• Občianske združenie Mladý tvorca

    • Obchodné meno alebo názov:

     MLADÝ TVORCA

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

     Masarykova 2723/24, 08179 Prešov

     Právna forma:

     Občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     37942573

     1. Občianske združenie /ďalej len “združenie”/ je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

     2. Sídlom združenia je Spojená škola, Masarykova 2723/24, 081 79 Prešov.

     3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.

     4. Cieľ činnosti združenia:

     • podpora výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti žiakov a zamestnancov Spojenej školy, podpora nadaných a tvorivých žiakov v odbornej, jazykovej, umeleckej a športovej oblasti,
     • zabezpečovanie odbornej literatúry a časopisov pre študijné potreby žiakov a zamestnancov, podpora pri vydávaní školského časopisu a dopĺňanie knižničného fondu v školskej knižnici,
     • zriaďovanie a modernizácia odborných učební a Školského internátu výpočtovou, organizačnou, didaktickou technikou, organizovanie a účasť na rôznych súťažiach, podpora záujmových krúžkov, výstav a kurzov zameraných na rozvoj tvorivosti, zručnosti, podpora propagácie školy,
     • pomoc pri nadväzovaní kontaktov a rozvoji spolupráci s podnikateľmi pôsobiacimi v činnostiach podobných so zameraním učebných a študijných odborov školy, podpora medzinárodných kontaktov žiakov a zamestnancov školy formou výmennej odbornej praxe, ale aj spoločných súťaží, kultúrnych a športových podujatí,
     • pomoc žiakom so sociálne slabších rodín formou finančnej výpomoci, prípadne stravného či ubytovania v Školskom internáte.

      

     Členstvo v združení

     1. a/ Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

     • je plne spôsobilá na právne úkony,
     • je bezúhonná

     1. b/ Členom združenia môže byť aj právnická osoba zastúpená svojim štatutárnym orgánom, ktorý musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa bodu l a článku II.

     2. O prijatí za člena do združenia rozhoduje správna rada združenia.

     Práva a povinnosti členov združenia

     1. Členovia združenia sú pri výkone činnosti v združení povinní:

     dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy, týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v združení, dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia.

     2. Členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať na činnosti združenia a taktiež voliť a byť volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia.

     Orgány združenia

     1. Orgánmi združenia sú:

     a/ zhromaždenie členov združenia
     b/ správna rada v zložení :

     Správna rada občianskeho združenia Mladý tvorca: 

     Mgr. Michal Čiernik, Mgr. Eva Balaníková, Bc. Janka Pistráková,  Ing. Mária Onderková, Bc. Jana Stašková, Bc. Mária Poklembová, Mgr. Bohuš Popík, MBA. 

     predseda - Ing. Mária Onderková , e-mail: onderkova@sospodnikania.sk

     podpredsedu - Mgr. Michal Čiernik 

     tajomník - Bc. Janka Pistráková 

     pokladník - Mgr. Eva Balaníková

     kontrolór občianskeho združenia - Mgr. Irena Mačíkova 

     2. Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom. Ostatné orgány sú ním volené.

     3. Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné.

     4. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.

     Hospodárenie združenia

     1. Majetok združenia tvoria:

     • členské príspevky,
     • dary sponzorov,
     • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,
     • získanie grantov a finančnej podpory,
     • príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia

      

     2. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá správna rada.