• 6317 M obchodná akadémia

    • 6317 M obchodná akadémia (štvorročné denné štúdium)

     Absolvent študijného odboru je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností a obchodno-podnikateľských funkcií v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách ako výkonný pracovník alebo manažér strednej úrovne, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe, spojených so získavaním a spracúvaním informácií. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.
     Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch.
     Absolvent získa schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Vie sa aktívne zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných.
     Získal zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami a vie ich efektívne využívať pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním, spracúvaním a prezentáciou informácií, kvalifikované
     sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím).

     Učebný_plán_-_Obchodná_akadémia.pdf

     Učebný_plán_-_Obchodná_akadémia_s_dualnym_vzdelávaním.pdf

     Absolvent študijných odborov

     - je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností a podnikateľských funkcií v súkromných a štátnych podnikoch a o organizáciách ako výkonný pracovník alebo manažér strednej úrovne, v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe, ktoré sú spojené so získavaním a spracovávaním informácií, ktoré vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska

     - po zapracovaní je pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch

     - získa schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, získa zručnosti pri práci s informačnými komunikačnými technológiami, ktoré vie efektívne využívať pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci

     - je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti, vie priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

     Typické činnosti, ktoré vykonáva absolvent:

     - marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí

     - činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu

     - činnosti spojené so získavaním, spracúvaním a prezentáciou informácií

     - kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím)

     Absolvent je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a preukázanie požadovaných vedomostí, určených riaditeľom školy v spolupráci s prijímacou komisiou pri prijímacom konaní. Konkretizácia kritérií na prijímacie konanie vrátane bodového hodnotenia je stanovovaná každoročne.