• Dištančné vyučovanie v I.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe na základe nahláseného pozitívneho prípadu COVID-19 u žiaka v triede I.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 31.1.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy I.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triede I.B-p do školy na prezenčnú formu bude 7.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 31.1.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.B-p (31.1.2022 – 7.2.2022)
      • II.A-p (28.1.2022 – 2.2.2022)
      • II.B-p (28.1.2022 – 2.2.2022)
      • III.A-o (27.1.2022 – 1.2.2022)
      • III.B-o (27.1.2022 – 1.2.2022)

      SPOLU: 5 tried

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, II.A-o, II.B-o, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

      SPOLU: 12 tried

     • Dištančné vyučovanie v II.A-p, II.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach II.A-p, II.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 28.1.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-p, II.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach II.A-p, II.B-p do školy na prezenčnú formu bude 2.2.2022 – streda.

     • Dištančné vyučovanie v IV.C-p, III.A-o, III.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach IV.C-p, III.A-o, III.B-o bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 27.1.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried IV.C-p, III.A-o, III.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triede IV.C-p do školy na prezenčnú formu bude 31.1.2022 – pondelok a nástup žiakov v triedach III.A-o, III.B-o do školy na prezenčnú formu bude 1.2.2022 – utorok.

     • Školské kolo súťaže „Spracovanie informácií na počítači“ v školskom roku 2021/2022

     • Každoročne MŠVVaŠ SR pod záštitou ŠIOV vyhlasuje súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

      Školské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo na našej škole 17. 01. 2022 a 24. 01. 2022.

      Zúčastnilo sa ho 24 žiakov, z toho 15 dievčat a 9 chlapcov. Niektorí prihlásení žiaci nemohli súťažiť z dôvodu karantény.

      Cieľom súťaže bolo overiť výkon – Odpis súvislého textu na rýchlosť v časovom limite 10 minút a úprava textu podľa korektorských značiek na počítači.

       

      V súťažnej disciplíne „Písanie na počítači – Odpis 10-minút“ zmeralo svoj výkon 24 žiakov z 2., 3 a 4. ročníka.

      Výsledková listina školského kola:

      1. miesto: Borzová Soňa, 269 čistých úderov za 1 minútu 

      2. miesto: Antalová Henrieta, 256 čistých úderov za 1 minútu

      3. miesto: Dzurková Zuzana, 255 čistých úderov za 1 minútu.

       

      V súťažnej disciplíne „Úprava textu na počítači“ súťažili 4 žiaci.

      1. miesto: Antalová Henrieta

      2. miesto: Brabcová Klaudia

      3. miesto: Ferková Ivana.

       

      Súťažiaci dokázali svoju zručnosť, v ktorej skĺbili rýchlosť s presnosťou a dosiahli výkon, ktorým poukázali na svoj pozitívny vzťah k technológiám.

       

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výbornú súťažnú atmosféru!

      Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

      /Fotogaléria z odovzdávania cien/

      Organizační garanti akcie: Ing. Zlata Lukáčová a Ing. Mária Onderková

     • ZRUČNÝ EKONÓM

     • ZRUČNÝ EKONÓM – test ekonomických vedomostí a schopností

      Ekonomická súťaž 

      Vo štvrtok 20. 01. 2022 prebehla na našej škole ekonomická súťaž ZRUČNÝ EKONÓM. Zúčastnilo sa jej spolu 20 žiakov štvrtých ročníkov (4. A-o, 4. B-o, 4. B-p). Súťaž bola zameraná na overenie všeobecných ekonomických vedomostí a riešenie praktických úloh. Jej cieľom bolo vzbudiť súťaživosť medzi žiakmi, do určitej miery zistiť hĺbku vedomostí z ekonomických predmetov pred maturitnou skúškou a taktiež aj zvýšiť záujem študentov o pokračovanie štúdia ekonomických odborov na vysokých školách. Študenti pracovali samostatne na riešení testu, ktorý pozostával z 50 otázok. Veríme, že súťaž bola pre nich obohatením a stane sa tradíciou v činnosti našej školy.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a účasť na súťaži.

      Výsledková listina školského kola ZRUČNÝ EKONÓM -  2021/2022 

       

      1. miesto               -           Mičková Stanislava
      2. miesto               -           Dzurková Zuzana
      3. miesto               -           Dančová  Michaela

      Víťazom blahoželáme a prajeme  veľa úspechov!

      Ing. Dana Richnavská

     • Dištančné vzdelávanie v IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov bude prebiehať vyučovanie v triedach IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p od 24.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá́ žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov v triedach IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p do školy na prezenčnú formu bude 31.1.2022 - pondelok. Zhrnutie situácie k 24.1.2022:

      Dištančná forma vzdelávania

      I.A-o (20.1.2022-27.1.2022)

      I.B-o (24.1.2022-31.1.2022)

      II.A-o (21.1.2022-28.1.2022)

      II.B-o (21.1.2022-28.1.2022)

      III.A-p (24.1.2022-31.1.2022)

      III.B-p (24.1.2022-31.1.2022)

      IV.A-o (24.1.2022-31.1.2022)

      IV.B-o (24.1.2022-31.1.2022)

       

      Prezenčná forma vzdelávania

      I.A-p, I.B-p, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

     • Dištančné vyučovanie v I.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.B-o od 24.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy I.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov triedy I.B-o do školy na prezenčnú formu bude 31.1.2022 - pondelok.

     • Dištančné vyučovania v II.A-o, II.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede II.A-o a  II.B-o od 21.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy II.A-o a II.B-o  o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá́ žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov triedy II.A-o do školy na prezenčnú formu bude 28.1.2022 - piatok.

     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 19.1.2021 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v kategórii 2D.

      Naša žiačka Klaudia Guľáková, žiačka 4.B triedy sa umiestnila na 1. mieste!!! Postupuje teda do krajského kola súťaže.

      K veľkému úspechu žiačke blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

      Mgr Nikol Tomanová

     • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

     • Олимпиада по русскому языку 

      Aj v tomto neľahkom čase, raz prezenčného, raz dištančného vzdelávania, trochu netradične, ale predsa, prebehlo dňa 11.01.2022 školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 5 žiakov prvého až tretieho ročníka, z toho 4 boli úspešnými riešiteľmi. Súťaž pozostávala z troch častí Čítanie s porozumením, Opis na základe vizuálneho podnetu a Test z kulturológie. Maximálny počet bodov za všetky tri časti bol 40. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a snahu urobiť niečo navyše, porovnať si svoje vedomosti s ostatnými, posúvať a rozvíjať hranice svojho poznania.   

      Výsledková listina školského kola Olympiády v ruskom jazyku 2021/2022 

      Kategória B2  

       

      1. miesto             Sandra Štelbadská          38 bodov 
      2. miesto             Samuel Muška                 36 bodov
      3. miesto             Matej Myrón                   35 bodov 

      Víťazi budú na konci 1. polroka odmenení vecnými cenami a diplomom. 

      Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov! 

      PaedDr. Valentína Černajová 

     • Dištančné vyučovanie v I.A-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.A-o od 20.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy I.A-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov triedy I.A-o do školy na prezenčnú formu bude 27.1.2022 - štvrtok.

     • Použitie AG samotestu

     • Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

      • každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie,

      • rýchle použitie samotestu je opísané v návode na použitie ( navod_na_pouzitie_ag_samotestu.pdf ),

      • rodič (plnoletý žiak) je povinný oznámiť použitie samotestu škole spôsobom, ktorý určí škola. V prípade Spojenej školy to je prostredníctvom aplikácie „EduPage“ v jednotlivých krokoch:

      1. Po prihlásení do konta na EduPage stlačte tlačidlo „Štart“ v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte „'Žiadosť/Vyhlásenie“,

      2. Vyberte si zo zoznamu žiadostí a vyhlásení „Domáci AG samotest - výsledok“,

      3. Zvoľte dátum samotestovania,

      4. Môžete zadať výsledok testu „Negatívny/Pozitívny“ (je nepovinné pole) a uložte to (stlačením tlačidla „Uložiť“ odošlete formulár škole),

      Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.

      • v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

      - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

      - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

      • žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia,

      • začiatkom karantény začína aj proces distančného vyučovania,

      • možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

     • Barmanský kurz

     • V týždni od 7.2. 2022 do 11.2.2022 bude na našej škole prebiehať barmanský kurz pod záštitou p. J. Majoroša, licencovaného barmana Slovenskej Barmanskej asociácie.

      Prosím záujemcov  o kurz o zaplatenie poplatku v sume 100,- €  (do konca januára - kabinet 211 A).

      Kto ešte premýšľa o prihlásení, nech neváha a nahlási sa čím skôr. Tešíme sa na vašu účasť.

      Ing. Jana Kočárová

     • Dištančné vyučovanie v III.A-o, III.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triedach III.A-o, III.B-o od 17.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried III.A-o, III.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá́ žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov tried III.A-o, III.B-o do školy na prezenčnú formu bude 24.1.2022 - pondelok.

     • EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA

     • Začiatkom decembra v týždni od 6. do 15. 12. 2021 sa konali školské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády. Do tohtoročnej olympiády  sa zaregistrovalo 264 škôl z celého Slovenska (o 54 viac ako minulý rok). To sa prejavilo aj v počte súťažiacich, ktorý prvýkrát dosiahol 5-ciferné číslo. Test školského kola vyplnilo takmer 11 300 stredoškolákov. Do súťaže sa zapojila aj naša škola. Z organizačnej zložky Obchodná akadémia sa súťaže zúčastnilo 74 študentov a a zo zložky Škola podnikania 121 študentov. Do krajských kôl postúpilo 660 súťažiacich.

      Zo študentov  našej školy do krajského kola postúpili:

      Laura Belišová - organizačná zložka Obchodná akadémia

      Ľuboslav Fečo - organizačná zložka Obchodná akadémia

      Daniel Dutko - organizačná zložka Obchodná akadémia

      Tomáš Onderko - organizačná zložka Stredná odborná škola podnikania

      Všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročného kola Ekonomickej olympiády ďakujeme, postupujúcim do krajského kola držíme palce a prajeme veľa úspechov.

      Ing. Iveta Džoganíková, Ing. Dana Richnavská – koordinátorky súťaže

     • Dištančné vyučovanie v I.A-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.A-p od 13.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy I.A-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá́ žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov triedy I.A-p do školy na prezenčnú formu bude 20.1.2022 - štvrtok.

     • Návrat žiakov po prázdninách

     • Spojená škola, Masarykova 24 v Prešove oznamuje všetkým žiakom, že 10. januára 2022 /v pondelok/ začína prebiehať prezenčná forma vyučovacieho procesu. Od tohto termínu sa zároveň bude škola riadiť tzv. Školským semaforom. Nástup žiakov na školský internát bude v nedeľu 9. januára 2022. Rodič /zákonný zástupca/ žiaka pred nástupom do školy oznámi triednemu vyučujúcemu výsledok Ag testu.

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.

      Vašu pozornosť zameriavame na:

      • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Žiak s príznakmi musí zostať doma.

      • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiak zostáva doma a rodič to oznámi škole (triednemu učiteľovi) a kontaktuje detského lekára.

      • Výnimku z karantény si uplatňujú žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo sú plne zaočkovaní (alebo po 1. dávke do 180 dní od prekonania ochorenia).

      • Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      • Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole (triednemu učiteľovi) mailom, prostredníctvom EduPage, sms správou, resp. telefonicky.

      Viac informácií nájdete v dokumente:

      Školský_semafor.pdf

      • Príloha č. 1   –  Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.docx

      • Príloha č. 1a – Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti_návštevníka.docx

      • Príloha č. 2   – Oznámenie_o_výnimke_z_karantény.docx