• Voľby do Rady školy

     • Dňa 28.09.2020 sa konalo druhé kolo volieb do Rady školy zo strany rodičov. Na základe výsledkov boli zvolení rodičia do Rady školy, a to pán Henrich Knuth, pán Ján Onofrej a pán Mgr. Rastislav Zima.

     • Voľby do Rady školy v kategórii zástupca rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 28.9.2020 v čase od 7,00 do 12,00 hod. prebehnú vo vestibule SOŠ podnikania opakované voľby do Rady školy v kategórii zástupcov rodičov a zákonných zástupcov žiakov, nakoľko pri prvom termíne nebola prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov pri opakovaných voľbách nie je. Kandidujú spolu 4 rodičia, pričom zvoliť si môžete maximálne 3 svojich zástupcov v Rade školy.

      Budeme radi, ak sa hlasovania zúčastníte a vyberiete si svojich zástupcov do Rady školy.

     • Festival Prešov číta rád opäť aj na našej škole

     • Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava aj v týchto neľahkých časoch opätovne uskutočnila festival Prešov číta rád. Naša škola sa rozhodla aj tento rok do tohto festivalu zapojiť a našich žiakov počas dvoch dní navštívili dvaja knižní hostia festivalu spolu s pracovníčkami krajskej knižnice.

      Vo štvrtok 24.9.2020 pred žiakov druhých ročníkov predstúpila prešovská spisovateľka Ivana Ondriová, ktorá sama hovorí: „Písanie milujem a neviem si bez neho predstaviť jediný deň. Verím, že ma tá chuť vymýšľať vlastné príbehy nikdy neopustí.“ Jej románové príbehy prinášajú zmes romantiky, lásky, vášne, tajomna, psychológie, napätia, drámy i zábavy, jednoducho všetkého, čo patrí k dobrému oddychovému čítaniu. To všetko bolo vidieť v jej zaujímavom rozprávaní nielen o jej tvorbe, ale aj živote a inšpirácii.

      V piatok 25.9.2020 nás navštívila košická spisovateľka Štefánia Opremčáková, ktorá  vyštudovala sociálne právo a je okrem iného aj autorkou azylového domu pre bezdomovcov a sociálnej kliniky pre týrané matky s deťmi. S písaním začala už na gymnáziu a za svoju prvú knihu si vyslúžila trojku z chovania. Má za sebou veľmi pozoruhodný život a žiakom prvých ročníkov mala čo povedať nielen o písaní, knihách, ale aj živote. Ako sama hovorí: „Nikdy som nemala ambície napísať knihu. To, čo som zažila, ma však nakoplo, aby som to povedala aj iným a týmto príbehom zároveň zatriasla ľuďmi.“

      V mene našich žiakov ďakujeme Krajskej knižnici P.O.Hviezdoslava, že sme mohli byť súčasťou festivalu Prešov číta rád a že naše hostky podali žiakom zaujímavé životné príbehy, inšpirovali ich byť tvorivými, nebáť sa ukázať svetu svoj talent.

      /Fotogaléria/

     • Voľby do ŽŠR

     • Vo štvrtok, 24. 09. 2020 sa na našej škole konali voľby do žiackej školskej rady. Do týchto volieb, boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí si spomedzi 14 kandidátov mohli vybrať 11 zástupcov. Celoškolských volieb sa celkovo zúčastnilo 186 žiakov našej školy.

       POČET PLATNÝCH HLASOV: 183

      POČET NEPLATNÝCH HLASOV: 3

      SPOLU: 186

      Voľby prebiehali pod dohľadom 2 volebných komisií. Následne centrálna volebná komisia skontrolovala počty platných a neplatných lístkov za každý ročník a potvrdila správnosť sčítania pracovných volebných komisií za jednotlivé ročníky.

      Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

      1. Lívia Lengerová

      2. Jakub Trebuňák

      3. Rebeka Hodošiová

      4. Klaudia Brabcová

      5. Patrícia Haboráková

      6. Anna Jurkovičová

      7. Simona Dziaková

      8. Eva Hudáková

      9. Lucia Šoltisová

      10. Anna Danková

      11. Viktória Iľková

      12. Sabina Balintová

      Koordinátor ŽŠR – Mgr. Veronika Stoláriková

      V žiackej školskej rade v školskom roku 2020/2021 bude pracovať a spolupracovať 11 členov – podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom.

      Na 1. zasadnutí novozvolenej ŽŠR si noví členovia v tajnom hlasovaní zvolili predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady. Predsedom ŽŠR sa stala Lívia Lengerová zo IV.C, podpredsedom ŽŠR – Eva Hudáková z II.A.

     • Grafická súťaž pre mladých

     • Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo tento rok grafickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020. Termín uzávierky súťaže je už budúci týždeň.

      Téma grafickej súťaže:  Vedci – superhrdinovia dnešných dní

      Kategórie súťaže:        1. Študenti stredných škôl                 2. Študenti vysokých škôl a doktorandi                                

      Uzávierka súťaže:                2. 10. 2020

      Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, plagát, formulár sú zverejnené na adrese:

      https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/graficka-sutaz.html?page_id=1586

      V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich grafických návrhov prezentovať pozitívny dopad vedeckých výskumov na ľudstvo.

      Prosím, informujte o tejto súťaži pedagógov Vašej školy, študentov a doktorandov. Ak máte otázky k tejto súťaži, napíšte na mail: ncpvat@cvtisr.sk

      S pozdravom

      Za kolektív NCP VaT

      Mgr. Agáta Fisterová

     • ZELENÝ SVET 2020

     • Milí priaznivci a nadšenci Zeleného sveta,

      radi by sme Vám pripomenuli  25. ročník súťaže umeleckej tvorivosti deti a mládeže ZELENÝ SVET 2020.

      Téma 2020: Je to v mojich rukách

      Prostredníctvom tejto témy vyzývame mladých ľudí a prvýkrát aj ich pedagógov, aby sa zamysleli nad aktuálnymi enviroproblémami a ich riešenim a následne svojou tvorbou vyjadrili osobný postoj k tejto téme.           

      Termín uzávierky súťaže je 11 novembra 2020. Viac informácií o podmienkach súťaže sa dozviete na: Zeleny svetPropozície súťaže si môžete pozrieť TU a novú kategóriu pre učiteľov TU

      Tešíme sa na práce vašich žiakov!

      MSc. Jana RajnohováŠpecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie / Environmental education and training specialist

      SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKYOdbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

      DIRECTORATE OF ENVIRONMENTAL SCIENCESDepartment of Environmental Education and Training

      Tajovského 28975 90 Banská BystricaSLOVAKIA

       Tel.: +421 48 43 74 196www.sazp.sk

      /Plagáty/

     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ, približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta. Európsky deň jazykov bol vyhlásený Európskou komisiou a Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – v Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.

      Pre našich žiakov sme pripravili tento rok rozhlasové vysielanie a aktivity zamerané na možnosti využitia znalosti cudzích jazykov nielen na študijné a odborné potreby, ale predovšetkým za účelom zábavy a vzájomnej výmeny skúseností. Vo fotogalérii si môžete pozrieť aktivity študentov počas vyučovania.

      Rodičia, podporujme spoločne celoživotné jazykové vzdelávanie našich detí  😊

      Učitelia anglického, nemeckého a ruského jazyka SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove

      /Plagát/

      /Fotogaléria_AJ/

      /Fotogaléria_NJ/

     • Festival architektúry a dizajnu Prešov

     • Žiačky  III.A  a IV.A  študijného  umeleckého  odboru  dizajn interiéru  sa  zúčastnili  dňa 23.09.2020  na Festivale  architektúry  a dizajnu  organizovaného krajským  pamiatkovým  úradom  Prešov s cieľom  preniesť ideu prípravy a budovania kvalitnej architektúry z ateliérov a uzavretých rokovaní do verejného priestoru pre všetkých.

      V kontexte tohtoročného motta FEAD-u „Kvalitnú prítomnosť  nemôžeme budovať bez poznania minulosti“ sme  si aj  my  účasťou na festivale pripomenuli 70. výročie vyhlásenia Pamiatkovej rezervácie Prešov prezentáciou  tvorivej  činnosti  a zručnosti našich žiakov študijného umeleckého  odboru  dizajnu interiéru  vo forme katalógov, plagátov i modelov, formou fotokomparácií, komentovanej prehliadky a odbornými  materiálmi. Inštaláciou prezentačného stánku a realizáciou prezentačnej prehliadky  zaujali  naše  žiačky  širokú  odbornú  i laickú  verejnosť,  čím  sa  značne  zaslúžili  o šírenie  dobrého  mena  našej  školy.  Vzácnymi  hosťami nášho stánku boli okrem renomovaných architektov aj ikony prešovskej divadelnej scény – manželia Stražanoví, ktorí  šarmantne  spríjemnili  festivalový deň  nám a návštevníkom nášho stánku.

      Za  túto  prácu  patrí  vďaka žiačkam III.A triedy Veronike Harajdovej, Rebeke Hodošiovej  Adriáne Čuchranovej, žiačkam IV.A triedy Viktórii Neupauerovej,  Emme Vittekovej a žiakovi Adamovi Markušovivedeniu  školy  za možnosť  inej  formy  vyučovania, odborným  učiteľom  za prípravu prezentačného  materiálu a prípravu žiakov na festival – p. Mgr. Martine Lelákovej a Ing. arch. Silvii Šillovej, p. Ing. Marte Drabovej za účasť na festivale. Za technickú podporu ďakujeme p. zástupcovi RŠ Ing. Bohušovi Popíkovi a p. J. Stredňákovi.

      /Fotogaléria/

     • Voľby do žiackej školskej rady

     • Milí študenti,

      dňa 24.09.2020 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

      Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky. Profily kandidátov nájdete na nástenke ŽŠR na 3. poschodí.

      Každý účastník volieb na kandidátke zakrúžkuje maximálne 11 kandidátov podľa svojho slobodného výberu. Ak označí viacerých kandidátov, jeho volebný lístok sa stáva neplatným. Po ukončení volieb sa volebné komisie presunú do miestnosti č. 204, kde spočítajú platné a neplatné volebné lístky. Správnosť sčítania overí centrálna volebná komisia. Následne sa výsledky volieb uverejnia na web stránke školy a na nástenke ŽŠR. Voľby do ŽŠR budú prebiehať podľa nasledujúceho rozpisu.

      07:55-08:10 – žiaci 1. ročníka pod dozorom vyučujúcich

      08:10-08:25 – žiaci 2. ročníka pod dozorom vyučujúcich

      08:30-09:00 – žiaci 3. ročníka pod dozorom vyučujúcich

      09:20-09:50 – žiaci 4. ročníka pod dozorom vyučujúcich

        Tešíme sa na vašu účasť!!!

     • Klub priateľov divadla a umenia

     • Milé  žiačky a žiaci – milovníci divadla  a umenia,

      srdečne  vás  pozývame  na spoluprácu  v Klube priateľov divadla a umenia,  ktorý  bude v tomto šk. r. pracovať  ako  voľné  združenie  tých,  ktorí  obdivujú  dramatické  umenie  a cítia  v sebe  odvahu  realizovať  sa  v akejkoľvek  polohe  divadelníctva.

      Ak  máš  blízko  k recitácii, herectvu, písaniu,  maľbe, kresbe, tvorbe kostýmov,  rád  tancuješ (profesionálne – v tanečnom súbore/  amatérsky),  neváhaj  a pridaj  sa  k nám!

      Prihlásiť  sa  môžeš  u p. Mgr. Martiny  Lelákovej v kabinete 509  na 5.poschodí každý  utorok od 8,00 - 15,00 h..

      Tešíme  sa  na spoluprácu!

      Mgr. Martina  Leláková, Mgr. Ján Benko, PhD.

     • Týždeň dobrovoľníctva

     • Dňa 17.09.2020  sa členky školského Ekoklubu  našej školy  aktívne  zúčastnili  na ekodielni  organizovanej Grécko-katolíckou charitou v Prešove.  Zamestnanci charity  odprezentovali  obsahovú  náplň  práce svojich dobrovoľníkov, priestory, v ktorých  pracujú  a naše  žiačky si mohli  vyskúšať  svoju  zručnosť v ekodielni charity.

      Účasť na tomto podujatí obohatila zúčastnených ľudsky i odborne (ekospracovanie zvyškových materiálov).

      Ďakujeme za možnosť participácie na medzinárodnom Týždni dobrovoľníctva  Gréckokatolíckej charite v Prešove v zastúpení p. Mgr. J. Gondovou, vedeniu školy za možnosť inej formy  vyučovania, p. Ing. M. Drabovej za sprievod.

      Mgr. Martina Leláková

     • Biela pastelka

     • V piatok, 18.septembra 2020, sa po celom Slovensku konala verejná zbierka Biela pastelka. Výnos zo zbierky je určený na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto situáciou vyrovnať.  Do tejto aktivity Únie nevidiacich a slabozrakých sa zapojila aj naša škola. Žiaci II.A triedy si obliekli tričká s logom zbierky a v rukách držali zapečatenú pokladničku s evidenčným číslom a logom. Takto pripravení sa vydali do prešovských ulíc. Oslovili nás aj v triedach a na chodbách školy. Mnohí sme radi prispeli na dobrú vec a aspoň symbolickou čiastkou pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

      /Fotogaléria/

     • Sledovanie zdravotného stavu – informácie COVID-19

     • Milí žiaci a rodičia,

      žiadame Vás, aby ste dôsledne sledovali zdravotný stav u svojich detí v súlade s nariadením ÚVZ a v prípade akejkoľvek pochybnosti o zdraví ich ponechali v domácom prostredí. Hygienici v nariadení pripomínajú, že žiaci, pedagógovia i zamestnanci školy majú v čase karanténneho opatrenia povinnosť zdržať sa sociálnych kontaktov i cestovania.

      Ďalej vyzývame rodičov, že aj pri podozrení z príznakov vírusu u členov domácnosti, doporučujeme za zvýšených opatrení ostať v domácej izolácii a hlavne dodržiavať zásady zvýšenej ochrany pomocou rúška, umývania rúk, odstupov. Ak niekto z členov spoločnej domácnosti čaká na výsledok testu na COVID-19, odporúčame nechať žiaka v domácom prostredí a neposielať ho do školy až do negatívneho výsledku testu. Ak žiak ostáva doma, informujte o tom triedneho učiteľa.

      Nikto s príznakmi COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Sme za to, že k udržaniu pandémie COVID-19 pod kontrolou v našej škole, prispieva každý z nás a aj preto Vám ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

      Viac informácii na webe:  https://korona.gov.sk/

                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Michal Čiernik, riaditeľ školy

     • Plenárna schôdza s voľbami do Rady školy

     • Dňa 24.9.2020 (štvrtok) sa počas plenárneho zasadnutia Združenia rodičov školy pri SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove, so začiatkom o 15,30hod., uskutočnia voľby do Rady školy pri SOŠP z radov rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy.

      Voľby_výzva_PSK             Výzva_na_voľby_do_RŠ

      Voľby členov Rady školy zo zástupcov rodičov a zákonných zástupcov sa uskutočnia na základe výzvy predsedu PSK.  Zvoliť sa majú traja zástupcovia rodičov a zákonných zástupcov. Kandidáta do rady školy za rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do 21.9.2020.

      Pri voľbe členov rady školy je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa vo štvrtok 24.9.2020 nezúčastní plenárneho zasadnutia, na ktorom táto voľba prebehne, viac ako polovica rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy, budú vyhlásené nové opakované voľby, ktoré sa uskutočnia v pondelok, 28.9.2020.

      Preto žiadame rodičov školy, aby sa zúčastnili plenárneho zasadnutia a táto voľba mohla prebehnúť. Rada školy je veľmi dôležitým orgánom v živote školy, kde napríklad okrem iného volí riaditeľa školy, sú jej prednášané správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy, správy o hospodárení školy, návrhu rozpočtu školy, počte tried, prijímacích skúšok atď. Budeme radi, keď sa nielen zúčastníte tejto voľby, ale aj prejavíte záujem byť členom rady školy a podieľať sa na jej rozvoji.

      Program členskej schôdze RZ pri SOŠP:

      1. Otvorenie
      2. Informácia o voľbách do Rady školy a voľba volebnej a mandátovej komisie
      3. Informácia o IES certifikáte
      4. Voľba zástupcov rodičov žiakov do Rady školy
      5. Správa o činnosti rodičovskej rady v šk. roku 2019/20
      6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v šk. roku 2019/20
      7. Správa revíznej komisie o hospodárení s fin. prostriedkami 2019/20
      8. Schválenie rodičovského príspevku na školský rok 2020/21
      9. Schválenie rozpočtu na školský rok 2020/21
      10. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2019/20
      11. Uznesenie PSK o racionalizácii stredných škôl v okrese Prešov    
      12. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady školy
      13. Diskusia
      14. Uznesenie
      15. Záver
     • NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV

     • Každé dieťa potrebuje na začiatok školského roka okrem rúška😷 svoju 🎒,✒️,📒 a ďalšie pomôcky✂️🖇📐. Darujte ich deťom v núdzi.

      ČO MÔŽETE DAROVAŤ? - písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhatká, fixky) - zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelársky papier) - rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery) - výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, nožnice, vodovky, temperky) - ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka) - elektronika (notebook, tablet, príslušenstvo).

      Je skvelé, keď sa deti nemusia zaoberať závažnejšími problémami. Vďaka Vám získajú deti v núdzi školské pomôcky na učenie. Po nástupe do školy ich budú potrebovať, aby sa veľa naučili a rozbehli do života. Spolu tak pomôžeme k pozitívnej zmene nášho školstva. Veď vieme, ako veľmi ju potrebuje. Ďakujeme.

      Školské potreby môžete priniesť do kabinetu č. 214 pani Mgr. Stolárikovej do 14. septembra.