• Rada školy

    • Rada školy - šk. rok 2022/23

     Zloženie Rady školy pri SPOJENEJ ŠKOLE, Masarykova 24, Prešov

     Ing. Tatiana Štofková – predseda RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov

     Martina Cinová – podpredseda RŠ, zástupca rodičov a zákonných zástupcov

     Ing. Miroslav Vrabeľtajomník RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov

     Ing. Aleš Škultéty – zástupca nepedagogických zamestnancov

     p. Mária Nosáľová – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

     PhDr. Jana Majirská – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

     PaedDr. Miroslav Benko, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa

     RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. – delegovaný zástupca zriaďovateľa

     JUDr. Richard Eliáš – delegovaný zástupca zriaďovateľa

     Mgr. Miroslav Vaško – delegovaný zástupca zriaďovateľa

     Laura Belišová zástupca žiakov

      

     S akýmikoľvek informáciami, dotazmi, či problémami sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu predsedu Rady

     školy stofkova@sospodnikania.sk

      

     Štatút_Rady_školy_Spojená_škola.pdf

     Zápisnica_z_RŠ_28.09.2022

     Zápisnica_z_RŠ_02.02.2023

     Zápisnica_z_RŠ_08.06.2023

     Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy. Funkčné obdobie orgánu sú štyri roky.

      

     Pedagogický predpis_RŠ        ZÁPISNICA_ustanovujúce_zasadnutie_RŠ

     Zápisnica_z_24.3.2022            Zápisnica_z_26.5.2022