• Sledovanie zdravotného stavu – informácie COVID-19

     • Milí žiaci a rodičia,

      žiadame Vás, aby ste dôsledne sledovali zdravotný stav u svojich detí v súlade s nariadením ÚVZ a v prípade akejkoľvek pochybnosti o zdraví ich ponechali v domácom prostredí. Hygienici v nariadení pripomínajú, že žiaci, pedagógovia i zamestnanci školy majú v čase karanténneho opatrenia povinnosť zdržať sa sociálnych kontaktov i cestovania.

      Ďalej vyzývame rodičov, že aj pri podozrení z príznakov vírusu u členov domácnosti, doporučujeme za zvýšených opatrení ostať v domácej izolácii a hlavne dodržiavať zásady zvýšenej ochrany pomocou rúška, umývania rúk, odstupov. Ak niekto z členov spoločnej domácnosti čaká na výsledok testu na COVID-19, odporúčame nechať žiaka v domácom prostredí a neposielať ho do školy až do negatívneho výsledku testu. Ak žiak ostáva doma, informujte o tom triedneho učiteľa.

      Nikto s príznakmi COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Sme za to, že k udržaniu pandémie COVID-19 pod kontrolou v našej škole, prispieva každý z nás a aj preto Vám ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

      Viac informácii na webe:  https://korona.gov.sk/

                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Michal Čiernik, riaditeľ školy

     • Plenárna schôdza s voľbami do Rady školy

     • Dňa 24.9.2020 (štvrtok) sa počas plenárneho zasadnutia Združenia rodičov školy pri SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove, so začiatkom o 15,30hod., uskutočnia voľby do Rady školy pri SOŠP z radov rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy.

      Voľby_výzva_PSK             Výzva_na_voľby_do_RŠ

      Voľby členov Rady školy zo zástupcov rodičov a zákonných zástupcov sa uskutočnia na základe výzvy predsedu PSK.  Zvoliť sa majú traja zástupcovia rodičov a zákonných zástupcov. Kandidáta do rady školy za rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do 21.9.2020.

      Pri voľbe členov rady školy je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa vo štvrtok 24.9.2020 nezúčastní plenárneho zasadnutia, na ktorom táto voľba prebehne, viac ako polovica rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy, budú vyhlásené nové opakované voľby, ktoré sa uskutočnia v pondelok, 28.9.2020.

      Preto žiadame rodičov školy, aby sa zúčastnili plenárneho zasadnutia a táto voľba mohla prebehnúť. Rada školy je veľmi dôležitým orgánom v živote školy, kde napríklad okrem iného volí riaditeľa školy, sú jej prednášané správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy, správy o hospodárení školy, návrhu rozpočtu školy, počte tried, prijímacích skúšok atď. Budeme radi, keď sa nielen zúčastníte tejto voľby, ale aj prejavíte záujem byť členom rady školy a podieľať sa na jej rozvoji.

      Program členskej schôdze RZ pri SOŠP:

      1. Otvorenie
      2. Informácia o voľbách do Rady školy a voľba volebnej a mandátovej komisie
      3. Informácia o IES certifikáte
      4. Voľba zástupcov rodičov žiakov do Rady školy
      5. Správa o činnosti rodičovskej rady v šk. roku 2019/20
      6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v šk. roku 2019/20
      7. Správa revíznej komisie o hospodárení s fin. prostriedkami 2019/20
      8. Schválenie rodičovského príspevku na školský rok 2020/21
      9. Schválenie rozpočtu na školský rok 2020/21
      10. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2019/20
      11. Uznesenie PSK o racionalizácii stredných škôl v okrese Prešov    
      12. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady školy
      13. Diskusia
      14. Uznesenie
      15. Záver
     • NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV

     • Každé dieťa potrebuje na začiatok školského roka okrem rúška😷 svoju 🎒,✒️,📒 a ďalšie pomôcky✂️🖇📐. Darujte ich deťom v núdzi.

      ČO MÔŽETE DAROVAŤ? - písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhatká, fixky) - zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelársky papier) - rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery) - výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, nožnice, vodovky, temperky) - ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka) - elektronika (notebook, tablet, príslušenstvo).

      Je skvelé, keď sa deti nemusia zaoberať závažnejšími problémami. Vďaka Vám získajú deti v núdzi školské pomôcky na učenie. Po nástupe do školy ich budú potrebovať, aby sa veľa naučili a rozbehli do života. Spolu tak pomôžeme k pozitívnej zmene nášho školstva. Veď vieme, ako veľmi ju potrebuje. Ďakujeme.

      Školské potreby môžete priniesť do kabinetu č. 214 pani Mgr. Stolárikovej do 14. septembra.

     • Info pred nástupom do školy v školskom roku 2020/2021

     • Informácie pred nástupom do školy v školskom roku 2020/2021

      Príchod žiakov: 07,00 – 08,00 hod. 

      Pri príchode do školy každý žiak:

      • pripraví si vyplnený „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnohodnotného žiaka pred nástupom do strednej školy“ (ukrajinskí žiaci sa preukážu ešte aj negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 48 hodín. V prípade, ak by počas školského roka opustili územie Slovenskej republiky /napríklad na víkend k rodičom na Ukrajinu/ a na Slovensku by stále platili obmedzenia v súvislosti s COVID 19....... žiaci opätovne nemôžu byť na internáte, resp. v škole a až do vykonania ďalšieho testu na COVID 19. Musia počkať na negatívny výsledok, ktorý následne predložia. Nemôžu navštevovať vyučovanie a ani školu a sú povinní zostať v karanténe, ktorú nezabezpečuje škola a ani internát.),
      • podrobí sa meraniu telesnej teploty teplomerom, 
      • donesie si dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky, 
      • nasadí si rúško, tak aby zakrývalo dýchacie cesty, 
      • vydezinfikuje si ruky, 
      • bude dodržiavať odstup 2 m,  
      • následne pôjde do triedy podľa rozdeľovníka:
      • Všetci žiaci z Ukrajiny sa musia zaregistrovať na: https://korona.gov.sk/ehranica/ . Ukrajinskí žiaci, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky nemôžu nastúpiť do školy a ani sa ubytovať na internáte pokiaľ nebudú mať negatívny test na COVID 19, vykonaný na území Slovenskej republiky. Pri vstupe na územie Slovenskej republiky sú títo žiaci informovaní orgánmi Slovenskej republiky o tom, že po príchode na územie Slovenskej republiky musia ísť do domácej karantény a tam vyčkať na výzvu dostaviť sa absolvovanie testu na COVID 19. V karanténe musia ostať od vstupu na územie Slovenskej republiky až do doručenia negatívneho výsledku na COVID 19, čo môže byť spolu cca 7 - 8 dní. Až po negatívnom testovaní môžu prísť do školy, resp. ubytovať sa na školskom internáte školy.

      Rozdeľovník tried:

      2.A / č. 315 – tr. Šebejová J. 

      2.B / č. 306 – tr. Černajová

      3.A / č. 309 – tr. Benko 

      3.B / č. 218 – tr. Stoláriková 

      3.C / č. 209 – tr. Onderková

      4.A / č. 316 – tr. Leláková 

      4.B / č. 319 – tr. Tomanová 

      (žiaci 1.ročníkov pôjdu k prijímacím stolom (vľavo), kde dostanú základné informácie od učiteľov). Viac informácii o fungovaní stredných škôl počas pandémie COVID-19 nájdete na webe MŠVVaŠ SR.

     • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

     • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 1. septembra 2020 (t.j. utorok) od 17,00 do 21,00 hod.

      Žiak pri nástupe predloží:

      - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

      - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom

      Pozn.: tlačivá sa nachádzajú na úvodnej stránke školy , v článku Oznam zákonným zástupcom pred nástupom do školy. Vstup do budovy školy a ŠI bez týchto prehlásení nie je možný.

      Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september predstavuje 90,- €, úhrada sa realizuje na číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom pred nástupom do školy

     • Žiaden žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Pred nástupom do školy ste povinný predložiť nasledujúce tlačivo:

      -  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy.

      V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      -  Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka_o_bezinfekcnosti

      Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka_alebo_plnoleteho_ziaka_pred_nastupom

      Podmienky pre zákonných zástupcov ukrajinských žiakov:

      - Pri príchode na územie Slovenskej republiky je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii.

      Pri nástupe do školy ste povinný spoločne s tlačivami, ktoré boli spomínané, predložiť aj negatívny test na ochorenie COVID-19.

      Vstup do budovy je dovolený len v rúškach!

     • Ponuka letných táborov

     • Milí žiaci,

      Uverejňujeme ponuku letných táborov:

      IT tábory - na stránke http://itakademia.sk/denne-it-tabory/

      Denné IT tábory – It akadémia

      Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a prímy 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020

      itakademia.sk

      je zverejnená ponuka denných IT táborov na UKF a TUKE a jednej tábor, ktorý sa realizuje na partnerskej skole v Novej Dubnici. Tábory na UKF a TUKE sú bezplatné a budú uprednostnení žiaci, ktorí sa ešte tábora nezúčastnili (v prípade tábora v Novej Dubnici žiaci hradia len svoje stravovanie).

     • Organizácia ukončenia školského roka 2019/2020

     • Milí žiaci, vedenie SOŠ podnikania v Prešove vám oznamuje:

      - dištančné vzdelávanie a triednické aktivity budú prebiehať až do konca školského roka 2019/2020,

      - školská jedáleň a školský internát do 30.6.2020 ostanú zatvorené,

      - ukončenie školského roka 2019/2020 bude 30.6.2020 o 9:00 hod. v triedach školy spojené s odovzdávaním

        vysvedčení:

      I.A – 305, I.B – 308, II.A  – 309, II.B – 306, II.C – 209, III.A – 307, III.B – 218, III.C – 203.

      - odovzdávanie učebníc a preberanie učebníc sa bude realizovať v septembri 2020,

      - preberanie odložených vecí z internátu bude prebiehať 30.6.2020, po dohode s vychovávateľmi ŠI.

     • Určenie predmetov pre aritmetický priemer známok

     • Na základe „Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ riaditeľ školy určil predmety pre aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov pri stanovení známky z Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 a z Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020. Bližšie informácie v prílohe.

      /Určenie_predmetov_pre_aritmetický_priemer_známok/

     • Neklasifikovanie predmetov v 2.polroku školského roku 2019/2020

     • Na základe „Aktualizácie usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“, bodu 4 riaditeľ SOŠ podnikania Prešov oznamuje neklasifikovanie týchto predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetov kvalitnou / plnohodnotnou  realizáciou. Bližšie informácie v prílohe.

      /Neklasifikovanie_predmetov/

     • 2.miesto na celoštátnom kole stredoškolskej odbornej súťaže

     • Z dôvodu vyhlásenej pandémie a zákazu hromadných akcií na celom území Slovenska prebehlo tohtoročné celoštátne kolo najväčšej odbornej súťaže stredoškolákov na Slovensku, Stredoškolská odborná činnosť, v dištančnej forme. Porotcovia z celého Slovenska v jednotlivých odboroch hodnotili práce žiakov, pričom zastúpenie mala aj naša škola, keď z krajského kola súťaže postúpilo až 5 našich prác v 5 rôznych súťažných odboroch.

      Celoslovenského kola sa zúčastnilo celkovo 267 najlepších prác z celého Slovenska, pričom skoro v každom súťažnom odbore súťažilo 16 prác.

      Žiačky Lívia Lengerová, Anna Danková a Sabína Stašíková (žiačky študijných odborov ekonomické lýceum a škola podnikania) nadviazali na úspech na krajskom kole aj na celoslovenskej úrovni, keď v odbore Ekonomika a riadenie sa umiestnili na 2.mieste.

      Po minuloročnom úspechu našich žiakov, Patrika Krafčíka a Kristiána Sekeráka, žiaci pokračujú v tradícii úspechov v tomto ekonomickom súťažnom odbore a oproti minulému roku ho ešte vylepšili. Dievčatám touto cestou blahoželáme.

      Nestratili sa ale ani ostatní naši žiaci, ktorí sa umiestnili v jednotlivých súťažných odboroch na 4.mieste, a tiež im blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy a Prešovského kraja.

     • Zmena v školskom internáte

     • Vedenie SOŠP od školského roka 2020/2021 upravuje prevádzku v školskom internáte t.j. ruší prevádzku v sobotu a nedeľu (víkend) a s tým spojené služby (napr. pranie, strava).

      Prevádzka bude realizovaná v režime nedeľa  (príchodovka) – piatok do 16,00 hod.

      Týmto zároveň žiadame uchádzačov o ubytovanie v školskom internáte na šk.r. 2020/2021, aby túto skutočnosť vzali na vedomie.                                                                             

      Mgr. Michal Čiernik, v.r.

          Riaditeľ SOŠP a ŠI

     • Výsledky prijímacich skúšok

     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka školského roku 2020/2021

      Výsledková listina pre prijímacie skúšky - 1. kolo

      Študijný odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

      Výsledková_listina_6324_M_manažment_regionálneho_cestovného_ruchu

       

      Študijný odbor: 6325 M ekonomické lýceum

      Výsledková_listina_6325_M_ekonomické_lýceum

       

      Študijný odbor: 6341 M škola podnikania

      Výsledková_listina_6341_M_škola_podnikania

       

      Riaditeľ školy oznamuje:

      1. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení prijatých uchádzačov na štúdium na základe výsledkovej listiny prijímacieho konania do 1. ročníka študijných odborov MR CR, EL a ŠP, Vám zasielame doporučenou poštou spolu s rozhodnutím o prijatí.  Žiadame Vás, aby ste vyplnené potvrdenie obratom doručili osobne, poštou, mailom (scan dokumentu) na našu školu, resp. na mailovú adresu: sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk .

      2. Tí žiaci, ktorí potvrdia nástup na štúdium na našu školu, uvedú informácie o žiakovi, ktoré sú uvedené v záväznom potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium (voľba 1. a 2. CUJ, ETV/NBV, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova).

      3. Ak žiak/žiačka, ktorý (á) bol(a) prijatý(á) nemá záujem o našu školu, tak Vás prosíme, aby ste nám to obratom telefonicky oznámili, aby sme mohli osloviť, tých uchádzačov, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta a majú záujem o našu školu.

      4. Žiadame rodičov uchádzačov, ktorí vyhoveli prijímaciemu konaniu, ale sú pod čiarou, aby sa telefonicky informovali na tel. č. 051/77 33 413 alebo 0903 516 334 o prípadnej možnosti prijatia na štúdium. 

       

      V Prešove dňa 25. 5. 2020                                       Mgr. Michal Čiernik

                                                                                           Riaditeľ SOŠP

      Potvrdenie_nástupu.docx

      Potvrdenie_nástupu.pdf