• Exkurzia vo firme LEAR

     • Dňa 7.10. 2022 sme sa zúčastnili, my žiačky z III.C študijného odboru škola podnikania, na exkurzii vo firme Lear. Prehliadka začala zaujímavou prednáškou o histórii a súčasnosti firmy. Pokračovala prechádzkou po výrobných halách, v ktorých sme mali možnosť vidieť výrobu sedadiel do áut, od počiatočnej výroby až po konečný produkt. Oboznámili sme sa s rôznymi strojmi, postupnou výrobou dielov a s konečnou montážou sedadiel.  

      Po prehliadke sme sa na záver zúčastnili na prednáške o korporácii GROW /Globálne zdroje a príležitostí pre ženy/ jednej zo šiestich skupín zdrojov zamestnancov. Táto skupina predstavuje celosvetovú iniciatívu spoločnosti Lear pre vytváranie príležitosti zamestnávania žien a vytvárania priaznivých podmienok pre ich rast a rozvoj. Medzi aktivity, ktoré boli realizované v rámci GROW iniciatívy patrí napríklad: návšteva detského domova a domova dôchodcov, kampaň na podporu prevencie rakoviny prsníka, dni zdravia a krásy, klub dobrovoľníkov v akcii, športové aktivity a pod.  

      Počas exkurzie vo firme Lear sme nadobudli rozšírené informácie o spoločnosti a osobný zážitok, vďaka ktorému sme mali možnosť spoznať rôzne oblasti výroby a oboznámili sme sa aj s novými informáciami. 

             Simona Bujňaková, III.C

     • Odborná prax v tatranských strediskách CR

     • Žiaci odboru manažment regionálneho cestovného ruchu každoročne v rámci svojej odbornej prípravy na zamestnanie absolvujú povinnú odbornú prax. V poslednom septembrovom týždni v tomto novom školskom roku  (26.09.- 30.09.2022) žiaci II.D triedy realizovali odbornú prax v strediskách  Vysokých Tatier.

      Počas štyroch dní  absolvovali odborné exkurzie a besedy s manažérom hotelovej siete Kempinski - Grand Hotel Kempinski  - High Tatras ***** na Štrbskom Plese a kongresového hotela Bellevue**** v Starom Smokovci. Získali cenné informácie o organizácii týchto hotelov, o fungovaní hotelov v sezóne aj mimosezóne, mali možnosť nahliadnuť do jednotlivých úsekov ubytovacích zariadení, oboznámiť sa s činnosťou zamestnancov hotela, získať marketingové inšpirácie hotelových zariadení a mnoho ďalších zaujímavých postrehov.

      Žiaci počas pobytu v zariadení Detský Raj v Tatranskej Lesnej navštívili hlavné strediska Vysokých Tatier /Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica/ a mapovali ich z pohľadu návštevníkov. Prieskumom zisťovali, ktoré služby sa v strediskách ponúkajú. Ktoré atraktivity ponúkajú. Počas praxe absolvovali aj ľahšiu turistiku z Hrebienka, navštívili ubytovacie zariadenia – horské chaty, v ktorých zisťovali ponuku suvenírov jednotlivých prevádzok. Oboznámili sa s históriou Tatier, s významnými osobnosťami, autormi slovenskej a českej poézie a prózy, ktorí pôsobili  na miestach, ktorými sme prechádzali. Mali príležitosť zistiť, že v cestovnom ruchu aj to môže zatraktívniť ponuku stredísk, ako aj hotelov.

      Oboznámili sa s potrebou ponuky animačných služieb. Sami sa zúčastňovali animačných činností pod vedením učiteľov  Ing. Kočárovej a Mgr. Lelákovej, ktoré zabezpečovali odborné vedenie počas celej praxe. 

      Okrem toho po trase cvičného zájazdu navštívili stredoveké mestá Kežmarok a Levoču, bohaté na množstvo kultúrnych pamiatok. Navštívili artikulárny kostol a nový evanjelický kostol v Kežmarku, kde mohli porovnať výklady dvoch rozdielnych sprievodkýň. V meste Levoča absolvovali odbornú prehliadku historického centra mestečka pod vedením Mgr. Lelákovej, v rámci obsahovej náplne predmetu Dejiny kultúry. Tiež navštívili Chrám sv. Jakuba s jedinečným oltárom majstra Pavla z Levoče, našu národnú kultúrnu pamiatku ale aj pamiatku UNESCA. Opäť mali k dispozícii odborný výklad sprievodkyne, mohli sa nechať inšpirovať jej štýlom sprievodcovania ako aj  reakciou na ťažké typy osobnosti v CR.

      Počas celej praxe žiaci pracovali na úlohách, ktoré im boli zadané pred odchodom na odbornú prax, ale aj na nových činnostiach – všetci žiaci si vyskúšali služby sprievodcu priamo počas cesty autobusom, respektíve na mieste. Každý deň im pribúdali nové úlohy vyplývajúce z navštívených miest. Výstupom odbornej praxe bude odovzdaná správa z praxe, ktorá bude ich prvou prípravou sprievodcu na zájazd a zároveň zhodnotením ich prípravy ako aj aktívnej účasti na odbornej praxi.

      Ing. Jana Kočárová

     • Sálový futbal

     • ABC Centrum voľného času v Prešove pravidelne usporadúva športové aktivity pre stredoškolské internáty. Ani tentoraz naši žiaci nevynechali možnosť zúčastniť sa turnaja v halovom futbale, a tak reprezentovať Školský internát pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov. Turnaj sa uskutočnil 13. 10. 2022 na SOŠ technickej v Prešove. Náš tím pod vedením Bc. Pistrákovej v zložení Adam Marčišin, Dávid Miháľ, Peter Nemec, Samuel Banas, Erik Durkoš, Jozef Durkaj vybojovali veľmi pekné druhé miesto. Chlapcom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • Voľby do školského parlamentu

     • 13.10.2022 sa na Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov konali voľby do ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU. Do týchto volieb, boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí si spomedzi 15 kandidátov mohli vybrať 11 zástupcov pre šk. rok 2022/2023. Celoškolských volieb sa zúčastnilo 316 žiakov z celkového počtu 391 žiakov našej školy.

      POČET PLATNÝCH VOL. LÍSTKOV: 278

      POČET NEPLATNÝCH VOL. LÍSTKOV: 38

      SPOLU: 316

      Voľby prebiehali vo vestibule školy pod dohľadom štvorčlennej volebnej komisie v zložení: E. Lukáčová, S. Perunská, L. Sedláková, K. Širillová. Po ukončení volieb volebná komisia skontrolovala platnosť volebných lístkov a sčítala počet odovzdaných hlasov.

      Výsledky volieb do ŠP:

      1. Oliver PAVLOVSKÝ, I.B - 117 hlasov

      2. Jakub ŠLOSÁR, I.C - 74 hlasov

      3. Vanesa TOPOLYOVÁ, I.C - 92 hlasov

      4. Adam VAJKO, I.D - 115 hlasov

      5. Alexandra GULOVÁ, II.A - 109 hlasov

      6. Štefan DUDA, II.C - 100 hlasov

      7. Radovan TEREBEŠŠY, II.D - 73 hlasov

      8. Sofia PASTIROVÁ, III.A - 101 hlasov

      9. Alica SLÁVIKOVÁ, III.A - 80 hlasov

      10. Milan CHOVANEC, III.C - 84 hlasov

      11. Sofia BUJŇÁKOVÁ, III.D - 105 hlasov

      12. Simona DZIAKOVÁ, III.D - 81 hlasov

      13. Bianka HANIŠOVÁ, III.D - 71 hlasov

      14. Gabriela IĽAŠČÍKOVÁ, III.D - 77 hlasov

      15. Veronika TARASOVIČOVÁ, III.D - 104 hlasov

      Koordinátor ŠP – Mgr. Veronika Stoláriková

      V Školskom parlamente v šk. roku 2022/2023 bude pracovať a spolupracovať 11 členov – podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom. Všetkým víťazom volieb prajeme dostatok entuziazmu a odhodlania presadzovať svoje ciele.

     • Testovanie žiakov v rámci TsV

     • V utorok 11.10.2022 sa naša škola zapojila do testovania žiakov, s ktorým nás oslovila Fakulta telesnej výchovy a športu PREŠOVSKEJ UMIVERZITY. Testovanie bolo zamerané na pohybovú učenlivosť či nadanie, ktoré sa testovali  pomocou lowa-Brace testu. Pozornosť, rýchlosť myslenia a inteligencia sa testovala za pomoci špeciálneho prístroja Witty Wirelass Training Timer. Testy na analýzu telesného zloženia žiakov sa realizovali prostredníctvom prístroja InBody 230. Žiaci mali možnosť zistiť, aký podiel ich telesnej hmotnosti okrem iného, tvorí aktívna telesná hmota (svaly, kosti) a telesný tuk. 

      ĎAKUJEME  FTVŠ PU za oslovenie aspoluprácu  a  zároveň veríme, že výsledky testov pomôžu upevniť a podčiarknuť dôležitosť Telesnej výchovy na našich školách. 

                                   Mgr.Katarína Polomčáková  

     • Odborné vzdelávanie Ekonomická gramotnosť

     • 3. - 5. októbra 2022 sa naši učitelia Ing. Popík, Ing. Miklošová, Ing. Onderková, Ing. Tatranská, Ing. Lukáčová zúčastnili vzdelávania „Rozvoj ekonomickej gramotnosti“, ktoré v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala v Košiciach vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o. Vzdelávanie bolo nápadité, poučné a každému účastníkovi to dalo veľa do jeho profesionálnej práce. Ďakujeme JA Slovensko, n.o. za úžasné 3 dni školenia, ktoré nás naplnili, obohatili a čo je najdôležitejšie že všetky poznatky určite odovzdáme našim žiakov vo vyučovacom procese.

     • Volejbalový turnaj

     • Žiaci Školského internátu sa zúčastnili na volejbalovom turnaji, ktorý organizuje ABC- centrum voľného času, Prešov. Turnaj sa uskutočnil na SOŠ technickej v Prešove dňa 29. 9. 2022. Náš tím v zložení: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Peter Nemec, Nikolas Choma, Samuel Banas, Andrea Jacková, Laura Bašková, Melánia Salamonová, Michaela, Šimková, Timea Cviklíková sa umiestnil na štvrtom mieste.

      Mgr. Ligdayová Iveta

      vedúca VMV a ŠI

     • KOŽZ 2022

     • V dňoch 26. 9. - 28. 9. 2022 absolvovali naši tretiaci Kurz na ochranu života a zdravia. V prvý deň nás navštívili zamestnanci Slovenského Červeného kríža. Praktickými ukážkami nás oboznámili ako poskytnúť rýchlu zdravotnú pomoc a taktiež odpovedali na zvedavé otázky študentov. Každý mal tiež možnosť vyskúšať si oživovanie osoby na figuríne. Aj keď druhý deň kurzu bol síce zamračený, ale predsa sa podarilo prejsť niekoľko kilometrov pozdĺž upraveného brehu Torysy cez záhradkársku oblasť – Pod Wilec Hôrkou až na Borkút a napokon aj k Pamätníku roľníckeho povstania na Furči nad obcou Haniska. Niektorých síce otlačili topánky, ale bola to pekná prechádzka. Na tretí deň sme si dali branný pretek v Kolmanovej záhrade so stanovišťami: pohyb a orientácia v prírode, jej ochrana, prvá pomoc, civilná ochrana, hod granátom na cieľ, kde si študenti overili svoje vedomosti a zručnosti.

      Ďakujeme zúčastneným za odvahu, vytrvalosť a že sa nezľakli nepriaznivého počasia.

      Zuzana Semanová

     • Valné zhromaždenie študentskej firmy YUMMY'S

     • Dnes 29.09.2022 študentská firma YUMMY'S realizovala Valné zhromaždenie akcionárov. Predstavila svoj podnikateľský zámer, oboznámila prítomných so stanovami študentskej spoločnosti. Akcionári schválili stanovy, podnikateľský plán a dozornú radu. Študentská firma bude prevádzkovať školský bufet, ktorý sa prvýkrát otvorí v pondelok 3. októbra 2022. Tešíme sa na Vašu návštevu!

     • Plenárna schôdza

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že dňa 29.9.2022 (štvrtok) o 16:30 hod. v telocvični školy sa uskutoční plenárna schôdza. Po jej skončení sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých kmeňových triedach so začiatkom o 17:00 hod.  

      Po skončení triednych aktívov sa uskutoční stretnutie vedenia školy s Rodičovskou radou doplnenou o zástupcov rodičov žiakov 1.ročníkov o 17:20 hod. v Zelenom salóniku.

     • Turnaj v malom futbale

     • ABC – Centrum voľného času dňa 22. 9. 2022 zorganizovalo futbalový turnaj medzi školskými internátmi. Náš internát pod vedením Bc. Pistrákovej Janky reprezentovali žiaci: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Sebastián Mona, Marek Franko, Dávid Mihaľ, Peter Nemec a Timotej Bujňák. Turnaja v malom futbale sa zúčastnilo 5 tímov, ktoré odohrali 10 zápasov. Naši chlapci sa umiestnili na 2. mieste. Blahoželáme.

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • COŽZ – účelové cvičenie

     • V dňoch 13.9. a 14.9. 2022 sa uskutočnili cvičenia pre I. a II. ročník v okolí Prešova, v Kolmanovej záhrade. Žiaci sa oboznamovali s tématikou CO, prvej pomoci, pobytu v prírode a topografie. Pracovali na štyroch stanovištiach pod vedením inštruktorov.

      Dúfam, že získali nové poznatky a prežili pekný deň v prírode.

      Mgr. Anna Berdisová

     • 💥NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV💥

     • Každé dieťa potrebuje na začiatok školského roka okrem rúška😷 svoju 🎒,✒️,📒 a ďalšie pomôcky✂️🖇📐. Darujte ich deťom v núdzi. 

      ČO MÔŽETE DAROVAŤ?

      - písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, fixky)

      - zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelársky papier)

      - rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery)

      - výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, nožnice, vodovky, temperky)

      - ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka)

      - elektronika (notebook, tablet, príslušenstvo)

      Je skvelé, keď sa deti nemusia zaoberať závažnejšími problémami. Vďaka vám získajú deti v núdzi školské pomôcky na učenie. Po nástupe do školy ich budú potrebovať, aby sa veľa naučili a rozbehli do života. Spolu tak pomôžeme k pozitívnej zmene nášho školstva. Veď vieme, ako veľmi ju potrebuje. Ďakujeme!

      Školské potreby môžete priniesť do kabinetu č. 214 Mgr. Stolárikovej do 15. septembra 2022. 

     • Ako sa učíme, keď sa neučíme - odborná prax v odbore MRCR

     • Odborné vedomosti, získané na hodinách v škole, rozvíjame odbornou praxou a to formou pobytov v strediskách CR na Slovensku.

       V teréne so žiakmi mapujeme služby zariadení cestovného ruchu, hodnotíme ich kvalitu, dostatok služieb v strediskách. Hľadáme ďalšie možnosti pre rozvoj destinácie, riešime marketingové aktivity pre rozvoj CR, rozvíjame kreatívne a animačné zručnosti žiakov.

      Rozvíjame komunikáciu s miestnymi podnikateľmi, rozširujeme naše pohľady  na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku a  nevyhýbame sa ani novým a aktuálnym potrebám účastníkov CR ako aj objektov CR. A taktiež problémom súčasnej doby.

      Naši žiaci realizujú sprievodcovské služby, realizáciou praxe hodnotia produkt, ktorý sme pre nich pripravili a zároveň sa učia, čo nesmie chýbať pri tvorbe zájazdu, produktu CR. Aby v budúcnosti oni sami vedeli pracovať samostatne a správne manažovali svoje zariadenia, stredisko či  oblasť CR a tak prispievali k rozvoju CR v našom regióne ako aj  v PSK.

      Chceme aj naďalej takto pokračovať v príprave žiakov pre ich budúce povolanie. Ďakujem Rodičovskému združeniu pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov ako aj Občianskemu združeniu Mladý tvorca za sponzorstvo pri realizácii našich praxí a samotným rodičom našich žiakov. V neposlednom rade ďakujem kolegom, ktorí sa aktívne podieľajú na plánovaní, príprave a realizácii odbornej praxe v odbore MRCR, ako aj vedeniu školy za umožnenie realizácie odbornej praxe a teším sa na ďalšie aktivity so žiakmi v novom školskom roku 2022/2023.

      Ing. Jana Kočárová