• Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 (štvrtok) nasledovne:

      · 07,30 hod. – všetky 2., 3., 4. ročníky (vestibul školy),

      · 08,00 hod. – 1. ročník (vestibul školy).

      Žiaci 1. ročníka sa sústredia vo vestibule školy o 08,00 hod., kde po kontrole dokumentov v zmysle COVID Automatu sa presunú do telocvične školy. Tam bude prebiehať slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 so začiatkom o 08,30 hod. Po slávnostnom otvorení sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú do svojich kmeňových tried a budú prebiehať triednické hodiny do cca 10,00 hod.

      Žiaci 2., 3., 4. ročníkov sa sústredia vo vestibule školy o 07,30 hod., kde po kontrole dokumentov v zmysle COVID Automatu sa presunú do svojich kmeňových tried podľa rozpisu (rozpis učební). Tam budú prebiehať slávnostné otvorenia školského roku 2021/2022 so začiatkom o 08,00 hod. Po slávnostnom otvorení budú triednické hodiny do cca 10,00 hod.

      /Tlačivo_o_bezpríznakovosti/

      Všeobecné pravidlá:

      • V interiéri školy naďalej platí povinnosť nosiť rúška.
      • V zmysle COVID Automatu pri prvom nástupe do školy v zelenom okrese sa odporúča doložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti). V iných farbách okresu je tento dokument povinný.
      • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) musí plnoletý žiak/zákonný zástupca predkladať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
      • Školské stravovanie je zabezpečené od 2.9.2021 (štvrtok) - nutné prihlásiť sa na stravu prostredníctvom objednávacieho systému, alebo u vedúcej školskej jedálne do 14,00 hod.

      Tešíme sa na Vás.

      KMEŇOVÉ UČEBNE pre školský rok 2021/2022

      Číslo               Názov                Typ

      1. poschodie

      120B IV. A-p  kmeňová učebňa triedy IV. A-p

      2. poschodie

      203 IV. A-o  kmeňová učebňa triedy IV. A-o

      209 IV. C-p  kmeňová učebňa triedy IV. C-p

      212 I. B-p  kmeňová učebňa triedy I. B-p

      215 IV. B-p  kmeňová učebňa triedy IV. B-p

      218 IV. B-o  kmeňová učebňa triedy IV. B-o

      3. poschodie

      305 I. B-o  kmeňová učebňa triedy I. B-o

      306 III. B-p  kmeňová učebňa triedy III. B-p

      307 III. A-o  kmeňová učebňa triedy III. A-o

      308 III. B-o  kmeňová učebňa triedy III. B-o

      309 II. B-p  kmeňová učebňa triedy II. B-p

      313 I. A-p  kmeňová učebňa triedy I. A-p

      314 III. A-p  kmeňová učebňa triedy III. A-p

      315 II. A-p  kmeňová učebňa triedy II. A-p

      316 I. A-o  kmeňová učebňa triedy I. A-o

      319 II. B-o  kmeňová učebňa triedy II. B-o

      5. poschodie

      521 II. A-o  kmeňová učebňa triedy II. A-o

     • Pokyny k začiatku školského roku 2021/2022

     • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

      Viac informácií nájdete v dokumente:

      Školský semafor  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

      Dokumenty potrebné pred príchodom do školy:

      Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /Tlačivo_o_bezpríznakovosti/

      Príloha č.2 - Oznámenie o výnimke z karantény  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ozn%C3%A1menie+o+v%C3%BDnimke+z+karant%C3%A9ny

       

      Milí žiaci, v súvislosti s dodržiavaním protiepidemických opatrení Vás žiadame o vyplnenie krátkeho dotazníka „Dotazník o bezpríznakovosti“ v čo najkratšom termíne https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0TDziI5E8ECVfapACIR6EgHUAzr_goVIqobsX3xkXbdUNFYzNFhOSERFN1VPUUlMTE9RM1FLT0k3Qi4u

      Súčasťou dotazníka je aj prieskum o záujme o AG samotesty.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie (1 balenie – sada - krabica) a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter). Pri testovaní dvakrát týždenne bude sada antigénových samotestov postačovať približne na obdobie 12 týždňov. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Testovanie nie je podmienkou pre nástup do školy a je realizované len na dobrovoľnej báze, pričom je poskytnuté zdarma. Prosím o vyjadrenie záujmu do 26.8.2021, cez konto žiaka na Office365 (pre nových žiakov prostredníctvom záujmu mailom na popik@sospodnikania.sk). AG samotesty budú s veľkou pravdepodobnosťou distribuované najskôr od 31.8.2021. O spôsobe a časoch prevzatia budeme tých, čo prejavili záujem, informovať.

     • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

     • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 1.septembra 2021 (t.j. streda) od 16,00 do 21,00 hod.

      Žiak pri nástupe predloží:

      - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezpríznakovosti

      Pozn.: Vstup do budovy školy a ŠI bez tohto prehlásenia nie je možný. Zákonný zástupca nebude mať umožnený vstup do budovy školy a ŠI.

      Platby za mesiac september 2021 sa budú realizovať začiatkom mesiaca výhradne bankovým prevodom.

      Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

      /Tlačivo_o_bezpríznakovosti/

     • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

     • Týmto upozorňujeme žiakov bývajúcich v ŠI, resp. ich zákonných zástupcov, aby NEUHRÁDZALI mesačnú platbu za ŠI v auguste 2021 ako po iné roky.

      Dôvodom je vznik nového právneho subjektu a veci s tým súvisiace. Číslo nového účtu Vám bude ihneď po jeho pridelení zverejnené a oznámené.

      Mgr. Iveta Ligdayová - vedúca VMV a ŠI