• Svetový deň boja proti AIDS

     • 1. decembra si celý svet pripomína nevyliečiteľnú chorobu, ktorá počas 40-tich rokov zabila už milióny ľudí na celom svete. 1.december je Svetovým dňom boja proti AIDS. Žilinské gymnázium s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už niekoľko rokov organizuje Celoslovenskú kampaň Červené stužky. Napriek tomu, že prežívame neľahké obdobie spojené s COVID-19, aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do literárnej súťaže. Svoje úvahy na tému My a vírusy 21.storočia do súťaže poslali žiačky Lívia Lengerová, Laura Babinská a Natália Kravcová. Ďakujeme im za snahu a Mgr. Jánovi Benkovi,PhD. za pomoc pri realizácii.

      Ing.Marta Drabová – výchovná poradkyňa

     • Elektronické testovanie žiakov 1. ročníka

     • Dňa 2.12.2020 sa uskutoční  elektronické testovania žiakov 1. ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk. Všetci žiaci sa testujú ONLINE v nasledujúcom poradí a čase:

      09:00 – 10:00 – matematika

      10:00 – 10:10 – prestávka

      10:10 – 11:10 – slovenský jazyk 

      Žiaci počas testovania môžu používať kalkulačku. Každému žiakovi bude zaslaný jeho login + prístupový kľúč k testom

      Testovanie prebehne v testovacom prostredí

      https://www.etest-nucem.sk/testplayerTP2/Account/QuizLogin?returnUrl=/testplayerTP2/

      Bližšie informácie žiakov poskytne Ing. Onderková.

     • GDPR

     • "Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."

     • „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?“

     • Nie je to o tom, za koľko a koľko, ale o tom, ako môžeme spoločnými skutkami vyčariť úsmev na tvári osamelým seniorom. Skúste aj VY podporiť túto nádhernú myšlienku. Zapojte sa do zbierky darčekov pre seniorov v domovoch dôchodcov.

      - nezabudnite dávať s láskou !❤️

      Viac informácií a inšpirácií nájdete na stránke

      https://www.kolkolasky.sk/?fbclid=IwAR0HYoiZouC-r1zl3r5tBs5H4SGoxUrQjm-T9ScnhNNI7Vgydvps5giq_H8

    • Súťaž ibobor
     • Súťaž ibobor

     • V mesiaci Novembri sa uskutočnila celoslovenská informatická súťaž ibobor. V kategórii Juniori súťažilo 6 234 súťažiacich, v kategórii Seniori súťažilo 3 229 súťažiacich. Tohto školského roka sa konala súťaž mimoriadne formou „online“.

      Za našu školu sa súťažilo 7 žiakov v kategórii:

      • Junior -  4 žiačky: Viera Harčariková I.A, Lucia Tkáčová, I.A, Tamara Aronová II.B, Natália Hanáková I.A. Najlepšie výsledky v tejto kategórii za našu školu dosiahla žiačka: Lucia Tkáčová, I.A

      • Senior: - 3 žiaci zo IV.C: Anna Jurkovičová, Lívia Lengerová, Zdenko Pištej. Najlepšie výsledky v tejto kategórii za našu školu dosiahla žiačka: Lívia Lengerová, IV.C

      Ďakujeme vyššie menovaným  žiakom, že sa aj v dnešnej  situácii zúčastnili súťaže a vyskúšali si náročné informatické úlohy.

      Koordinátor súťaže: Ing. Danka Vrabľová

     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom našich žiakov, ktorí ešte nezaplatili rodičovský príspevok 30,- € na tento školský rok, že od 25.11.2020 môžu finančné prostriedky zasielať na novozaložený účet RR pri SOŠP vo VÚB.

      Číslo účtu: SK 80 0200 0000 0043 8521 4859

      Pri platbe je potrebné uviesť v kolónke Informácie pre príjemcu triedu, meno a priezvisko žiaka.

      Vzor: Informácie pre príjemcu: II.B  Karol Novák

      PaedDr. Valentína Černajová,

         tajomníčka RR pri SOŠP