• Školský internát

    •  

     Čitateľská_gramotnosť_a_školská_knižnica - video

     Kreatívna_činnosť - video

     Kultúrno-spoločenské_aktivity - video

     Športové_aktivity - video

     Tvorivé_práce - video

      

     CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

      

     Veľkosť internátu

      

                 Školský internát pri Strednej odbornej škole podnikania je školským zariadením, ktoré nemá právnu subjektivitu. Poskytuje výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre 120 žiakov. Celkove je v internáte 5 výchovných skupín s priemerným počtom 24 žiakov strednej školy. Internát je umiestnený na 4. a 5. poschodí spomínanej školy. Nachádza sa vo výhodnej lokalite. V blízkosti je autobusová, vlaková stanica a zastávka MHD.

      

                 V priestoroch internátu je 31 izieb, 1 študovňa, knižnica, 1 multifunkčnú počítačovú miestnosť s pripojením na internet, 2 kuchynky. Je tu  možnosť využívania posilňovne a telocvične školy, ďalšie počítačové učebne školy, kongresovej miestnosti, školskej jedálne a oddychovo-športového areálu za školou.

      

                 Pre kvalitné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti sú k dispozícii počítače, laserové tlačiarne, telovýchovné náradie a náčinie, odborná a populárna literatúra, časopisy, hudobné nástroje, hudobné nosiče a rôznorodý materiál na tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním v internáte je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa. 

      

     Charakteristika žiakov

      

                 V internáte sú ubytovaní žiaci Strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici, v prípade voľných ubytovacích kapacít internát poskytuje ubytovanie žiakom aj iných stredných škôl.

      

                 Prijímanie žiakov do internátu  na nasledujúci školský rok sa realizuje v období po prijímacích skúškach na stredných školách na základe  kritérií prijatia do internátu na nasledujúci školský rok.

      

     Charakteristika pedagogických zamestnancov

      

                 Na počet ubytovaných a na zabezpečenie trojzmennej prevádzky internát má 4 vychovávateľov, vedúceho úseku pre výchovu mimo vyučovania. Riaditeľom internátu je riaditeľ strednej školy.

      

                 Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady zo súčasného kolektívu spĺňa 100 % zamestnancov. Z celkového počtu majú traja zamestnanci vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a dvaja zamestnanci vysokoškolské vzdelania I. stupňa.

      

                 V záujme zvýšenia kvalifikácie vychovávateľov, chceme pracovníkov motivovať, aby sa systematicky zúčastňovali ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania zameraného  na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a využívanie netradičných metód práce.

      

     Niektorí vychovávatelia ovládajú špecifické zručnosti ako :

     • ovládanie špecifických PC programov, 
     • práca netradičnými technikami a s netradičným materiálom,
     • tvorba projektov, jeden vychovávateľ sa venuje školskej knižnici....

                 V internáte nepôsobí školský psychológ  ani špeciálny pedagóg, ale v prípade potreby spolupracujeme s výchovnou poradkyňou školy.

           

     Dlhodobé projekty, programy

      

     Zapojení sme  do dlhodobých projektov ako je :

     • spolupráca s inými školskými internátmi, najmä v športovej a kultúrnej oblasti (súťaž v stolnom tenise, volejbal, florbal, spevácka súťaž).
     • realizujeme  celointernátne projekty ako privítanie žiakov I. ročníkov, rozlúčka so žiakmi IV. ročníkov, mikulášsky a vianočný program, karneval, internátny ples, kurz spoločenského správania a spoločenských tancov, športové turnaje, deň otvorených dverí pre budúcich prvákov, týždeň zdravej výživy, Medzinárodný deň knižníc.

      

     Spolupráca  s rodičmi  a inými subjektami

      

               Spolupracujeme  najmä s rodičmi žiakov a triednymi učiteľmi. Rodičia môžu prísť na konzultácie do internátu podľa potreby v priebehu celého školského roka. V prípade potreby riešenia problémov so žiakmi  vychovávatelia kontaktujú rodičov.  Počas organizovania triednych aktívov v škole sme plne k dispozícii rodičom, ktorí majú záujem o všetko dianie v školskom internáte, resp. o informácie o ubytovaných. Aktuálne otázky života internátu riešime v  rade školy, kde sú členmi aj rodičia žiakov. O závažných zmenách  informujeme  rodičov aj prostredníctvom informačných listov.

      

             V rámci spolupráce s triednymi učiteľmi bola vytvorená tzv. pedagogická dvojka, ktorej cieľom je sledovanie prospechu a správania žiakov, pomoc slabo prospievajúcim a eliminovanie nežiaducich javov vo výchovno-vzdelávacom procese.

      

                Ďalšími subjektmi, s ktorými spolupracujeme sú SOŠ podnikania,  zriaďovateľ- odbor školstva, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Metodické centrum, Divadlo  DJZ Prešov, Divadlo A. Duchnoviča Prešov, Šarišské osvetové stredisko, Centrum voľného času ABC, Vojenský útvar 1107  a ďalšie štátne i neštátne subjekty.

      

     Výchovný_program_ŠI_SOŠP_2020_21.pdf

     Školský_poriadok      dodatok_č.1_k_škol.poriadku_ŠI

                                         dodatok_č.2_k_škol.poriadku_ŠI