Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č. 37   NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,  nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk . Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo .

Vitajte na stránke Strednej odbornej školy podnikania Prešov

V školskom roku 2019/2020 sa vyučujú tieto umelecké a študijné odbory:

3158 M styting a marketing

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

6325 M ekonomické lýceum

6341 M škola podnikania

8298 M odevný dizajn

8299 M dizajn interiéru 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Novinky

 • Žiaci bývajúci v školskom internáte sa dňa 26. 9. 2019 pod vedením Bc. Pistrákovej zúčastnili turnaja v „Malom futbale pre ŠI“, ktorý organizovalo Centrum voľného času ABC v Prešove. Náš internát reprezentovali Jozef Selep, Patrik Kasiňák, Samuel Janič, Vasyl Mahurskyy, Nazar Dumen, Vasyl Hleba, Nikita Merkulov, Roman Sherbakov, Sebastian Bockhor. Súťažný tím sa umiestnil na víťaznom treťom mieste.

  Mgr. Ligdayová Iveta, ved.úseku VMV a ŠI /Fotogaléria/

 • Voľby do žiackej školskej rady

  Milí študenti,

  dňa 14.10.2019 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

  Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky.

  Voľby do ŽŠR budú prebiehať podľa rozpisu počas prvých štyroch vyučovacích hodín v telocvični, kde budú 4 volebné komisie. Každý účastník volieb na kandidátke zakrúžkuje maximálne 11 kandidátov podľa svojho slobodného výberu. Ak označí viacerých kandidátov, jeho volebný lístok sa stáva neplatným. Po ukončení volieb sa volebné komisie presunú do miestnosti č. 204, kde spočítajú platné a neplatné volebné lístky. Správnosť sčítania overí centrálna volebná komisia. Následne sa výsledky volieb uverejnia na web stránke školy a na nástenke ŽŠR.

 • Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove

  Dňa 25. 9. 2019 sa žiaci II.B triedy našej školy v rámci výučby predmetu Právo zúčastnili Dňa otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove. Krajský súd v Prešove bol zriadený zákonom č. 328/1996 Z. z. k l. januáru 1997. Sídli v centre mesta Prešov, v historickej budove , v Paláci Klobušických na Hlavnej ul. 22.

  V súčasnosti je práca zamestnancov Krajského súdu v Prešove sústredená v činnosť 4 kolégií – občianskoprávneho, obchodnoprávneho, správneho a trestnoprávneho kolégia. Je v zásade súdom druhej inštancie, to znamená súdom odvolacím a v prípade správnej agendy aj súdom prvej inštancie. Predsedom senátov a sudcom, prideleným k jednotlivým kolégiám, sú pri konaní a rozhodovaní nápomocní vyšší súdni úradníci, probační a mediační úradníci, justiční čakatelia, súdne tajomníčky a asistenti. V pôsobnosti Krajského súdu v Prešove je 8 okresných súdov.

 • SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 08. októbra 2019 o 16.00 hod. /v utorok/ sa uskutoční plenárna schôdza, po ktorej budú nasledovať triedne aktívy.

 • V Košiciach sa už po tretí rok konal festival príležitostí Profesia days, ktorého sa zúčastnili aj naši študenti 3. a 4. ročníka. Čakal ich tam bohatý program plný workshop-ov a prednášok od rôznych inšpiratívnych osobností. Taktiež si mohli vyskúšať modelové pohovory alebo otestovať si svoje znalosti z oblasti IT a jazykov či nájsť si prácu snov po ukončení štúdia.

  /Fotogaléria/

 • Stredná odborná škola podnikania realizovala slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 pre prvákov v školskej jedálni. Prajeme všetkým žiakom veľa elánu v novom školskom roku 2019/2020. /Fotogaléria/

 • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 1. septembra 2019 (t.j. nedeľa) od 17,00 do 21,00 hod.

  Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september 2019 pre slovenských žiakov predstavuje 90,- €, pre zahraničných žiakov 150,- € úhrada sa realizuje na číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

Počet návštev: 7770324

Partneri