• Druhé kolo prijímacích skúšok

     • Druhé kolo prijímacích skúšok

      Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov uskutoční 22. júna o 8:30 hod. prijímacie konanie v druhom kole na nenaplnený ( voľný ) počet miest po prvom kole prijímacieho konania v študijnom odbore 6325 M ekonomické lýceum v zmysle  kritérií prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium.

      /Kritéria_prijímacích_skúšok/   /Oznam_2._kolo/

     • Matematika v umení

     • Žiaci umeleckého odboru dizajn interiéru sa s matematikou rozlúčili originálnym spôsobom. Na tému Matematika v umení vypracovali zaujímavé plagáty, referáty a umelecké diela. Tie najzaujímavejšie si môžete pozrieť.  Pridávam aj dva citáty spojené s matematikou:

      „Zložitejšia ako matematika, je pre človeka láska. Často s neriešiteľnými príkladmi.“ — Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955. 

      (https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-matematike/„Dávajte si pozor nuly – v matematike aj v živote.“

     • Tak "obyčajný" deň

     • Dňa 28.mája 2021 bol pre našu školu výnimočný deň... Riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik mal možnosť privítať štátneho tajomníka pre šport p. Mgr. Ivana Husára.. Okrem iného diskutovali aj o problematike školskej telesnej výchovy... Pán Husár si pozrel materialno - priestorové vybavenie našej školy pre potreby vyučovania telesnej a športovej výchovy.. Cieľ nášho p. riaditeľa je vybudovať na školskom dvore multifunkčné ihrisko a oddychovú zónu pre potreby vyučovania v letných mesiacoch aj na iných predmetoch ako je samotná telesná a športová výchova.. Následne po návšteve naša p. učiteľka Mgr. Martinka Leláková oslavovala svoje životné jubileum.... Ďakujeme pán Husár za návštevu a pani učiteľke prajeme všetko len to najlepšie... Stredná odborná škola podnikania Prešov - investuj do seba, vzdelávaj sa u nás.

     • Stretnutie žiackých školských rád

     • Dňa 26.5.2021 sme na pôde našej školy zorganizovali spoločné stretnutie s členmi Žiackej školskej rady Obchodnej akadémie. Cieľom tohto stretnutia bolo zoznámiť sa a naplánovať si spoločné aktivity na budúci školský rok, keďže od septembra 2021 už budeme jeden celok pod jednou strechou. Spoločne to medzi nami zaiskrilo a tešíme sa na našich nových spolužiakov. Veríme, že toto spojenie bude prospešné a prínosné pre nás všetkých. Ešte raz ĎAKUJEME, že ste si na nás dnes našli čas a tešíme sa aj nabudúce...❤️

     • Nápad predáva 2021

     • Dňa 10. júna 2021 sa na SOŠ podnikania uskutoční ďalší už IX. ročník celoškolskej súťaže „Nápad predáva“. Cieľom tejto súťaže je podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak alebo tím z jednotlivých tried. Žiaci majú za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Do 28.5.2021 záväzné prihlášky

      Súťažné kategórie:

      • Mladý podnikateľ roka
      • Najpútavejšia reklama
      • Najrealizovateľnejší nápad
      • Najlepší predajca (prezentácia)
      • Najlepší EKO nápad.

      Nápad_predáva_oznam_pre_žiakov_2021

     • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

     • Týmto oznamujeme, že kapacitné možnosti Školského internátu pri SOŠ podnikaní sú podľa nových protipandemických opatrení obsadené. Konštatujeme, že nateraz nemôžeme akceptovať už žiadne ďalšie požiadavky ubytovania žiaka/žiačky. Ubytovaní sú tí, ktorí prejavili záujem telefonicky alebo mailom 14. 5. 2021 do 14,00 hod.

      Akékoľvek ďalšie zmeny Vám budú včas oznámené.

                          Mgr. Ligdayová Iveta

                             vedúca VMV a ŠI  

     • S T R E T N U T I E - R O Z L Ú Č K A

     • V utorok dňa  1.6.2021  o 15:00 hod. sa v priestoroch STM Múzea Solivar v Sklade soli na Námestí osloboditeľov 4 v Solivare  uskutoční vernisáž výstavy výtvarných odborov našej školy "Rozlúčka - Stretnutie".

      Odevný dizajn a dizajn interiéru vyrástli na živnej pôde odevnej  tradície, ktorá bola, je a už navždy ostane základným kameňom existencie našej školy. Dnes tieto  umelecké študijné odbory  končia svoju  históriu  na  SOŠ podnikania po dlhoročnej  symbióze s ostatnými študijnými odbormi – manažment regionálneho cestovného ruchu, styling a marketing, škola podnikania či ekonomické lýceum.

      Výstava chce priblížiť ich mnohotvárne, pre školu prínosné, aktivity študentov (absolventov i aktuálnych študentov) realizované na pôde školy i mimo nej pod odborným vedením profesionálne i  ľudsky vzácnych pedagógov odborného i všeobecne vzdelávacieho  zamerania.  

      Ctené kolegyne a kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci, priaznivci a priatelia školy, ctená verejnosť,

      srdečne  vás pozývame na rozlúčkové  stretnutie s umeleckými  odbormi  –  s pedagógmi, absolventmi, aktuálnymi študentmi a hosťami. Pripravený bude sprievodný kultúrny program s pohostením.

      V prípade, ak vám okolnosti nedovolia zúčastniť sa vernisáže, priestory STM Múzea Solivar ponúkajú možnosť  navštíviť túto výstavu v prevádzkovom čase múzea do 30.6.2021.

      T E Š Í M E     S A      N A    V Á S  !

      Mgr. Martina Leláková  /Pozvánka/

     • Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom internáte

     • Týmto oznamujeme ubytovaným žiakov v školskom internáte, že od 17. 5. 2021 (pondelok) je školský internát v prevádzke. Ubytovanie žiakov  bude realizované podľa opatrení MŠVaV SR a nariadení  Vlády SR.

      Pre žiakov, ktorí už prejavili záujem o ubytovanie v mesiacoch máj-jún 2021 z toho vyplýva ihneď zrealizovať platbu vo výške 80,- €/mesiac. Žiaci budú ubytovaní max. po 2 na izbe pri dodržaní prísnych epidemiologických opatrení. Zároveň upozorňujeme, že príchodovka nie je v nedeľu, ale v pondelok ráno od 6,30, resp. po vyučovaní

     • Workshop Eurofondue 2021

     • Dňa 20.5.2021 sa žiaci našej školy - trieda II.B -  odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu spolu s učiteľkami RNDr. Ing. M. Vavrekovou a Ing. J. Kočárovou zúčastnili workshopu s názvom EUROFONDUE 2021. Workshop spolu so súťažou študentských nápadov a projektov organizuje Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

      Do workshopu sme boli osobne pozvaní, pretože tri žiačky tejto triedy, Viktória Daraková, Soňa Fedorová a Zuzana Kuchtová, sú prihlásené do súťaže a pracujú na projekte náučného chodníka v Župčanoch s cieľom zviditeľniť obec -  spropagovať ju cez významnú osobnosť Jonáša Záborského.

      Na tomto workshope sme sa dozvedeli zaujímavosti o písaní a realizácii projektov, projektovom manažmente. Ďalej sme mali možnosť dozvedieť sa viac o sociálnom podnikaní ale aj o financovaní projektov, o poskytovaných grantoch. V poslednej časti workshopu sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o  zručnostiach potrebných pre tvorbu prezentácií, o komunikácií  s publikom a zvládaním stresu.

      Po skončení workshopu nasledovali online stretnutia s mentormi - partnermi  súťaže EUROFONDUE. Naše dievčatá komunikovali s lektorkou Veronikou Toth, absolventkou Karlovej univerzity v Prahe, aktuálne doktorandkou na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity. Dialóg prebiehal formou otázok, odpovedí, odporúčaní zo strany mentora.

      Získali sme cenné informácie a rady k projektu. Sme radi, že sme sa tohto workshopu mohli zúčastniť a veríme, že nadobudnuté vedomosti a novinky skoro využijeme pri písaní a realizovaní prác, projektov a súťaží našich žiakov.

      RNDr. Ing. M. Vavreková, Ing. J. Kočárová

      E_spolu_PaL.pdf          /Fotogaléria/ 

     • Pozvánka pre žiakov 2. a 4. ročníka

     • Pozvánka pre žiakov 2. a 4. ročníka na praktický workshop so spoločnosťou GlobalLogic na tému "Čo sa skrýva za vývojom produktu?", ktorý sa uskutoční  1. júna 2021 od 14:30 do 16:30 na platforme ZOOM.

      Na čo sa môžu tešiť: Budú mať možnosť vyskúšať si prácu v Scrum tíme a zažiť skutočné IT. Ochutnajú nástrahy, ktoré vývoj produktu ponúka a zažijú agilné prostredie.   Workshop bude interaktívny a očakáva sa aj ich zapojenie. 

      Bližšie informácie u Ing. Onderkovej

     • EduScrum na našej škole

     • Opäť pokračujeme vo vyučovaní v škole novým a moderným spôsobom výučby EduScrum.

      Nový vzdelávací systém obsahuje prvky, ktoré sa často spomínajú v debatách o vzdelávaní v 21. storočí:

      • Učiteľ už nie je len postavička stojaca pred tabuľou a prednášajúca učivo apatickým deťom hrajúcim sa na mobiloch.
      • Trieda je rozdelená do skupín a žiaci sa učia spoločne.
      • Študujú novú teóriu, robia cvičenia, sú nútení spolupracovať a samostatne riešiť problémy.
      • Učiteľ im hovorí, čo majú robiť, ale neurčuje im ako. Ak potrebujú pomôcť, pomôže. Chodí po triede, zisťuje, čo robia, ako im to ide a čo im štúdium komplikuje. Už nie je len učiteľom, stáva sa koučom.

      Ponúkame zopár fotografií z hodiny Hospodárska geografia - trieda II.A, odbor: Škola podnikania.

      Žiaci preberajú tematický celok Regionálna hospodárska geografia sveta -  Amerika - sami sa vzdelávajú, majú na to vyčlenené hodiny, naštudujú si celok, aktuálne na fotografiách môžete vidieť ako  pracujú na výstupe z hodiny, ktorý majú odovzdať k dohodnutému dátumu, sami si volia cestu, zdroje, učebné pomôcky. Učia sa pracovať samostatne, systematicky, kooperatívne, flexibilne, plánovať si veci, pracovať v tíme,  byť zodpovednými.

      Ing. Jana Kočárová

      /Fotogaléria/

     • Kurz animátora voľného času - super ponuka so zľavou

     • Kurz „Animácia voľného času“ je vedený trénermi spoločnosti STAGEMAN.

      Termín: 14.6.2021 - 18.6.2021

      Kurz využíva učebnú metódu zvanú „edutainment“, čo je spojenie učenia sa pomocou praktických príkladov a aktívnej participácie za prítomnosti neustálej zábavy a animačných hier.

      Cena  jednodňového kurzu je 36 €.

      Pri počte nad 15 študentov je zvýhodnená cena za jednodňové školenie 30 €.

       V cene 30 € je zahrnuté:

      - 8 hodín so skúseným trénerom

      - materiál k aktivitám

      - certifikát v anglickom aj slovenskom jazyku

      - prístup k pracovným ponukám spoločnosti STAGEMAN Slovensko.

      Prihlásenie na kurz:  Ing. J. Kočárová, kabinet 211, Ing. B. Popík, MBA - ZRŠ

      /Kurz_animátora_foto/

     • BARMANSKÝ KURZ

     • Pozývame  Vás na BARMANSKÝ KURZ, ktorý sa uskutoční v priestoroch našej školy (zelený salónik) v termíne od 14.06. – do 18.06.2021.

      Úspešní absolventi kurzu získajú certifikát SkBA, platný vo všetkých členských krajinách IBA (Medzinárodnej barmanskej asociácie). Lektorom kurzu bude špičkový slovenský barman, pravidelný účastník svetových kongresov IBA – Ján Majoroš - Profi barman roka 2017          

      Poplatok : 100,00 €

      Program: rozdelenie nápojov,  ich pôvod,  servis a uplatnenie, príprava pracoviska,  barmanský inventár a jeho používanie, praktická príprava miešaných nápojov,  test a vyhodnotenie.

      Prihlásenie na kurz: Ing. J. Kočárová (kabinet 211), alebo Ing. B. Popík, MBA - ZRŠ

      /Barmanský_kurz_plagát/

     • Neúčasť žiaka na prijímacom konaní

     • Ak sa uchádzač nemohol zúčastniť na prijímacej skúške, riadi sa škola pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      1. Z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.
      2. zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky

      potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

     • Úspech na celoštátnom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť

     • 43.ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti vyvrcholil celoštátnym kolom, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27.-29.apríla 2021 v dištančnej forme.

      Celoštátneho kola sa v každom zo 17 odborov zúčastnilo 16 najlepších prác  z celého Slovenska. Našu školu a tým aj Prešovský kraj reprezentovali 3 žiačky v 3 súťažných odboroch, pričom sa v tejto konkurencii najlepších nestratili.

      Opätovne sa ukázalo, aký kvalitný odbor štúdia na škole máme v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu, keď žiačka tohto odboru, Veronika Závadská, pod vedením PaedDr. Černajovej skončila v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia s jej prácou Údolie Kniežaťa Laborca na 3.mieste.

      Zvyšné 2 žiačky našej školy skončili vo svojich odboroch na 4.mieste, konkrétne Rúth Zimová v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia s prácou Existenciálny dopad sociálnych sietí na človeka a spoločnosť a Nelia Butsko v odbore Problematika voľného času s prácou Od nápadu k realite.

      Blahoželáme!

      Výsledné_poradie.jpg