• Informácie o možnostiach štúdia na SOŠ podnikania pre šk. rok 2021/2022

     • Škola pripravuje žiakov v oblasti cestovného ruchu, ekonomiky a podnikania. Pripravuje žiakov pre štúdium na vysokých školách.

      Škola ponúka študijné odbory, a to manažment regionálneho cestovného ruchu, ekonomické lýceum a školu podnikania.

      6324 M   manažment regionálneho cestovného ruchu

      Absolventi nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne a zamestnanci v podnikoch cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.) u nás i v zahraničí, aj ako samostatní podnikatelia v cestovnom ruchu. Dosiahnuté vzdelanie vytvára predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole a vytvára podmienky na získanie oprávnenia pre podnikateľskú činnosť.

      6325 M ekonomické lýceum

      Absolvent študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum je stredoškolsky kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania. Je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl. Má potrebné odborné vzdelanie a zároveň jeho odborný profil sa zakladá na širokej báze všeobecne orientovaného vzdelania cieľom štúdia je zvýšiť intenzitu odbornej prípravy s primeraným dôrazom na prvky všeobecnovzdelávacieho charakteru. Absolventi študijného odboru sú plnohodnotne pripravení úspešne absolvovať prijímacie skúšky na rôznych typoch vysokých škôl a univerzít.

      6341 M  škola podnikania.

      Štúdium pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Je kombináciou ekonomického a právneho vzdelania. Absolvent je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a právneho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy. Má prehľad o informáciách a metódach ich získavania, o administratívnej a právnej činnosti v podniku, ako aj o všetkých zákonných normách vo vzťahu k procesom v podniku.

      Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore, sú schopní vykonávať nižšie a stredné ekonomické manažérske funkcie. Uplatnia sa ako samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci, súkromní podnikatelia aj ako stredné články riadenia priemyselných, poľnohospodárskych, obchodných podnikov a podnikov služieb.

      Požiadavky na prijímacie pohovory:

      Prijímacie pohovory sa robia v súlade s platnou legislatívou. Uchádzači budú prijímaní na základe kritérií prijímacieho konania. Kritéria prijímacieho konania pri prijímaní zohľadňujú výsledky prospechu zo ZŠ, súťaže a predmetové olympiády. Prijímacia komisia určí poradie uchádzačov samostatne pre každý študijný odbor.

     • Vydávanie výpisov hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021

     • Ak zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne po 31.1.2021, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou, alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

     • Informácia pre žiakov školy a ich zákonných zástupcov

     • Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov bude od 1. februára 2021 SOŠ podnikania v Prešove pokračovať tak ako v súčasnosti, t.j.: dištančnou formou podľa klasického rozvrhu v upravenom vyučovacom procese a prestávkovom režime, ktorý začal 30.11.2020.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 20.01.2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku ONLINE formou. Našu školu v ňom reprezentovala víťazka školského kola ONJ Klaudia Guľáková žiačka III.B triedy.

      Musím Klaudiu pochváliť, že sa umiestnila na 1. mieste v okresnom kole!

      Veľmi sa teším z tohto úspechu spolu s ňou a držím palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 9.2.2021.

      Mgr. N.Tomanová

     • Testovanie žiakov a zamestnancov na COVID 19

     • Pokyny PSK odboru školstva

      Testovanie žiakov a zamestnancov na COVID 19 prebieha v réžii už existujúcich mobilných odberných miest, resp. nových, ktoré vznikajú rozhodnutím samospráv v mestách, resp. obciach. To znamená, že po 26. januári 2021 „bez negatívneho testu“ nebude možné:

      chodiť do práce, na poštu, do banky, natankovať, ísť do servisu s autom či vyzdvihnúť si zásielku z výdajne  e- shopov, čistiarne odevov, na čerpaciu stanicu, do predajne novín, do očnej optiky, poisťovne, do servisu bicyklov či motorových vozidiel, ako aj pri ceste na technickú a emisnú kontrolu auta, do opravovne obuvi či do servisu mobilných telefónov, realizovať individuálny šport a na cestu do prírody ...

      Testovania, o ktorom sa uvažovalo – teda žiaci, učitelia a pod, testovanie je vo vlastnom záujme žiaka, resp. zamestnanca po vlastnej línii.

      Aktuálne znenie časti z vyhlášky č.32 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl:

      • Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona sa z dôvodu ochrany života a zdravia, žiakom piateho až deviateho ročníka základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl inak ako dištančne, nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,1 ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu2 (ďalej len „škola“) preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19.

      • Štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená požadovať od osôb podľa ods.1 vstupujúcich do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť.
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13.01.2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku ONLINE formou. Našu školu v ňom reprezentovala víťazka školského kola OAJ Sidónia Karabinošová z II.B triedy.

      Sme veľmi radi, že nezaháľala a rázne sa hneď po vianočných prázdninách pustila do reprezentácie našej školy v tejto veľmi dôležitej súťaži s hlbokou tradíciou, keďže to bol už 31. ročník olympiády.

      Sidónia sa umiestnila na 5. mieste, za čo jej blahoželáme a ešte raz ďakujeme za jej aktívnu účasť a snahu, taktiež je dôležité podotknúť, že bola úspešným riešiteľom a na víťaza jej chýbali iba 3 body. Držíme jej palce a prajeme veľa elánu do ďalšieho zdokonaľovania sa v angličtine.

      Výsledková_listina_okresného_kola_olympiády_v_anglickom_jazyku_kategória_2D

     • Pozvánka na denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností

     • Milí tretiaci, štvtáci,

      chceme Vás informovať o zaujímavej možnosti v rámci národného projektu IT akadémia.

      Ide o denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA.

      ONLINE škola manažérskych a IT zručností sa uskutoční od 8. do 12. februára.

      • Prostredníctvom viacerých manažérskych hier si precvičíte manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie.
      • Zlepšite si svoje prezentačné i počítačové zručnosti.
      • Zdokonalíte sa pri tvorbe prezentácií.
      • Naučíte sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšate si aj základy digitálneho marketingu.

      Viac informácií nájdete na webe:

      https://www.fri.uniza.sk/aktuality/online-skola-manazerskych-a-it-zrucnosti-registracia-pre-stredoskolakov-spustena

      Termín prihlásenia na ONLINE školu manažérskych a IT zručností je do 31. januára a počet miest je limitovaný.

     • Rozbehni sa!

     • SOŠ podnikania sa zapojila do projektu Rozbehni sa!. V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! prinášame našim žiakom unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku, bezplatný online kurz, ktorý ti pootvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov! 

      Ambasádorkou za našu školu bude Ing. Mgr. Anna Miklušová. Rozbehni_sa.pdf