• Informácie pre rodičov

    • Školský rok 2021/2022

     Rada rodičov na základe uznesenia prijatého na plenárnej schôdzi dňa 21.09.2021 žiada rodičov študentov, aby schválený rodičovský príspevok uhradili internetbankingom, alebo priamou platbou. 

     1. Internetbanking 

     Číslo účtu: SK 80 0200 0000 0043 8521 4859  

     Pri platbe je potrebné uviesť v kolónke Informácie pre príjemcu: triedu, meno a priezvisko žiaka.  

     Vzor: Informácie pre príjemcu: II.B-p Karol Novák 

      

     2. Priama platba 

     Zákonný zástupca môže uvedený príspevok uhradiť prostredníctvom triedneho učiteľa. 

     Rodičovský príspevok je potrebné uhradiť do 30.11.2021

      

      Henrich Knuth                                                           PaedDr. Valentína Černajová 

       predseda RZ                                                                    koordinátorka RR 

      

      

      

      

      

      

     Školský rok 2020/2021

     OZNAM

     Oznamujeme rodičom našich žiakov, ktorí ešte nezaplatili rodičovský príspevok 30,- € na tento školský rok, že od 25.11.2020 môžu finančné prostriedky zasielať na novozaložený účet RR pri SOŠP vo VÚB.

     Číslo účtu: SK 80 0200 0000 0043 8521 4859

     Pri platbe je potrebné uviesť v kolónke Informácie pre príjemcu triedu, meno a priezvisko žiaka.

     Vzor: Informácie pre príjemcu: II.B  Karol Novák

     PaedDr. Valentína Černajová,

        tajomníčka RR pri SOŠP

      

      

     Školský rok 2019/2020

     Oznam pre rodičov

     Stretnutie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami ohľadom zahraničnej odbornej praxe

     Dňa 13.3.2020 o 16,00 hod. (piatok) sa bude konať stretnutie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami v kongresovej miestnosti SOŠ podnikania (1.poschodie) ohľadom informácií počas realizácie zahraničnej odbornej praxe.

     ZRŠ pre PV a OP - Ing. Bohuš Popík, MBA

      

     Chrípkové prázdniny

     Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici v Prešove v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 3I.I0.2O05, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy pre prípad pandémie chrípky v SR, prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 10.2.2020 /pondelok/. Vyučovanie bude pokračovať' dňom 13.2.2020 /vo štvrtok/.

      

     Január 2020

     Triedne aktívy

     SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 23. januára 2020 /vo štvrtok/ sa uskutočnia triedne aktívy formou konzultácií v čase od 15.00 do 17.00 hod.

      

     Triedne aktívy

     SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 08. októbra 2019 o 16.00 hod. /v utorok/ sa uskutoční plenárna schôdza, po ktorej budú nasledovať triedne aktívy.

      
     Termíny triednych aktívov:
     Október:  08.10.2019      Členská schôdza Rodičovského združenia - triedne aktívy
      
     Január:     16.01.2020      Konzultácie a triedne aktívy
      
     Apríl:        21.04.2020      Triedne aktívy 1.-4.roč.  

      

     Sociálne štipendium 2019/2020

     Informácia pre žiakov. Žiaci, ktorí chcú poberať sociálne štipendium musia vyplniť príslušné tlačivo. Priložený je aj postup pre podávanie žiadosti. Tlačivo sa odovzdáva na ekonomické oddelenie Bc. Dušanovi Staurovskému.

     Postup_pri_podávaní_žiadosti                      Žiadosť_o_poskytnutie_štipendia

      

     Školský rok 2018/2019

     Oznam pre rodičov

     Triedne aktívy

     SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 09. mája 2019 /vo štvrtok/ sa uskutočnia triedne aktívy formou konzultácií v čase od 14.30 do 16.30 hod.

      

     Chrípkové prázdniny

     Riaditeľstvo SOŠ podnikania oznamuje žiakom školy, že z dôvodu chrípkového ochorenia veľkého počtu žiakov budú v dňoch 6. februára až 8. februára 2019 chrípkové prázdniny.

     Začiatok vyučovania bude v pondelok 11. februára 2019.

      

     Triedne aktívy

     SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 17. januára 2019 /vo štvrtok/ sa uskutočnia triedne aktívy formou konzultácií v čase od 14.30 do 16.30 hod.

      

     Výsledky volieb do Rady školy - II. kolo

     Za členov Rady školy pri SOŠP v kategórii zástupcovia rodičov boli dňa 15.10.2018 v tajnom hlasovaní zvolení Ing. Jozef Hodoši a Mgr. Rastislav Zima.

      

      

     Voľby do Rady školy - II. kolo

     Dňa 15.10.2018 (pondelok) sa uskutoční opakovaná voľba do Rady školy pri SOŠP v kategórii zástupcovia rodičov. Voľby budú prebiehať v čase od 7,00 do 15,00 hod. vo vestibul školy.
     Dôvodom na opakovanú voľbu je, že pri prvej voľbe nebola prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Voliť môže každý jeden rodič alebo zákonný zástupca žiakov, ktorého dieťa je žiakom školy, pričom v prípade, že na škole študuje viac jeho detí, môže uplatniť len 1 hlas.
     Kandidátmi do Rady školy v kategórii zástupcovia rodičov sú Ing. Jozef Hodoši, Peter Tobiaš a Mgr. Rastislav Zima.

      

     Voľby do Rady školy

     Dňa 11.10.2018 (štvrtok) sa počas plenárneho zasadnutia Združenia rodičov školy pri SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove, so začiatkom o 15,30hod., uskutočnia voľby do Rady školy pri SOŠP z radov rodičov žiakov školy.

     Voľby členov Rady školy zo zástupcov rodičov sa uskutočnia na základe výzvy predsedu PSK.  Zvoliť sa majú dvaja zástupcovia rodičov. Kandidáta do rady školy za rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do 9.10.2018.

     Pri voľbe členov rady školy je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa vo štvrtok 11.10.2018 nezúčastní plenárneho zasadnutia, na ktorom táto voľba prebehne, viac ako polovica rodičov školy, budú vyhlásené nové opakované voľby, ktoré sa uskutočnia v iný deň, najneskôr ale na základe výzvy predsedu PSK, do 31.októbra 2018.

     Preto žiadame rodičov školy, aby sa zúčastnili plenárneho zasadnutia a táto voľba mohla prebehnúť. Rada školy je veľmi dôležitým orgánom v živote školy, kde napríklad okrem iného volí riaditeľa školy, sú jej prednášané správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy, správy o hospodárení školy, návrhu rozpočtu školy, počte tried, prijímacích skúšok atď. Budeme radi, keď sa nielen zúčastníte tejto voľby, ale aj prejavíte záujem byť členom rady školy a podieľať sa na jej rozvoji.

      

     Program členskej schôdze RZ pri SOŠP:

      

     1. Otvorenie
     2. Informácia o voľbách do Rady školy a voľba volebnej a mandátovej komisie
     3. Informácia o IES certifikáte
     4. Voľba zástupcov rodičov žiakov do Rady školy
     5. Správa o činnosti rodičovskej rady v šk. roku 2017/18
     6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v šk. roku 2017/18
     7. Správa revíznej komisie o hospodárení s fin. prostriedkami 2017/18
     8. Schválenie rodičovského príspevku na školský rok 2018/19
     9. Schválenie rozpočtu na školský rok 2018/19
     10. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2017/18    
     11. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady školy
     12. Diskusia
     13. Uznesenie.
     14. Záver.  

      

     Výzva predsedu PSK na voľby členov rady školy   / Výzva_na_voľlby_členov_RŠ /

      

     Náhradný rozvrh hodín

     SOŠ podnikania oznamuje žiakom a rodičom, že v stredu 05.09.2018 bude vyučovací proces prebiehať podľa náhradného rozvrhu z dôvodu účelového cvičenia na ochranu života a zdravia.

     /NR_5.9.2018./

      

     Sociálne štipendium 2018/2019

     Informácia pre žiakov. Žiaci, ktorí chcú poberať sociálne štipendium musia vyplniť príslušné tlačivo. Priložený je aj postup pre podávanie žiadosti. Tlačivo sa odovzdáva na ekonomické oddelenie Bc. Dušanovi Staurovskému.

     Postup_pri_podávaní_žiadosti                      Žiadosť_o_poskytnutie_štipendia

      

      

     Školský rok 2017/2018

     Triedne aktívy

     SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 13. júna 2018 /v stredu/ sa uskutočnia triedne aktívy formou konzultácií v čase od 15.30 do 17.00 hod.

      

     Kurz pohybových aktivít pre žiakov druhého ročníka

     V dňoch 28.5. - 1.6.2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnia kurzu pohybových aktivít. Všetky informácie ohľadom tohto kurzu nájdete v prílohe.  /informácie_pre_žiakov/

      

     SOŠ podnikania bude mať 14. mája 2018 z dôvodu prijímacích skúšok do prvého ročníka náhradný rozvrh.

     NR_14.máj2018

      

     Poskytnutie voľna žiakom školy

      

     Po prerokovaní v Gremiálnej porade riaditeľa Strednej odbornej školy podnikania v Prešove konanej dňa 23.04.2018 (úloha č. 36/2018) Vám oznamujeme, že dňa 30.04.2018 bude žiakom a  zamestnancom školy poskytnuté voľno. Zamestnanci budú čerpať náhradné voľno alebo dovolenku.

      

     Vzdelávacie poukazy očami používateľov

     Momentálne nám prebieha spoločne s Asociáciou krajských rád mládeže prieskum ohľadne využívania vzdelávacích poukazov žiakmi na ZŠ a SŠ. Preto si Vás by sme Vás radi oslovili v súvislosti so šírením dotazníkového prieskumu na stredné školy v Prešovskom kraji. Tento prieskum sa koná v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy očami používateľov" financovaného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému budú poskytnuté prieskumové výsledky. Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch.

     Dotazník pre žiakov: https://goo.gl/forms/GwxpRFJcc0h1JoTx2

     Dotazník pre rodičov: https://goo.gl/forms/dpFI3JsyfUkm0Njh2

     Ďakujeme, za zdieľanie dotazníka na stredné školy v rámci Vašej pôsobnosti. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

     S pozdravom

     Marianna Potanovičová

     0908 285 263

      

     Chrípkové prázdniny

     Riaditeľstvo SOŠ podnikania so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že od 06.02. do 09.02.2018 bude škola uzavretá z dôvodu chrípkového ochorenia. Vyučovací proces bude obnovený 12.02.2018 / v pondelok /.

      

     Triedne aktívy

     SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 16. januára 2018 /v utorok/ sa uskutočnia triedne aktívy formou konzultácií v čase od 15.00 do 17.00 hod.