• "Girl's Day!" 22. apríla 2021

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT  sa realizuje kariérny deň pre stredoškoláčky Girl's Day. Prostredníctvom Girl's Day majú dievčatá vo veku 15 až 19 rokov unikátnu príležitosť nazrieť do zákulisia IT organizácií a spoločností a zistiť, čo im sektor nových technológií kariérne ponúka.

      Čo pre aktívnu účasť potrebujú dievčatá urobiť?

      • Každé dievča sa musí v termíne 1.4. - 15.4. samostatne zaregistrovať na webovej stránke www.girlsday.sk, na svoj e-mail dostane potvrdenie o registrácii a informáciu, ako sa k podujatiu pripojiť.
      • Program začína 22. apríla o 10:00 hod a bude v trvaní približne dve hodiny.
      • Program môže sledovať každá študentka samostatne (z domu počas dištančného vzdelávania alebo v škole v pc učebni so slúchadlami).
      • Už ôsmy ročník sa uskutoční kompletne v ONLINE forme

      Girls_day_2021_plagát

     • MATURITA 2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa maturita v školskom roku 2020/2021 ruší. Výsledky ústnej a praktickej časti maturity budú aritmetickým priemerom známok. Riaditeľ strednej školy určí do 3.mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

      Výsledné  známky  sprístupní  škola  plnoletému  žiakovi do 19.mája 2021. Plnoletý žiak môže do 21.mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 31.mája 2021 do 30.júna 2021 podľa stanovených pokynov.

      Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14.mája 2021.

      Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.

      Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady 6.mája 2021.

      Bližšie informácie na:

      https://ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity

     • Prihlášky na VŠ

     • Milí štvrtáci, prihlášky na VŠ budeme potvrdzovať vo štvrtok (25.3.) od 8:30 do 10:00 hod. vo vestibule školy. Nezabudnite priniesť vysvedčenia 1. až 3. ročník. Vstup do školy je povolený s respirátorom a potvrdením o negatívnom teste.

     • Dištančná forma vyučovania

     • Od pondelka 22.3.2021 prechádzame na dištančnú formu vzdelávania podľa klasického rozvrhu s 30 minútovými hodinami.

      Vedenie školy rozhodlo o tejto forme z dôvodu nízkeho počtu žiakov v škole na prezenčnej forme.

     • Matematický Klokan

     • Aj napriek pandémii sa v krajinách po celom svete uskutoční najväčšia medzinárodná matematická súťaž Klokan v termíne 19. - 23.4.2021.

      Tí, ktorí máte radi trochu matematiky, tipovania a radosť z rozmýšľania, prihláste sa do 12.3.2021 pani prof. RNDr. Márii Vavrekovej na mail vavrekova@sospodnikania, aby sme mohli odoslať prihlášku za školu. (Je možné aj individuálne prihlásenie).

      Viac informácií na

      https://matematickyklokan.sk/

      Verím, že sa prihlásite a urobíme si krásny matematický sviatok myslenia a počítania.

      RNDr. Ing. Mária Vavreková

     • Nástup do školy od 8.3.2021

     • Milé kolegyne, kolegovia,

      od pondelka 8.3.2021 začína obnovená prezenčná forma vyučovania (vyučovanie v škole) podľa doteraz platného rozvrhu (od 30.11.2020, t.j.: 30 minútové hodiny) pre žiakov 4. ročníkov. Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

      Školská jedáleň a ani školský internát nebudú v  prevádzke.

      Na základe platnosti usmernenia ministra školstva „Návrat do škôl 2021“ k 8.3.2021 poskytujeme informácie v tomto znení:

      Ak je žiak plnoletý je považovaný za svojho zákonného zástupcu.

      • v prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania,
      • plnoletý́ žiak je povinný zabezpečiť do 5 dní kontakt so školou, t.j. so svojim triednym učiteľom, ktorému oznámi, že neabsolvoval testovanie. Vzdelávanie žiaka, ktorý neabsolvoval testovanie, bude prebiehať ako je obvyklé pri chorobe (plnoletý žiak pravidelne vyhľadáva informácie o preberanom učive a zadaných úlohách na EduPage alebo v systéme, ktorý škola využíva a tiež kontaktuje svojich spolužiakov a samostatne sa vzdeláva v domácom prostredí na základe informácií a podkladov k výchovno-vzdelávaciemu procesu od spolužiakov alebo z EduPage),
      • škola poskytne plnoletým žiakom, ktorí neabsolvovali testovanie, distančné vzdelávanie iba v prípade, keď má na to kapacity popri prezenčnom vyučovaní,
      • ak neprítomnosť plnoletého žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a žiak do 5 dní nekontaktoval triedneho učiteľa, plnoletý žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      • ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku,
      • ak v škole prebieha prezenčné vyučovanie a plnoletý žiak sa ho nezúčastňuje z dôvodu neabsolvovania testovania, žiak je povinný odovzdávať domáce úlohy, vypracovávať úlohy, môže byť dištančne vyskúšaný a hodnotený,
      • škola zabezpečuje ďalšiu formu dištančného vzdelávania popri prezenčnom tým, že so žiakom komunikuje, dohodne sa so žiakom na forme zapájania sa do procesu (vypracovanie a odovzdávanie úloh, preskúšanie dištančne a pod.),
      • žiaci môžu byť komisionálne preskúšaní, pokiaľ sa nezapájajú do procesu alebo učiteľ nemá dostatok podkladov pre hodnotenia žiaka (je to však iba možnosť, záleží na individuálnom posúdení správania a aktivity každého žiaka, najmä jeho iniciatívy a snahy, súčinnosti a spolupráce s učiteľom a so školou).
     • Projekt „V triede, v meste aj v prírode“

     • Hlasujte a zdieľajte: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/presovsky-kraj

      V študijnom odbore manažment regionálneho CR na SOŠ podnikania v Prešove majú žiaci zaujímavú praktickú prípravu v predmete sprievodcovské služby. Reálne si vyskúšajú sprevádzanie osôb po meste, historických objektoch a prírodných lokalitách. Praktickú maturitnú skúšku realizujú ako konferenciu, veľtrh, exkurziu. Všetky uvedené praktické činnosti si vyžadujú získanie pozornosti väčších skupín ľudí. Ako výstupy robia prezentácie, video pozvánky, plagáty k podujatiam. Preto by sme z projektu chceli zakúpiť mikrofóny pre turistických sprievodcov a grafické tablety na spracovanie príprav a výstupov.

     • Informácia k nástupu do školy

     • Dobrý deň milí  naši maturanti 🍀

      Dnes je taký pekný slnečný deň 🌞 a verím, že aj týmto mailom vás vnútorné potešíme ....

      Na základe mailu z 20.2.2021 Vám bolo oznámené, že vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa aktuálneho rozvrhu od 1.3.2021 do 5.3.2021 na základe pozitívnych ochorení COVID-19, ktoré sa zistili a potvrdili u niektorých žiakov z 4. ročníka.

      Avšak.....

      Čakali sme na situáciu, ako sa vyvinie v spoločnosti a na základe mailu, ktorý nám bol zaslaný Vám oznamujeme, že:

      Od pondelka  8.3.2021 vyučovanie pre končiace ročníky, t.j.: pre žiakov IV.A, IV.B a IV.C triedy bude pokračovať prezenčným spôsobom vyučovania podľa aktuálneho rozvrhu - tak ako to bolo pred Jarnými prázdninami.

      Touto cestou chcem všetkých poprosiť, aby do piatka 5.3.2021  do 12.00 hod. informovali svojho triedneho učiteľa o nástupe / prípadne, že neprídete v pondelok uveďte aj dôvod.

      Pred nástupom do školy sú žiaci štvrtých ročníkov povinný:

      ·  Otestovať sa v MOM a preukázať sa negatívnym výsledkom testu (každých 7 dní)

      ·  Pri prvom vstupe do priestorov školy vyplniť tlačivo o bezinfekčnosti 

      ·  Zmerať si teplotu a pípnuť si príchod v dochádzkovom systéme.....ako už viete, pri prezenčnom vyučovaní sa berie do úvahy vaša dochádzka, ak neprídete, je potrebné z vašej strany predložiť svojmu triednemu učiteľovi príslušné ospravedlnenie.

       

      Žiaci ostatných ročníkov budú pokračovať v dištančnej forme vzdelávania až do odvolania.

      Školská jedáleň nebude v prevádzke.

      Školský internát bude zatvorený.

       

      S pozdravom Šoltysová  👌