• Dištančné vyučovanie v I.A-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.A-p od 13.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy I.A-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá́ žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov triedy I.A-p do školy na prezenčnú formu bude 20.1.2022 - štvrtok.

     • Návrat žiakov po prázdninách

     • Spojená škola, Masarykova 24 v Prešove oznamuje všetkým žiakom, že 10. januára 2022 /v pondelok/ začína prebiehať prezenčná forma vyučovacieho procesu. Od tohto termínu sa zároveň bude škola riadiť tzv. Školským semaforom. Nástup žiakov na školský internát bude v nedeľu 9. januára 2022. Rodič /zákonný zástupca/ žiaka pred nástupom do školy oznámi triednemu vyučujúcemu výsledok Ag testu.

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.

      Vašu pozornosť zameriavame na:

      • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Žiak s príznakmi musí zostať doma.

      • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiak zostáva doma a rodič to oznámi škole (triednemu učiteľovi) a kontaktuje detského lekára.

      • Výnimku z karantény si uplatňujú žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo sú plne zaočkovaní (alebo po 1. dávke do 180 dní od prekonania ochorenia).

      • Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      • Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole (triednemu učiteľovi) mailom, prostredníctvom EduPage, sms správou, resp. telefonicky.

      Viac informácií nájdete v dokumente:

      Školský_semafor.pdf

      • Príloha č. 1   –  Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.docx

      • Príloha č. 1a – Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti_návštevníka.docx

      • Príloha č. 2   – Oznámenie_o_výnimke_z_karantény.docx

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 9.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Prebiehalo dištančne aj prezenčne.

      Školského kola sa zúčastnilo 8 študentov.

      Výsledková listina:

      1. E.Sedláková  - 4.B-o

      2. B.Simčáková - 3.B-p

      3. A.L.Čechová - 3.B-o   a S.Karabinošová - 3.B-p

      Výhercom blahoželáme.

      Do okresného kola kategórie 2D postupuje E.Sedláková, ktoré sa uskutoční 13.1.2022 online formou.

      Mgr. Sylvia Mačugová

     • Potravinová zbierka - poďakovanie

     • V piatok 10. decembra sme ukončili zbierku potravín a hygienických potrieb pre rodiny, ktoré žijú v Centre Dorka v Prešove. Vyzbierané veci sme odovzdali pani Valečkovej, ktorá vedie celé zariadenie. Srdečne sa poďakovala v mene všetkých rodín:

      „Ďakujeme  žiakom a učiteľom Spojenej školy na Masarykovej ulici v Prešove, ktorí  pod vedením pani učiteľky Miklošovej zorganizovali zbierku pre prijímateľov v našom zariadení. Vyzbierané potraviny potešili naše rodiny a určite potešia aj druhýkrát ako súčasť vianočných balíčkov.“

      Verím, že všetkých nás, ktorí sme do tejto zbierky prispeli, hreje v srdci dobrý pocit spolupatričnosti s tými, ktorí sú na pomoc iných odkázaní.

      Prajem Vám všetkým krásne a pokojné Vianoce prežité s láskou v kruhu Vašich rodín.

      Marcela Miklošová

     • Online DOD_15.12.2021_Fakulta športu Prešovskej univerzity

     • Fakulta športu Prešovskej univerzity organizuje pre všetkých záujemcov o štúdium dňa 15.12.2021 o 15,00 hod.  online Deň otvorených dverí.

      Na podujatí budú záujemcom poskytnuté základné informácie o možnostiach štúdia doplnené o množstvo fotografického a video materiálu. 

      Na pozvánke je uvedený QR kód s prepojením na vysielanie. 

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa  3.12.2021 sa konalo školské kolo  olympiády v nemeckom jazyku.

      Z každého ročníka, ba dokonca z každej triedy sa zúčastnil aspoň jeden zástupca.

      Aj keď sa nemčina učí menej ako anglický jazyk, žiaci preukázali veľmi dobré znalosti.  Poniektorí sa takejto olympiády zúčastnili po prvýkrát, no napriek tomu získali dostatočný počet bodov.

      Celkovo sa olympiády zúčastnilo 14 žiakov.                                          

      Vyhodnotenie:

      1. miesto získala žiačka IV.B-p triedy- Klaudia Guľáková                                                             

          /ďalej postupuje na okresné kolo/

      2. miesto získala žiačka III.A-o triedy- Timea Harčaríková                                                            

          /ďalej postupuje na okresné kolo/

      3. miesto získala žiačka III.A-o triedy – Alexandra Lucia Čechová

      4. miesto získali nerozhodne dvaja žiaci – Viktória Štalmachová, žiačka I.A-p triedy a Filip Ciesar, žiak II.A-o triedy

      Výhercom srdečne blahoželám a teším sa na ďalšiu olympiádu na budúci  školský rok.

               Mgr. Nikol Tomanová

     • Potravinová zbierka

     • Milí žiaci,

      v tomto predvianočnom období sa na nás obracia Centrum Dorka v Prešove, ktoré sa stará o problémové rodiny, s prosbou o potravinovú pomoc. Preto sa Vám chceme prihovoriť aj my, Vaši učitelia, a zároveň Vás chceme požiadať, aby sme spoločne prejavili našu spolupatričnosť s rodinami, ktoré sú v ohrození. Bohužiaľ, aj v dnešnej dobe žijú v našej spoločnosti deti, ktoré nemôžu prísť do obchodu a kúpiť si v ňom to, čo by potrebovali, chceli a už vôbec nie to, po čom túžia. Preto sme sa rozhodli zapojiť do projektu pomoci rodinám v núdzi a urobiť tak ďalší krok ku Škole s veľkým srdcom.

      Takže.. od štvrtka 2. decembra do piatka 10. decembra sa bude v  našej škole konať potravinová zbierka na pomoc rodinám s deťmi v ohrození. Prosíme Vás, aby ste v týchto dňoch „ukradli“ niečo z domácej špajzky a doniesli to do školy. Môže to byť čokoľvek, čo má trvanlivý charakter. Najakútnejšie potraviny sú: olej, cukor, soľ, strukoviny (šošovica, fazuľa, žltý hrach), múka, detská krupica, trvanlivé mlieko, konzervy (ryby, morcadella, paštéty), ryža, cestoviny, čaj, kakao, džemy, sušené polievky, suché keksy a piškóty.

      Okrem potravín môžete doniesť aj hygienické potreby (zubná pasta, zubná kefka, mydlo, sprchovací gél, prášok na pranie).

      Vyzbierané potraviny a hygienické potreby odovzdáme o týždeň v piatok pani Valečkovej, ktorá spomínané centrum vedie.

      Milí žiaci, veríme, že sa všetci nad touto výzvou úprimne zamyslíte a nikoho z Vás sa nenapadne opýtať, aká cena čaká na víťaza.. Toto totiž nie je súťaž, je to pomoc.. úprimná a zo srdca. A víťazom sa stane každý z nás, kto sa do tejto zbierky zapojí.

      Ďakujeme

      učitelia Spojenej školy

     • Dištančné vyučovanie v II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.B-p, IV.C-p, IV.B-o.

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u zamestnanca školy (žiaka školy) bude prebiehať vyučovanie v triedach II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.B-p, IV.C-p, IV.B-o od 6.12.2021 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín. Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.B-p, IV.C-p,IV.B-o, ktorí boli v úzkom kontakte s pedagogickým zamestnancom (žiakom) s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr  v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov tried II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.B-p, IV.C-p, IV.B-o do školy na prezenčnú formu bude 13.12.2021 - pondelok.

     • Deň svätého Mikuláša

     • Ako to už každoročne býva zvykom, aj tento rok pri príležitosti dňa svätého Mikuláša Žiacka školská rada organizuje podujatie Tajuplný Mikuláš.

      Pýtate sa prečo tajuplný? Týmto názvom by sme vás chceli priviesť k peknej myšlienke a stratégii, ktorú môžete využiť v rámci triednickej hodiny a zabezpečiť tak to, že bude obdarovaný každý z vás, lebo si to nepochybne všetci zaslúžite. Navrhujeme, aby ste napísali svoje mená na papier a v rámci triedy si každý z vás vylosuje 1 spolužiaka alebo spolužiačku, ktorej kúpi symbolický darček. Môžete sa aj spoločne dohodnúť na sume napr. 1€ alebo to bude na rozhodnutí každého jednotlivca koľko minie zo svojho vreckového. Toto je len pre inšpiráciu. Je na jednotlivých triedach ako si dohodnú pravidlá, prípadne ak sa v triede na ničom nedohodnete, stále máte možnosť obdarovať tých, ktorí sú vám na škole blízki, ktorí vás podporujú, prípadne tých, ktorým sa chcete odvďačiť.

      Čo je potrebné urobiť s darčekom, ktorý ste kúpili?

      Tento darček musí byť adresný, aby ho Mikuláš vedel doručiť tej správnej osobe. To znamená, že na ňom musia byť nasledujúce povinné údaje – meno a trieda osoby, pre ktorú je určený! Ostatné údaje sú dobrovoľné, myslíme tým to, že môžete na darovaciu kartičku napísať nejaký odkaz, podpísať sa, ak chcete aby darček nebol od anonymného ctiteľa a podobne.

      Takto pripravený darček vhodíte do mikulášskej čižmy, ktorú nájdete vo vestibule školy od stredy 1.12.2021 do piatku 3.12.2021. Pre zábudlivcov alebo triedy, ktoré sú momentálne v karanténe dávame možnosť vhodiť darčeky do čižmy ešte aj v pondelok 6.12.2021 ráno do 8:30. Prosíme vás, nenechávajte si to na poslednú chvíľu!!!!

      V priebehu pondelka vašu triedu navštívi Mikuláš v sprievode čerta a anjela s nádielkou akú ste si zaslúžili.

      Veríme, že sa dovtedy škola nezatvorí a užijeme si krásnu atmosféru plnú prekvapení, radosti a zážitkov.

     • Mojou optikou

     • Dňa 26.11.2021 na našej škole v priestoroch Červeného salónika realizovalo vyhodnotenie celoškolskej súťaže fotografií pod záštitou Ing. Kočárovej a Mgr. Lelákovej .

      Do súťaže sa zapojili dvadsiati žiaci z rôznych tried oboch organizačných zložiek našej školy. Cieľom súťaže bolo zachytiť optikou krásy okolo nás, či už prírodné, kultúrne, živú alebo neživú zložku, abstraktno.. Účastníci súťaže mohli posielať svoje neupravené fotografie v štyroch kategóriách v neobmedzenom počte.  

      Za prítomnosti odbornej poroty, vedenia školy a hosťa - Ing. RNDr. Márie Vavrekovej - zakladateľky fotografickej súťaže na tejto škole, sa slávnostne odovzdali ceny víťazom.  

      Víťazi podľa kategórii:

      Portrét:

      1.  Dominika PUTNOCKÁ II.A-p

      2. Katarína KAKAROVÁ III.B-p

      3. Radoslava ŽIGOVÁ II.B-p

       

      Krajina:

      1.  Sabrina LANGOVÁ IV.A-o

      2. Sidónia KARABINOŠOVÁ III.B-p

      3. Vladyslava BODNÁR IV.B-p

       

      Detail:

      1. Samuel TRAŠKY  I.A-o

      2. Veronika HARAJDOVÁ IV.A-p

      3. Patrícia VITKOVÁ IV.A-p

       

      Zviera:

      1. Patrícia HABORÁKOVÁ IV.B-p

      2. Simona MIKITOVÁ I.B-o

      3. Tamara ARONOVÁ III.B-p

       

      Absolútny víťaz:

      Alexandra MAGUROVÁ I.B-o

      Blahoželáme!

      Na výhercov čakalo krásne prekvapenie s diplomom. Odmenu  získali aj žiaci, ktorí neboli ocenení. Všetkým blahoželáme a tešíme sa na vás a vašu tvorbu o rok. Vybrané fotografie budú vystavené vo vstupných priestoroch školy, kde si ich môžu prezrieť nielen žiaci, ale aj návštevníci školy.

      Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri zrealizovaní tejto súťaže. Ďakujeme Združeniu rodičov pri Rade školy za finančnú podporu, fotografke  a členke odbornej poroty Rebeke Hodošiovej – žiačke dizajnu interiéru zo IV.A-p   za pomoc a ochotu. V neposlednom rade ďakujeme vedeniu školy za to, že nám umožnilo celú súťaž zrealizovať.

        Ing. Jana Kočárová

     • Fungovanie Spojenej školy na základe školského semaforu

     • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Manuál je aktualizovaný k 26.11.2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR.

      Vašu pozornosť zameriavame na:

      • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Žiak s príznakmi musí zostať doma.

      • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiak zostáva doma a rodič to oznámi škole (triednemu učiteľovi) a kontaktuje detského lekára.

      • Výnimku z karantény si uplatňujú žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo sú plne zaočkovaní (alebo po 1. dávke do 180 dní od prekonania ochorenia).

      • Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      • Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole (triednemu učiteľovi) mailom, prostredníctvom EduPage, sms správou, resp. telefonicky.

       

      Viac informácií nájdete v dokumente:

      Školský_semafor.pdf

      • Príloha č. 1 –  Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.docx

      • Príloha č. 1a – Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti_návštevníka.docx

      • Príloha č. 2 – Oznámenie_o_výnimke_z_karantény.docx

     • OZNAM PRE ŽIAKOV BÝVAJÚCICH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

     • Dňa 28. 11. 2021 je z prevádzkových dôvodov príchod na internát v čase od 18,00 hod do 21,00 hod. Zároveň sa upravuje vychádzkový režim žiakov v odpoludňajších hodinách z pandemických dôvodov, a to: od ukončenia vyučovania do 17,30 hod. každý deň (vrátene stredy).

      Mgr. Ligdayová Iveta, vedúca VMV a ŠI

     • Dištančné vyučovanie v I.A-o, II.B-o, III.A-o, IV.A-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych PCR testov u zamestnancov školy bude prebiehať vyučovanie v triedach I.A-o, II.B-o, III.A-o, IV.A-o od 29.11.2021 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried I.A-o, II.B-o, III.A-o, IV.A-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr  v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov tried I.A-o, II.B-o, III.A-o, IV.A-o do školy na prezenčnú formu bude 8.12.2021 - streda.

     • ✨ Aká bude budúcnosť mladých Prešovského kraja? Prieskum PSK

     • Prešovský samosprávny kraj  v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja pripravuje novú stratégiu pre prácu s mládežou, pretože si v plnej miere  uvedomuje nezastupiteľné a špecifické miesto, ktoré majú v našej spoločnosti mladí ľudia. Je dôležité venovať im pozornosť, pretože oni sú naša budúcnosť.

      Stratégia práce s mládežou, ktorú chceme pripraviť, by mala zachytávať konkrétne potreby mladých v regióne, ale súčasne aj participovať na dosahovaní cieľov stanovených v kľúčových dokumentoch, z ktorých bude vychádzať.

      Aby stratégia práce s mládežou bola aktuálna, zmysluplná a realizovateľná, je potrebné

      zistiť, aké sú ich potreby a kvalita života, aby sme spoločne  Prešovský samosprávny kraj s Radou mládeže Prešovského kraja (RMPK) vedeli navrhnúť relevantné opatrenia na zlepšenie ich života v našom kraji.

      Z poverenia pána vedúceho odboru školstva Ú PSK PaedDr. Jána Furmana, Vás týmto chceme poprosiť o distribuovanie dotazníkov prieskumu o mladých v našom kraji.

      Odpovede z prieskumu budú slúžiť ako podklad do pripravovanej Stratégie PSK pre mládež, ktorá sa stane východiskovým dokumentom pre mladých. 

      👉 Link na dotazník: https://forms.gle/T6sU8GjTAGJYAojn7

      Dotazník je určený pre všetkých od 15 do 30 rokov, ktorí žijú/študujú alebo pracujú v Prešovskom kraji. Prieskum realizujeme v období od 23.11. do 21.12. 2021 v spolupráci  PSK s RMPK.

      Záleží nám na tom, aby sa tu mladí cítili dobre. Preto vás prosíme o pomoc so zdieľaním dotazníka medzi študentov Vašej školy. 

      Ďakujeme za jeho zdieľanie na EduPage školy, vašu webstránku, na Facebooku, Instagrame alebo aj za aktívne zapojenie ŽŠR do zberu dát.

     • Dištančné vyučovanie v III.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede III.B-o od 22.11.2021 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy III.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr  v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov triedy III.B-o do školy na prezenčnú formu bude 29.11.2021 - pondelok.

     • Láskyplné mikulášské balíčky

     • Žiacka školská rada pod záštitou @kolko_lasky sa rozhodla aj tento rok podporiť krásnu a zmysluplnú myšlienku - obdarovať seniorov v domovoch dôchodcov mikulášskym balíčkom, ktorý v sebe skrýva niečo sladké, niečo hrejivé a niečo od srdca. Niet krajšieho pocitu ako keď sa človeku podarí vyčariť úsmev na tvári a pohladenie na duši u starčeka, či starenky. Stačí tak málo! V najbližších dňoch navštívia tvoju triedu členovia ŽŠR a všetko ti vysvetlia. Tak neváhaj a zapoj sa! Dobrý skutok sa cení! 

     • ACTIVE ENGLISH WEEK

     • Dobrý deň,radi by sme Vás oslovili s ponukou "ACTIVE ENGLISH WEEK" s native speakramiv školskom roku 2021/2022. Ide o intenzívny týždenný kurz s cieľom prelomiťjazykovú bariéru a poskytnúť žiakom kontakt s native speakerom.V prílohe Vám zasielam aktuálny informačný letáčik ku kurzu.V ponuke sú aj variácie anglického týždňa s inými počtami hodín.V prípade záujmu nás pokojne kontaktujte a radi pre Vás vyberiemevhodný voľný termín.Naši lektori sú zaočkovaní, testovaní a dodržiavajú všetky potrebné protipandemické opatrenia počas výučby.

      Budeme sa tešiť na spoluprácu s Vami.

      S pozdravom,Bc. Kristína Demčaková Mihaľová

      SIDAS Jazyková škola

      +421 55 381 12 94

      +421 905 853 127

     • Dištančné vyučovanie v I.B-p, I.B-o, IV.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych PCR testov u žiakov bude prebiehať vyučovanie v triedach I.B-p, I.B-o, IV.B-o od 18.11.2021 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried I.B-p, I.B-o, IV.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr  v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov tried I.B-p, I.B-o, IV.B-o do školy na prezenčnú formu bude 29.11.2021 - pondelok.