• Výberové konanie

    • Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja, v zmysle § 4 ods. (1) zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. (3) zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

     vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:

     • Spojenej školy, Duchnovičova 506 v Medzilaborciach,
     • Spojenej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni,
     • Spojenej školy, Masarykova 24 v Prešove a
     • Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44 v Stropkove.

     Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy budú realizovať rady školy.

     V prípade súhlasu predsedu samosprávneho kraja s návrhom rady školy bude riaditeľ vymenovaný do funkcie od 1. februára 2022. 

     formát PDF Výberové konanie na stiahnutie - PDF (193 kB)

     Kvalifikačné predpoklady

     • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa platnej školskej legislatívy, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
     • vykonanie I. atestácie, resp. jej náhrady,
     • minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti

     Iné požiadavky

     • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
     • bezúhonnosť, 
     • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
     • organizačné schopnosti,
     • znalosť príslušnej legislatívy,
     • ovládanie štátneho jazyka a
     • aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná.

     Forma odmeňovania

     V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Zoznam požadovaných dokladov

     1. písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
     2. osobný dotazník,
     3. profesijný životopis,
     4. overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa,
     5. overený doklad o absolvovaní  1. atestácie, resp. jej náhrady,
     6. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
     7. návrh koncepcie rozvoja školy,
     8. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti vydané lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo  podľa § 16 ods. (2) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Podľa  § 30e ods. (21)  písm. a)  zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.“) v čase krízovej situácie sa posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie nahrádza čestným vyhlásením. Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 3ca zákona č. 355/2007 Z. z..),
     9. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

     Uzávierka prihlášok

     Uzávierka prihlášok je  10.  januára 2022.

     Zasielanie žiadostí

     Písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

     Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
     Odbor školstva
     Námestie mieru č. 2 
     080 01 Prešov 

     v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: "Výberové konanie + názov a sídlo školy".

     (Termín uzávierky žiadosti o účasť sa považuje za dodržaný, ak bude žiadosť vrátane požadovaných dokumentov doručená v stanovený deň do 12:00 hod. do podateľne Úradu PSK alebo ak bude v stanovený deň podaná na poštovú prepravu, čo bude preukázané otlačkom poštovej pečiatky alebo doručením do elektronickej schránky Úradu PSK do 24:00 hod. stanoveného dňa; elektronické doručenie o 0:00 hod. sa považuje za oneskorené).

     Výberové konanie 

     Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený písomne predsedom rady školy.

      

     2021-12-14_vk_ss-ml-sl-po_spsest_vyhlasenie.pdf