• Pozvánka pre žiakov 2. a 4. ročníka

     • Pozvánka pre žiakov 2. a 4. ročníka na praktický workshop so spoločnosťou GlobalLogic na tému "Čo sa skrýva za vývojom produktu?", ktorý sa uskutoční  1. júna 2021 od 14:30 do 16:30 na platforme ZOOM.

      Na čo sa môžu tešiť: Budú mať možnosť vyskúšať si prácu v Scrum tíme a zažiť skutočné IT. Ochutnajú nástrahy, ktoré vývoj produktu ponúka a zažijú agilné prostredie.   Workshop bude interaktívny a očakáva sa aj ich zapojenie. 

      Bližšie informácie u Ing. Onderkovej

     • EduScrum na našej škole

     • Opäť pokračujeme vo vyučovaní v škole novým a moderným spôsobom výučby EduScrum.

      Nový vzdelávací systém obsahuje prvky, ktoré sa často spomínajú v debatách o vzdelávaní v 21. storočí:

      • Učiteľ už nie je len postavička stojaca pred tabuľou a prednášajúca učivo apatickým deťom hrajúcim sa na mobiloch.
      • Trieda je rozdelená do skupín a žiaci sa učia spoločne.
      • Študujú novú teóriu, robia cvičenia, sú nútení spolupracovať a samostatne riešiť problémy.
      • Učiteľ im hovorí, čo majú robiť, ale neurčuje im ako. Ak potrebujú pomôcť, pomôže. Chodí po triede, zisťuje, čo robia, ako im to ide a čo im štúdium komplikuje. Už nie je len učiteľom, stáva sa koučom.

      Ponúkame zopár fotografií z hodiny Hospodárska geografia - trieda II.A, odbor: Škola podnikania.

      Žiaci preberajú tematický celok Regionálna hospodárska geografia sveta -  Amerika - sami sa vzdelávajú, majú na to vyčlenené hodiny, naštudujú si celok, aktuálne na fotografiách môžete vidieť ako  pracujú na výstupe z hodiny, ktorý majú odovzdať k dohodnutému dátumu, sami si volia cestu, zdroje, učebné pomôcky. Učia sa pracovať samostatne, systematicky, kooperatívne, flexibilne, plánovať si veci, pracovať v tíme,  byť zodpovednými.

      Ing. Jana Kočárová

      /Fotogaléria/

     • Kurz animátora voľného času - super ponuka so zľavou

     • Kurz „Animácia voľného času“ je vedený trénermi spoločnosti STAGEMAN.

      Termín: 14.6.2021 - 18.6.2021

      Kurz využíva učebnú metódu zvanú „edutainment“, čo je spojenie učenia sa pomocou praktických príkladov a aktívnej participácie za prítomnosti neustálej zábavy a animačných hier.

      Cena  jednodňového kurzu je 36 €.

      Pri počte nad 15 študentov je zvýhodnená cena za jednodňové školenie 30 €.

       V cene 30 € je zahrnuté:

      - 8 hodín so skúseným trénerom

      - materiál k aktivitám

      - certifikát v anglickom aj slovenskom jazyku

      - prístup k pracovným ponukám spoločnosti STAGEMAN Slovensko.

      Prihlásenie na kurz:  Ing. J. Kočárová, kabinet 211, Ing. B. Popík, MBA - ZRŠ

      /Kurz_animátora_foto/

     • BARMANSKÝ KURZ

     • Pozývame  Vás na BARMANSKÝ KURZ, ktorý sa uskutoční v priestoroch našej školy (zelený salónik) v termíne od 14.06. – do 18.06.2021.

      Úspešní absolventi kurzu získajú certifikát SkBA, platný vo všetkých členských krajinách IBA (Medzinárodnej barmanskej asociácie). Lektorom kurzu bude špičkový slovenský barman, pravidelný účastník svetových kongresov IBA – Ján Majoroš - Profi barman roka 2017          

      Poplatok : 100,00 €

      Program: rozdelenie nápojov,  ich pôvod,  servis a uplatnenie, príprava pracoviska,  barmanský inventár a jeho používanie, praktická príprava miešaných nápojov,  test a vyhodnotenie.

      Prihlásenie na kurz: Ing. J. Kočárová (kabinet 211), alebo Ing. B. Popík, MBA - ZRŠ

      /Barmanský_kurz_plagát/

     • Neúčasť žiaka na prijímacom konaní

     • Ak sa uchádzač nemohol zúčastniť na prijímacej skúške, riadi sa škola pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      1. Z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.
      2. zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky

      potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

     • POKYNY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM 2021

     • Milí uchádzači, 

      doporučenou poštou Vám boli zaslané pozvánky na prijímacie skúšky (PS), kde máte uvedený deň, čas konania a ďalšie pokyny. Ak by ste pozvánku z akýchkoľvek dôvodov nedostali, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom: info@sospodnikania.sk. V konkrétny deň podľa pozvánky budú prebiehať PS podľa tohto harmonogramu:

      07.30 hod. – 08.00 hod.        Prezentácia žiakov, usmernenie do tried podľa rozdeľovníka

      08.00 hod. – 08.30 hod.        Organizačné pokyny

      08.30 hod. – 09.30 hod.        PS z matematiky

      09.30 hod. – 10.00 hod.        Prestávka

      10.00 hod. – 11.00 hod.        PS zo slovenského jazyka a literatúry

      Pri prijímacom konaní vstupuje uchádzač do budovy v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzok. V zmysle aktuálne platnej vyhlášky sa uchádzač preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva). Škola pri vstupe do budovy postupuje v zmysle tejto vyhlášky. 

      V prípade, že sa žiak nepreukáže testom, resp. dokladom o výnimke, nebude mu umožnený vstup do budovy. Neúčasť žiaka na PS z dôvodu, že nemá platný negatívny test (resp. náhradu) je záležitosť žiaka a jeho zákonného zástupcu a nesú za to plnú zodpovednosť. 

      Pri vstupe do budovy bude žiakom zmeraná teplota.

      Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

      V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia.

      V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné (vrátane karantény z dôvodu ochorenia COVID-19), nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy čestné prehlásenia a žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne s termínom ukončenia izolácie v domácom prostredí, alebo karantény, doloženú potvrdením (lekárske potvrdenie príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast nesmie byť staršie ako 4 dni). Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hod. mailom na adresu: info@sospodnikania.sk

      Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

      Vzor čestného prehlasenia a žiadosti o náhradný termín je možné stiahnuť tu.

      Kód na PS Vám bol pridelený a je uvedený v pozvánke na prijímacie konanie. Bude oznámený aj v rozhodnutí o prijatí/neprijatí. Rozhodnutie bude zaslané prostredníctvom doporučenej pošty, cez Edupage resp. e-mailom. 

      Pod týmto kódom bude uvedený vo výsledkovej listine prijímacích skúšok v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Výsledky z prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 12.mája 2021 do 12.00 hod.

       

                                                                                                                Mgr. Michal Čiernik

                                                                                                                       riaditeľ školy

     • Úspech na celoštátnom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť

     • 43.ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti vyvrcholil celoštátnym kolom, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27.-29.apríla 2021 v dištančnej forme.

      Celoštátneho kola sa v každom zo 17 odborov zúčastnilo 16 najlepších prác  z celého Slovenska. Našu školu a tým aj Prešovský kraj reprezentovali 3 žiačky v 3 súťažných odboroch, pričom sa v tejto konkurencii najlepších nestratili.

      Opätovne sa ukázalo, aký kvalitný odbor štúdia na škole máme v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu, keď žiačka tohto odboru, Veronika Závadská, pod vedením PaedDr. Černajovej skončila v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia s jej prácou Údolie Kniežaťa Laborca na 3.mieste.

      Zvyšné 2 žiačky našej školy skončili vo svojich odboroch na 4.mieste, konkrétne Rúth Zimová v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia s prácou Existenciálny dopad sociálnych sietí na človeka a spoločnosť a Nelia Butsko v odbore Problematika voľného času s prácou Od nápadu k realite.

      Blahoželáme!

      Výsledné_poradie.jpg

     • Denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností

     • Ponuka na denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl v rámci národného projektu IT akadémia.

      IT tábor sa uskutoční  sa v štyroch termínoch. Žiaci si prostredníctvom viacerých manažérskych hier postupne precvičia manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšia si svoje prezentačné i počítačové zručnosti. Zdokonalia sa v tvorbe prezentácií, naučia sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšajú si aj základy digitálneho marketingu. Viac informácií nájdete na webe:

      https://www.fri.uniza.sk/aktuality/online-skola-manazerskych-a-it-zrucnosti-2021-registracia-pre-stredoskolakov-spustena

      Termín prihlásenia na ONLINE školu manažérskych a IT zručností je do 2. mája a počet miest je limitovaný.

     • Matematický Klokan 2021

     • V dňoch 20. – 21.4.2021 riešili stovky(možno tisíce) žiakov základných a stredných škôl na Slovensku zaujímavé úlohy tohtoročnej súťaže Matematický Klokan. Z našej školy našlo odvahu popasovať sa s príkladmi 18 dievčat prvých a druhých ročníkov a dve štvrtáčky. Výsledky sa dozvieme v máji. Účastníkov čakajú diplomy, drobnosti za účasť alebo hodnotné ceny pri vysokom počte bodov.

      Aké boli úlohy a pocity pri riešení?

      Nikola: Tak ja som si na začiatku hovorila, že také ľahké úlohy pre prvákov dávajú, že asi kvôli covidu ... . Čím ďalej som išla, tým ťažšie to bolo, 😅 bol jeden príklad, pri ktorom som skoro nervy stratila, lebo som ho počítala 4x a stále rovnaké mi vyšlo, no v teste taká možnosť nebola.. Ale bolo to fajn, ten čas ... možno keby viac bolo 😅. 

      Lívia: Klokan, aj napriek tejto pandémii, opäť nesklamal. Úlohy boli prešperkované do detailu a určite potrápili nie jednu hlavu. Aj keď sa zdala úloha na prvý pohľad úplne jednoduchá, tak jej riešenie si vyžiadalo niekoľko času. Klokan si už každoročne pripravuje veľmi zaujímavé úlohy a preto som sa vždy tešila na ďalší ročník.

      Tamara: Klokan bol v pohode, príklady boli zaujímavé, s niektorými som mala trochu problém, ale v celku bolo prijemné si takto trochu potrápiť mozog😊😇

      Nech budú výsledky akékoľvek, jedno víťazstvo nad sebou už majú súťažiaci za sebou.

      Dali sa nahovoriť na riešenie úloh a stali sa súčasťou tisícov mladých ľudí na svete, ktorí riešili Klokana aj v tejto zvláštnej dobe. A navyše mali radosť z počítania a rozmýšľania.

      Ak máte chuť, skúste aj vy jeden príklad.   /Úloha_o_papagájoch/

      MV

     • Určenie predmetov pre aritmetický priemer známok

     • Na základe rozhodnutia č.: 2021/11902:1-A1810 „Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021“ riaditeľ školy určil predmety pre aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov pri stanovení známky z Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 a z Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Bližšie informácie v prílohe.

      Určenie_predmetov_pre_aritmetický_priemer_známok.pdf

     • Prezentácia s besedou o Animačných činnostiach a kurze animátora

     • Spoločnosť Stageman Slovensko aj tento rok pripravila pre žiakov odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu počas dištančného vyučovania zaujímavú prezentáciu  Animačných aktivít.

      A ako tentokrát? Opäť jedinečne.  Každé ich pracovné stretnutie je nezabudnuteľné a ako sa aj dalo očakávať  - aj akčné. Tentokrát nás vytiahli spoza stolov v domácom prostredí a počas prezentácie o animačných činnostiach vyskúšali triky na našu vnímavosť, postreh, nápaditosť, zažili sme nečakané bomby, tanec na vlastný spôsob spolu so spevom - čo nás ale nabudilo na lepšiu koncentráciu a pozornosť.

      Žiaci II.B triedy, odbor MRCR sa vo štvrtok 15.4.2021 mohli od trénerky Stageman Slovensko - Barbory Malčekovej dozvedieť aj takto netradične, čo je napríklad Buzz marketing, získali nové informácie o animačných službách šitých na mieru pre špecifické skupiny, dozvedeli sa o možnostiach, ako môže naraz zarobiť aj ich zamestnávateľ, ale aj oni, ako sa dá ušetriť pri All inclusive hosťoch nákladovo úsporným spôsobom, čo je to PR a Guest Relations. A hlavne to, že aj oni už môžu teraz pracovať na svojej kariére, stačí len chcieť, využiť potenciál.

      Stačí len kurz animátora - prihlásiť sa môžete na ich stránke do 24.4.2021, respektíve hneď sa ohlásiť  - RNDr. Ing. M. Vavrekovej, alebo Ing. J. Kočárovej.

       

     • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte – 4.ročník

     • Týmto oznamujeme žiakov 4. ročníka ubytovaných v školskom internáte, že osobné veci si budú môcť prevziať v dňoch 19. – 20. 4. 2021 v čase od 8,00 do 15,00 hod za prítomnosti vychovávateľky školského internátu.

      Mgr. Ligdayová Iveta

        Vedúca ŠI a VMV

     • Opätovný úspech v súťaži Stredoškolská odborná činnosť

     • Aj tohto roku sa zapojili naši žiaci do krajského kola najväčšej odbornej súťaže žiakov stredných škôl, do 43.ročníka Stredoškolskej odbornej súťaže.

      Krajské kolo sa uskutočnilo, aj s ohľadom na pretrvávajúce obmedzenia v školstve z dôvodu pandémie, v dištančnej forme dňa 26.3.2021.

      Našu školu reprezentovalo 11 žiakov so 7 prácami v konkurencii 184 súťažiacich so 147 prácami. Aj tento rok sa v tejto veľkej konkurencii dokázali naši žiaci so svojimi prácami presadiť na popredných priečkach a viacerí z nich aj postúpili na celoštátne kolo tejto súťaže, ktoré sa bude konať koncom apríla, rovnako dištančnou formou.

      Naši žiaci obsadili v dvoch kategóriách 1.miesto, ale získali aj po jednom druhom a  treťom mieste.

      Konkrétne žiačka II.B triedy, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, Veronika Závadská, skončila v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia s jej prácou Údolie Kniežaťa Laborca na 1.mieste. A rovnako 1.miesto obsadila aj žiačka III.B triedy, odboru škola podnikania, Rúth Zimová v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia s prácou Existenciálny dopad sociálnych sietí na človeka a spoločnosť.

      2.miesto a rovnako postup na celoštátne kolo získala žiačka II.B triedy, Nelia Butsko, v odbore Problematika voľného času s prácou Od nápadu k realite.

      3.miesto obsadila žiačka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, Julija Zubyk, v odbore Životné prostredie, geografia, geológia s prácou na tému Po stopách netradičných železničných tratí na Ukrajine.

      Všetkým našim žiačkam blahoželáme a postupujúcim do celoštátneho kola držíme prsty.

     • "Girl's Day!" 22. apríla 2021

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT  sa realizuje kariérny deň pre stredoškoláčky Girl's Day. Prostredníctvom Girl's Day majú dievčatá vo veku 15 až 19 rokov unikátnu príležitosť nazrieť do zákulisia IT organizácií a spoločností a zistiť, čo im sektor nových technológií kariérne ponúka.

      Čo pre aktívnu účasť potrebujú dievčatá urobiť?

      • Každé dievča sa musí v termíne 1.4. - 15.4. samostatne zaregistrovať na webovej stránke www.girlsday.sk, na svoj e-mail dostane potvrdenie o registrácii a informáciu, ako sa k podujatiu pripojiť.
      • Program začína 22. apríla o 10:00 hod a bude v trvaní približne dve hodiny.
      • Program môže sledovať každá študentka samostatne (z domu počas dištančného vzdelávania alebo v škole v pc učebni so slúchadlami).
      • Už ôsmy ročník sa uskutoční kompletne v ONLINE forme

      Girls_day_2021_plagát

     • MATURITA 2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa maturita v školskom roku 2020/2021 ruší. Výsledky ústnej a praktickej časti maturity budú aritmetickým priemerom známok. Riaditeľ strednej školy určí do 3.mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

      Výsledné  známky  sprístupní  škola  plnoletému  žiakovi do 19.mája 2021. Plnoletý žiak môže do 21.mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 31.mája 2021 do 30.júna 2021 podľa stanovených pokynov.

      Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14.mája 2021.

      Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.

      Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady 6.mája 2021.

      Bližšie informácie na:

      https://ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity

     • Prihlášky na VŠ

     • Milí štvrtáci, prihlášky na VŠ budeme potvrdzovať vo štvrtok (25.3.) od 8:30 do 10:00 hod. vo vestibule školy. Nezabudnite priniesť vysvedčenia 1. až 3. ročník. Vstup do školy je povolený s respirátorom a potvrdením o negatívnom teste.