedy II. B-o

      5. poschodie

      521 II. A-o  kmeňová učebňa triedy II. A-o

     • Pokyny k začiatku školského roku 2021/2022

     • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

      Viac informácií nájdete v dokumente:

      Školský semafor  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

      Dokumenty potrebné pred príchodom do školy:

      Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /Tlačivo_o_bezpríznakovosti/

      Príloha č.2 - Oznámenie o výnimke z karantény  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ozn%C3%A1menie+o+v%C3%BDnimke+z+karant%C3%A9ny

       

      Milí žiaci, v súvislosti s dodržiavaním protiepidemických opatrení Vás žiadame o vyplnenie krátkeho dotazníka „Dotazník o bezpríznakovosti“ v čo najkratšom termíne https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0TDziI5E8ECVfapACIR6EgHUAzr_goVIqobsX3xkXbdUNFYzNFhOSERFN1VPUUlMTE9RM1FLT0k3Qi4u

      Súčasťou dotazníka je aj prieskum o záujme o AG samotesty.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie (1 balenie – sada - krabica) a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter). Pri testovaní dvakrát týždenne bude sada antigénových samotestov postačovať približne na obdobie 12 týždňov. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Testovanie nie je podmienkou pre nástup do školy a je realizované len na dobrovoľnej báze, pričom je poskytnuté zdarma. Prosím o vyjadrenie záujmu do 26.8.2021, cez konto žiaka na Office365 (pre nových žiakov prostredníctvom záujmu mailom na popik@sospodnikania.sk). AG samotesty budú s veľkou pravdepodobnosťou distribuované najskôr od 31.8.2021. O spôsobe a časoch prevzatia budeme tých, čo prejavili záujem, informovať.

     • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

     • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 1.septembra 2021 (t.j. streda) od 16,00 do 21,00 hod.

      Žiak pri nástupe predloží:

      - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezpríznakovosti

      Pozn.: Vstup do budovy školy a ŠI bez tohto prehlásenia nie je možný. Zákonný zástupca nebude mať umožnený vstup do budovy školy a ŠI.

      Platby za mesiac september 2021 sa budú realizovať začiatkom mesiaca výhradne bankovým prevodom.

      Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

      /Tlačivo_o_bezpríznakovosti/

     • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

     • Týmto upozorňujeme žiakov bývajúcich v ŠI, resp. ich zákonných zástupcov, aby NEUHRÁDZALI mesačnú platbu za ŠI v auguste 2021 ako po iné roky.

      Dôvodom je vznik nového právneho subjektu a veci s tým súvisiace. Číslo nového účtu Vám bude ihneď po jeho pridelení zverejnené a oznámené.

      Mgr. Iveta Ligdayová - vedúca VMV a ŠI

     • Expert Geniality Show

     • Dňa 14. mája 2021 sa do celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert Geniality Show zapojilo 12 žiakov našej školy, ktorí zaznamenali výrazné úspechy. Titulom TOP EXPERT sa budú môcť chváliť až deviati z nich:

      Jakub Trebuňák (IV.B), 3. miesto,

      Annamária Vataščáková (III.C), 13. miesto,

      Henrieta Antalová (III.C), 19. miesto,

      Sofia Redajová (III.C), 21. miesto,

      Janka Beňová (II.A), 37. miesto,

      Veronika Harajdová (III.A), 55. miesto,

      Henrieta Golisová (II.A), 71. miesto,

      Tamara Aronová (II.B), 78. miesto,

      Ivana Ferková (III.B), 86. miesto.

      V konkrétnych témach máme v prvej tridsiatke na Slovensku týchto Expertov:

      Od Dunaja k Tatrám: 2.miesto – Jakub Trebuňák, 9.miesto – Veronika Harajdová, 12.miesto – Janka Beňová, 13.miesto – Annamária Vataščáková, 14.miesto – Henrieta Antalová, 18.miesto – Sofia Redajová,

      Do you speak English?: 19.miesto – Sidónia Karabinošová,

      Mozgolamy: 16.miesto – Henrieta Golisová,

      Tajomstvá prírody: 5.miesto – Tamara Aronová, 28.miesto – Janka Beňová,

      Svetobežník: dve 4.miesta – Sofia Redajová + Annamária Vataščáková, 8.miesto – Henrieta Antalová,  26.miesto – Ivana Ferková,

      Góly, body sekundy: 3.miesto – Jakub Trebuňák.

      Menovaným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im ešte lepšie výsledky v budúcom ročníku. BLAHOŽELÁME !

      Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk

      školský koordinátor:  Mgr. Júlia Amanová

     • Odborná prax žiakov I.B triedy

     • Počas týždňa od 14.6.2021 do 18.6.2021 sa žiaci I.B triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej praxe spolu s triedou II.B a to formou odborných exkurzií a besied pod vedením učiteľov: Ing. Mgr. A. Miklušovej, Ing. J. Kočárovej a PaedDr. V. Černajovej.

      Hlavnou témou boli pamiatky UNESCO a unikáty v našom kraji - Opalové bane, Bardejovské kúpele, ako aj samotné mesto Prešov s jeho cennými pamiatkami a históriou.

      Navštívili sme najstaršie  opálové bane na svete -  Opálové bane Dubník, absolvovali cestu za prírodnými ako aj kultúrnymi pamiatkami na Spiši - Spiššký hrad a okolie - Dreveník. Žiaci sa dozvedeli o chránenom území a pamiatkach, o význame  a ochrane svetového dedičstva.

      Pod Dreveníkom sa nachádzala Farma Hodkovce, kde sme sa mohli porozprávať so spolumajiteľkou farmy o cestovnom ruchu, farmárčení a podnikateľských aktivitách na farme. Mnohí si aj vyskúšali jazdenie na koni. Žiaci navštívili aj drevený kostol v Hervartove, ktorý je zasvätený sv. Františkovi z Assisi - ďalšiu pamiatku UNESCA a jedinečnosť na Slovensku - jediný drevený  rím.-kat. kostol zo zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCA na Slovensku. Navštívili sme aj svetoznáme  Bardejovské kúpele a dozvedeli sa viac o službách liečenia. Priamo na mieste mohli vidieť rôznorodosť a komplexnosť služieb, ktoré sú tiež potrebné pre liečenie, prejsť sa promenádou, navštíviť skanzen ľudovej architektúry. Dva dni sme mali vyčlenené pre mesto Prešov - v jeden deň absolvovali spoznávanie mesta Prešov formou hry Spoznaj svoje mesto - kreatívne a formou bádania objavovali pamiatky v centre mesta. V druhý deň sme navštívili Krajské múzeum v Prešove, kde sme absolvovali zaujímavý výklad o dejinách mesta Prešov. Absolvovali prehliadku múzea aj s pivničnými priestormi, kde sa ukrývajú aj ukážky opálov.

      Touto odbornou praxou sme dosiahli to, že žiaci priamo v teréne mohli vidieť, ale aj zažiť, že služby v cestovnom ruchu majú svoje nezastupiteľné miesto, že je nutné na službách  a atrakciách CR pracovať, nestačí len niečo mať, ale aj to vedieť  predať -  ponúknuť zážitok, komplex - balík  služieb.

      Žiaci mohli priamo zažiť výklady sprievodcov, dozvedieť sa viac o navštívených miestach. Získali vedomosti z tvorby trás pre návštevníkov CR. Žiaci si takto zopakovali nadobudnuté vedomosti z geografie, technológie služieb cestovného ruchu, ale aj histórie, dejín kultúry - a najmä ako účastníci CR si aj oddýchli a odreagovali od stereotypu a nadchli sa pre tento zaujímavý odbor.

      Ing. Jana Kočárová

     • "Deň narcisov"

     • Milí kolegovia a žiaci.

      Viac ako desať rokov organizujeme na škole zbierku ku Dňu narcisov na podporu ľudí s onkologickými ochoreniami. Tento rok nám akosi, nie celkom tradičný termín 10. – 12. júna 2021, „unikol“. Ale ochota pomôcť nepozná „termíny“. Preto posielame číslo účtu SK65 0200 0000 0001 0483 2012 aj link na stránku Ligy proti rakovine www.lpr.sk.

      Možno viacerí z vás poznáte niekoho, komu onkologická diagnóza výrazne zmenila každodenný život. Všímajte si ľudí, buďte vnímaví k ich starostiam, strachu, či obavám o život a život ich blízkych. Odoslanie ľubovoľnej sumy na účet umožní realizovať množstvo projektov, ktoré pomáhajú ľuďom s onkologickou diagnózou a ich rodinám. https://www.dennarcisov.sk/ako-pomahame

      RNDr., Ing. Mária Vavreková, Mgr. Martina Leláková           /Plagát_Deň_narcisov/

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici v Prešove v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušuje výchovno-vzdelávací proces dňa 28.06.2021.

      Dôvodom prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu je odstávka elektrickej energie, nakoľko v budove školy začínajú rozsiahle rekonštrukčné práce na 5. poschodí.

     • Matematický Klokan 2021 – výsledky

     • V dňoch 20.–21.4.2021 riešili stovky(možno tisíce) žiakov základných a stredných škôl na Slovensku zaujímavé úlohy tohtoročnej súťaže Matematický Klokan. Z našej školy našlo odvahu popasovať sa s príkladmi 18 dievčat prvých a druhých ročníkov a dve štvrtáčky.

      Poradie najúspešnejších v roku 2021

      za celú školu:

      1. Albertová Nikola, I.A, 72bodov, 60% úspešnosť – šampión školy

      2. Lengerová Lívia, IV.C, 71b, 59,17% úspešnosť

      3. Štelbadská Sandra, II.B, 66b, 55% úspešnosť

      kategória Junior O34:                                                   

      1. Lengerová Lívia, IV.C, 71b

      2. Jurkovičová Anička, IV.C, 59b

      kategória Kadet O12

      1. Albertová Nikola, I.A, 72b

      2. Štelbadská Sandra, II.B, 66b

      3. Koščová Kristína, I.A, 54b

      4. Regrútová Antónia, I.A, 52b

      5. Kustro Sofia, I.A, 49b

      Poradie ostatných súťažiacich môžete zistiť mailom u p.prof. Vavrekovej alebo zadaním svojho kódu na stránke https://matematickyklokan.sk/.

      Buďte v škole, dostanete darček od organizátorov tj. Talentídy n.o. a Združenia rodičov SOŠ podnikania.

      Všetkým účastníkom bez ohľadu na poradie blahoželáme a prajeme radosť z myslenia a riešenia úloh.

      MV                       Klokan.jpg

     • Burza modelov a šiat

     • Opäť  je tu šanca pomôcť sebe a iným  prostredníctvom  burzy  šiat v duchu ZERO WAST.  V telocvični  školy  od pondelka 21.06.2021 do piatka 25.06.2021 v čase od 8:00 do 12:00 h. uskutoční výpredaj modelov z dielne umelcov našej školy a darovanie šatstva pre všetky vekové i konfekčné kategórie. Zvyšné šatstvo poputuje GKCH v Prešove na charitatívne účely.

      Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na vás!

      PS: Za prípravu burzy patrí srdečné poďakovanie všetkým, ktorí priložili ruku k dielu – Mgr. M.Kušnírovej a žiakom I.A triedy, Mgr. J.Šebejovej a žiakom II.A triedy a Mgr. N.Tomanovej.

      Mgr. Martina Leláková

     • NÁPAD PREDÁVA 2021

     • Dňa 10. júna 2021 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší už IX. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2021“. Na úvod nás privítali naši moderátori, a to Klaudia Brabcová a Július Štefaník. Celoškolskú súťaž Nápad predáva 2021 slávnostne otvoril pán riaditeľ Mgr. Michal Čiernik. Zároveň nás pozdravil vzácny hosť Mgr. Juraj Kredátus, PhD., vedúci oddelenia odboru školstva PSK.

      Počas celoškolskej súťaže navštívili našu školu ďalší hostia, a to Mgr. Zdenka Štefaníková, majiteľka firmy AWYN, s.r.o., taktiež aj pani Kristína Lorková, projektová koordinátorka projektu „Rozbehni.sa“, ako aj JUDr. Milan Kendereš, majiteľ firmy EkoMedia, s.r.o..

      Cieľom súťaže Nápad predáva 2021 bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 16 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy.

      Učitelia cudzích jazykov ohodnotili samostatnú kategóriu cudzích jazykov: Individuálny predajca v anglickom jazyku, ktorú získala žiačka I.B triedy Karolína Širillová a druhou cenou bolo Predajná skupina vo viacerých cudzích jazykoch, ktorú získala firma CULTURE GO, s.r.o. - Karabinošová, Dakarová, Gregová, Štelbacká a fedorová II.B triedy.

      Súťaž podporili aj naši sponzori: AWYN, s.r.o. , Milk – Agro, s.r.o. , Rodičovské združenie pri SOŠ podnikania a Občianske združenie Mladý tvorca.

      Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdal pán riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom X. ročníku „Nápad predáva “ v roku 2022.

      Výsledky súťaže v tabuľke: Výsledková_listina_NÁPAD_PREDÁVA_2021