• EXPERT GENIALITY SHOW

     • EXPERT GENIALITY SHOW – 15. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov SŠ prebehne 30. novembra  2021 v týchto oblastiach:

      - Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci),

      - Svetobežník (geografia),

      - Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),

      - Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika, reálie),

      - Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus),

      - Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia).

      PRIHLÁSENIE: záväzne sa prihlás na súťaž školskému koordinátorovi Mgr. Júlii Amanovej mailom na adresu: amanova@sospodnikania.sk  do 20. 10. 2021.

      Ako sa súťaží?

      Dve zo 6 tém si vyberieš, keď dostaneš testy v deň súťaže.

      Odpovieš na 30 otázok z jednej témy a 30 otázok z druhej témy vo vyhradenom čase 60 minút.  Pri každej otázke máš na výber štyri možnosti a ty označíš tú, ktorú považuješ za správnu. 

      O čo sa súťaží?

      Všetci súťažiaci dostanú diplom, najlepší v téme dostanú titul EXPERT NA TÉMU, najlepší v celkovom poradí z oboch tém dostanú titul TOP EXPERT, mobilný telefón a vecné ceny sú pripravené pre tých naj Top Expertov.

      Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk

      testovať sa môžetena : https://sutazexpert.sk/navody/

      POSLANIE SÚŤAŽE

      - umožniť žiakom súťažnou formou prezentovať a porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl vo svojej kategórii, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie,

      - vzbudiť u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, rozvíjať ich všeobecné znalosti z rôznych oblastí života a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu.

     • Rodičovský príspevok

     • Rada rodičov na základe uznesenia prijatého na plenárnej schôdzi dňa 21.09.2021 žiada rodičov študentov, aby schválený rodičovský príspevok vo výške 30,-€ na rodinu uhradili internetbankingom, alebo priamou platbou. 

      1. Internetbanking 

      Číslo účtu: SK 80 0200 0000 0043 8521 4859  

      Pri platbe je potrebné uviesť v kolónke Informácie pre príjemcu: triedu, meno a priezvisko žiaka.  

      Vzor: Informácie pre príjemcu: II.B-p Karol Novák 

       

      2. Priama platba 

      Zákonný zástupca môže uvedený príspevok uhradiť prostredníctvom triedneho učiteľa. 

      Rodičovský príspevok je potrebné uhradiť do 30.11.2021

       

       Henrich Knuth                                                           PaedDr. Valentína Černajová 

        predseda RZ                                                                    koordinátorka RR 

       

     • I-bobor

     • Súťaž I-bobor: bude v školskom roku 2021/22 prebiehať v spolupráci s aSc cez EduPage.

      Po dohode s organizátormi súťaže iBobor od školského roka 2021/22 budú môcť školy registrovať žiakov do súťaže a žiaci robiť súťaž cez EduPage.

      Novinkou je, že tento rok sa uskutoční ešte pred hlavnou súťažou tzv. tréningové kolo.

      Tréningové kolo sa uskutoční pre všetky kategórie 6.10.2021 od 8:00 do 20:00.

      Čo je cieľom tréningového kola?

      Žiaci si vyskúšajú, ako budú súťažiť - ako a kam sa prihlásia.

      Vyskúšajú si prácu s testami na platforme EduPage.

      Otestujú, či na vašich školských počítačoch a v používaných prehliadačoch, fungujú rôzne typy otázok, či vedia zadať odpoveď.

      Učitelia aj žiaci uvidia svoje výsledky z tréningového kola a tak sa môžu lepšie pripraviť na hlavnú súťaž.

      Účasť v tréningovom kole nie je nevyhnutná pre účasť v hlavnej súťaži.

      Tréningové kolo môžu žiaci robiť v škole spolu s učiteľom, alebo si ho môžu urobiť žiaci aj sami doma. Nie je nutný dozor učiteľa.

      Hlavná súťaž sa potom bude konať v škole pod dozorom učiteľov v týchto termínoch:

      9.11.2021: Seniori - študenti 3., 4. ročníka

      11.11.2021: Juniori - študenti 1. a 2. ročníka

      Ďalšie informácie o súťaži nájdete tu.

      Pravidlá súťaže tu.

      Archívne testy z predošlých ročníkov nájdete tu.

      Záujemcovia, ktorí by radi vyskúšali svoje zručnosti a vedomosti hláste sa u svojich vyučujúcich informatiky, potvrďte záujem o účasť v Edupage, alebo u koordinátora súťaže: Ing. D. Vrabľovej, kabinet č. 309A,  e-mailom: vrablova@spodnikania.sk .

      Následne všetkým registrovaným súťažiacim bude zaslaný kód aj s pokynmi k absolvovaniu súťaže.

      bobor_plagat2122.pdf

     • Nové vydanie časopisu Kam po strednej

     • Informácia o novom vydaní časopisu  Kam po strednej  

      Nové vydanie obsahuje až 36 strán s informáciami:    

      • o štúdiu na VŠ, predstavením fakúlt a univerzít 
      • postup ako správne vybrať VŠ 
      • pozvánku na celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí   
      • ponuky práce pre študentov, ktorí ďalej študovať nebudú  

      Na podstránke https://www.narodnekariernecentrum.sk/casopis je umiestnená online verzia časopisu. 

      Jednou z noviniek aj možnosť celoročného predplatného na 3 vydania časopisu za 5,40 eur bez dodatočných nákladov na poštovné. Objednať si ho môžu nielen školy ale aj individuálni študenti. 

     • Oznam II.

     • Vedenie Spojenej školy Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu bude prebiehať vyučovanie v I.A-p triede (škola podnikania) dištančnou formou.

      Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Prosíme žiakov spomínanej I.A-p triedy o pretestovanie formou PCR testu. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Prezenčná forma vyučovania začne 7.10.2021.

     • Oznam

     • Vedenie Spojenej školy Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu bude prebiehať vyučovanie v II.A-p triede (študijný odbor ekonomické lýceum a škola podnikania) dištančnou formou. 

      Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Prosíme žiakov spomínanej II.A-p triedy o pretestovanie formou PCR testu. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

      U žiakov, ktorí sú plne zaočkovaní resp. uplatňujú si potvrdenie o výnimke z karantény bude realizovaný vyučovací proces štandardnou prezenčnou formou.

      Školský_semafor.pdf     Oznámenie_o_výnimke_z_karantény

     • Výsledky volieb do Rady školy

     • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a  vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. oznamujeme výsledky volieb, ktoré sa konali dňa 21. 09. 2021.

      Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy stali:

      1. Martina Cinová
      2. PhDr. Jana Majirská
      3. Mgr. Rastislav Zima

      Pedagogických zamestnancov budú v nasledujúcom funkčnom období na základe výsledkov hlasovania zastupovať:

      1. Ing. Tatiana Štofková
      2. Ing. Miroslav Vrabeľ, MBA

      Nepedagogických zamestnancov bude v rade školy zastupovať:

      1. Ing. Aleš Škultéty

      Žiakov:

      1. Laura Belišová

      Zápisnica z volieb je k dispozícii k nahliadnutiu v riaditeľni školy.

     • Výsledky volieb do Žiackej školskej rady

     • 20.09.2021 sa na našej škole konali voľby do Žiackej školskej rady. Do týchto volieb boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí si spomedzi 13 kandidátov mohli vybrať 11 zástupcov. Celoškolských volieb sa celkovo zúčastnilo 303 žiakov našej školy.

       

      POČET PLATNÝCH HLASOV - 292

      POČET NEPLATNÝCH HLASOV - 11

      SPOLU: 303

      Voľby prebiehali pod dohľadom volebnej komisie. Následne volebná komisia skontrolovala platnosť volebných lístkov a sčítala počet platných a neplatných hlasov.  

      Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

      1. Nikolas Feňuš, 3.Bo - 137 hlasov

      2. Branislav Štalmach, 4.Ao - 134 hlasov

      3. Ella Neupaverová, 2.Bo - 133 hlasov

      4. Alica Sláviková, 2.Ao - 123 hlasov

      5. Laura Belišová, 3.Ao - 120 hlasov

      6. Sofia Pastirová, 2.Ao - 116 hlasov

      7. Štefan Duda, 1.Bp - 98 hlasov

      8. Klaudia Brabcová, 4.Bp - 92 hlasov

      9. Eva Hudáková, 3.Ap - 91 hlasov

      10. Simona Dziaková, 2.Bp - 79 hlasov

      11. Patrícia Haboráková, 4.Bp - 78 hlasov

      12. Lucia Šoltisová, 3.Ap - 77 hlasov

      13. Viktória Daráková, 3.Bp - 70 hlasov

      Koordinátor ŽŠR – Mgr. Veronika Stoláriková

      V žiackej školskej rade v školskom roku 2021/2022 bude pracovať a spolupracovať 11 členov – podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom. Všetkým víťazom volieb srdečne blahoželáme a prajeme veľa energie v ich činnosti a sebarealizácii v ŽŠR. 

     • Pozvánka na voľby členov Rady školy za rodičov a zákonných zástupcov

     • Vážení rodičia,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že dňa 21.9.2021 o 16,00 hod. sa uskutoční plenárna schôdza spojená s voľbami do Rady školy za zástupcov  rodičov. 

      V prípade, že ak sa prvého kola volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, bude nasledovať opakovaná voľba (najskôr jednu hodinu po oznámenom termíne v pozvánke na voľby do rady školy).

       Poslanie_a_hlavné_úlohy_rady_školy

      Z dôvodu COVID semaforu, platného pre príslušné okresy, je potrebné dodržiavať protipandemické opatrenia, OTP.

     • Samotestovanie žiakov

     • Riaditeľstvo Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje všetkým žiakom a rodičom, informácie ohľadom vykonávania samotestovania pomocou testov, ktoré boli rozdelené žiakom v dňoch 16. a 17.9.2021. Každý žiak má pridelených 5 ks samotestov. 

      - Odporúčame žiakom, ktorí navštevujú školský internát, aby vykonali samotestovanie vždy v nedeľu pred odchodom na školský internát. 

      -  Odporúčame žiakom, ktorí navštevujú školu, aby vykonali samotestovanie vždy v pondelok pred odchodom do školy na vyučovací proces. 

      -  Pri pozitívnom  výsledku testu je zákonný zástupca žiaka povinný túto skutočnosť oznámiť škole bezodkladne. 

     • Výzva na voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú  podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24 v Prešove.

      Výzva_na_voľby_členov_Rady_školy.pdf

     • Voľby do žiackej školskej rady

     • https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/volby-clenov-rada-skoly/Dňa 20.09.2021 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

      Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky. Profily kandidátov nájdete pod týmto oznamom alebo na instagrame žiackej školskej rady @zsr.poa.  

      Každý účastník volieb na kandidátke zakrúžkuje maximálne 11 kandidátov podľa svojho slobodného výberu. Ak označí viacerých kandidátov, jeho volebný lístok sa stáva neplatným. Po ukončení volieb volebná komisia spočíta platné a neplatné volebné lístky. Následne budú výsledky volieb uverejnené na web stránke školy a na instagrame žiackej školskej rady @zsr.poa.

       Tešíme sa na vašu účasť!!!

     • Oznam o organizovaní plenárnej schôdze

     • Vážení rodičia,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že dňa 21.9.2021 o 16,00 hod. sa uskutoční plenárna schôdza spojená s voľbami do Rady školy za zástupcov  rodičov. 

      V prípade Vášho záujmu kandidovať do Rady školy za rodičov, kontaktujte nás na mail, kde je potrebné zaslať žiadosť o zaradení na kandidátnu listinu. Termín podania žiadosti je do 21.9.2021 do 16,00 hod.  

      Mailové kontakty pre podanie žiadosti sú tieto:

      riaditel@sospodnik-po.vucpo.sk      sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk    .  

      Predseda volebnej komisie: Ing. Mária Onderková - mail: onderkova@sospodnikania.sk

      https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/volby-clenov-rada-skoly/

     • Slávnostné posedenie

     • Dňa 6. septembra 2021 o 13.00 hod. sa v priestoroch SPOJENEJ ŠKOLY na Masarykove 24 v Prešove konalo slávnostné posedenie z príležitosti poďakovania dlhoročným zamestnancom školy za ich kvalitnú prácu.

      Veľkoleposť podujatia podporili aj významní hostia z Prešovského samosprávneho kraja, a to pán PaedDr. Ján Furman - vedúci odboru školstva, pán Mgr. Juraj Kredátus, PhD. - vedúci oddelenia metodických činností a športu, a pán Mgr. Miroslav Vaško - vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie.

      Ďalšími hosťami boli členovia Rady školy, a to  pán Mgr. Rastislav Zima – podpredseda Rady školy, zástupca rodičov a zákonných zástupcov, ďalej pán Ján Onofrej – zástupca rodičov a zákonných zástupcov, pán JUDr. Pavel Hagyari, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa, pán PaedDr. Miroslav Benko, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa a pán JUDr. Ján Luterán – delegovaný zástupca zriaďovateľa.

      Ocenenými boli bývali zamestnanci oboch škôl, a to za organizačnú zložku SOŠ podnikania bola ocenená pani Mgr. Edita Šebejová, za organizačnú zložku Obchodná akadémia to boli pani RNDr. Eva Kušnírová, pani Mária Novická a pani Helena Knutová. Ocenenie odovzdali pán PaedDr. Ján Furman – za VÚC a za SPOJENÚ ŠKOLU poverený riaditeľ Mgr. Michal Čiernik a zástupca pre organizačnú zložku Obchodná akadémia pán Ing. Martin Keseličko. Na záver sa k všetkým prihovoril vedúci odboru školstva VÚC, pán PaedDr. Ján Furman.

      Pre príjemnú atmosféru nám zaspievala slečna Lucia Novotná.

     • Otvorenie školského roku

     • Prvý deň školského roka 2021/2022 je za nami. Sme radi , že sme mohli privítať nových prvákov za prítomnosti vzácnych hostí. Svojou návštevou nás poctili predseda Úradu Prešovského samosprávneho kraja p. Milan Majerský a vedúci odboru školstva p. Ján Furman. Okrem milých a povzbudivých slov pre našich žiakov bol pán predseda slávnostne otvoriť 5. poschodie , kde došlo ku kompletnej revitalizácií učební, ktoré sme pretransformovali na multimediálne a počítačové učebne. Na záver sme previedli hosti celou školou , kde môžme konštatovať spokojnosť.

      Veríme, že je to len začiatok a spoločne vedenie, zamestnanci a žiaci budú prispievať k tomu ,aby naša Spojená škola, Masarykova 24, Prešov sa stala krajskou dominantou v št. odboroch, ktoré ponúka.

      Vaša Spojená škola, Masarykova 24, Prešov: "investuj do seba , vzdelávaj sa u nás " !!!!!

     • Voľby do Žiackej školskej rady

     • Registrácia do volieb do žiackej školskej rady je oficiálne spustená a potrvá až do 10.9.2021. Ak máš záujem stať sa členom, stačí, ak vytvoríš formulár, ktorý ťa bude reprezentovať. Pre inšpiráciu sme vytvorili aj predlohu, podľa ktorej sa môžeš riadiť. /Formulár_voľby_žšr/

      Kandidovať do ŽŠR môže každý jeden z vás, kto má chuť a ochotu venovať svoj čas aj mimo vyučovacieho procesu. Členstvo v ŽŠR prináša jedinečnú príležitosť naučiť sa novým veciam, rozvíjať svoje zručnosti a kreativitu, participovať pri vytváraní a organizovaní aktivít, či získavať nové zážitky so skvelými ľuďmi.

      Predstavenie kandidátov bude prebiehať online na sociálnych sieťach našej školy od 13.9.2021 a potrvá až do samotných volieb, ktoré prebehnú tajným hlasovaním dňa 16.9.2021. 

      Prihlasovacie formuláre do volieb do Žiackej školskej rady posielajte na emailovu adresu stolarikova@sospodnikania.sk

      /Žiacka školská rada.mp4/

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 (štvrtok) nasledovne:

      · 07,30 hod. – všetky 2., 3., 4. ročníky (vestibul školy),

      · 08,00 hod. – 1. ročník (vestibul školy).

      Žiaci 1. ročníka sa sústredia vo vestibule školy o 08,00 hod., kde po kontrole dokumentov v zmysle COVID Automatu sa presunú do telocvične školy. Tam bude prebiehať slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 so začiatkom o 08,30 hod. Po slávnostnom otvorení sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú do svojich kmeňových tried a budú prebiehať triednické hodiny do cca 10,00 hod.

      Žiaci 2., 3., 4. ročníkov sa sústredia vo vestibule školy o 07,30 hod., kde po kontrole dokumentov v zmysle COVID Automatu sa presunú do svojich kmeňových tried podľa rozpisu (rozpis učební). Tam budú prebiehať slávnostné otvorenia školského roku 2021/2022 so začiatkom o 08,00 hod. Po slávnostnom otvorení budú triednické hodiny do cca 10,00 hod.

      /Tlačivo_o_bezpríznakovosti/

      Všeobecné pravidlá:

      • V interiéri školy naďalej platí povinnosť nosiť rúška.
      • V zmysle COVID Automatu pri prvom nástupe do školy v zelenom okrese sa odporúča doložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti). V iných farbách okresu je tento dokument povinný.
      • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) musí plnoletý žiak/zákonný zástupca predkladať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
      • Školské stravovanie je zabezpečené od 2.9.2021 (štvrtok) - nutné prihlásiť sa na stravu prostredníctvom objednávacieho systému, alebo u vedúcej školskej jedálne do 14,00 hod.

      Tešíme sa na Vás.

      KMEŇOVÉ UČEBNE pre školský rok 2021/2022

      Číslo               Názov                Typ

      1. poschodie

      120B IV. A-p  kmeňová učebňa triedy IV. A-p

      2. poschodie

      203 IV. A-o  kmeňová učebňa triedy IV. A-o

      209 IV. C-p  kmeňová učebňa triedy IV. C-p

      212 I. B-p  kmeňová učebňa triedy I. B-p

      215 IV. B-p  kmeňová učebňa triedy IV. B-p

      218 IV. B-o  kmeňová učebňa triedy IV. B-o

      3. poschodie

      305 I. B-o  kmeňová učebňa triedy I. B-o

      306 III. B-p  kmeňová učebňa triedy III. B-p

      307 III. A-o  kmeňová učebňa triedy III. A-o

      308 III. B-o  kmeňová učebňa triedy III. B-o

      309 II. B-p  kmeňová učebňa triedy II. B-p

      313 I. A-p  kmeňová učebňa triedy I. A-p

      314 III. A-p  kmeňová učebňa triedy III. A-p

      315 II. A-p  kmeňová učebňa triedy II. A-p

      316 I. A-o  kmeňová učebňa triedy I. A-o

      319 II. B-o  kmeňová učebňa triedy II. B-o

      5. poschodie

      521 II. A-o  kmeňová učebňa triedy II. A-o

     • Pokyny k začiatku školského roku 2021/2022

     • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

      Viac informácií nájdete v dokumente:

      Školský semafor  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

      Dokumenty potrebné pred príchodom do školy:

      Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /Tlačivo_o_bezpríznakovosti/

      Príloha č.2 - Oznámenie o výnimke z karantény  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ozn%C3%A1menie+o+v%C3%BDnimke+z+karant%C3%A9ny

       

      Milí žiaci, v súvislosti s dodržiavaním protiepidemických opatrení Vás žiadame o vyplnenie krátkeho dotazníka „Dotazník o bezpríznakovosti“ v čo najkratšom termíne https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0TDziI5E8ECVfapACIR6EgHUAzr_goVIqobsX3xkXbdUNFYzNFhOSERFN1VPUUlMTE9RM1FLT0k3Qi4u

      Súčasťou dotazníka je aj prieskum o záujme o AG samotesty.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie (1 balenie – sada - krabica) a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter). Pri testovaní dvakrát týždenne bude sada antigénových samotestov postačovať približne na obdobie 12 týždňov. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Testovanie nie je podmienkou pre nástup do školy a je realizované len na dobrovoľnej báze, pričom je poskytnuté zdarma. Prosím o vyjadrenie záujmu do 26.8.2021, cez konto žiaka na Office365 (pre nových žiakov prostredníctvom záujmu mailom na popik@sospodnikania.sk). AG samotesty budú s veľkou pravdepodobnosťou distribuované najskôr od 31.8.2021. O spôsobe a časoch prevzatia budeme tých, čo prejavili záujem, informovať.