• Rodičovská rada

    • Rodičovská rada pri SPOJENEJ ŠKOLE, Masarykova 24, Prešov

     úzko spolupracuje s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi, s cieľom zabezpečovať záujmy rodičov a žiakov.

     Zameriava sa na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, finančne podporuje záujmovo-umeleckú a športovú činnosť, medzinárodné aktivity školy a talentovaných žiakov.

     S problémami, otázkami a návrhmi sa môžete obracať aj na e-mailovú adresu tajomníčky RR:

     cernajova@sospodnikania.sk

      

     koordinátorka RR PaedDr. Valentína Černajová:  cernajova@sospodnikania.sk

     V školskom roku 2022/2023 Výkonný výbor RR pracuje v zložení:

     predseda       – p. Cinová
      

     Členovia RR:

     Plán_práce_Rodičovského_združenia_pri_SŠ_v_Prešove

     Štatút_rodičovského_združenia.doc

     Rada rodičov na základe uznesenia prijatého na plenárnej schôdzi dňa 29.09.2022 žiada rodičov študentov, aby schválený rodičovský príspevok uhradili internetbankingom, alebo priamou platbou. 

     1. Internetbanking 

     Číslo účtu: SK54 0200 0000 0046 8001 6951  /nové/

     Pri platbe je potrebné uviesť v kolónke Informácie pre príjemcu: triedu, meno a priezvisko žiaka.  

     Vzor: Informácie pre príjemcu: II.B-p Karol Novák 

     2. Priama platba 

     Zákonný zástupca môže uvedený príspevok uhradiť prostredníctvom triedneho učiteľa. 

     Rodičovský príspevok je potrebné uhradiť do 30.11.2022

      Marta Cínová                                                            PaedDr. Valentína Černajová 

       predseda RZ                                                                    koordinátorka RR