Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
 • SPOMÍNANIE

  SPOMÍNANIE

  „ Ancora  imparo!“ Michelangelo  Buonarroti, výrok  slávneho  talianskeho   renesančného  umelca – „Stále  sa  učím!“ bol  mottom  vzdelávacieho  podujatia  dňa  14.11.2018,  kedy  sme  na pôde  našej  školy  privítali  veľmi  vzácnych  hostí,  ktorí  prostredníctvom  svojich  spomienok  na osobné  i pracovné  kontakty,  odokryli  žiakom  umeleckých  odborov   poznané   i menej  známe  fakty  zo života  a tvorby  výnimočného  výtvarného  umelca,  ľudsky  vzácneho človeka,  prešovského  sochára  a figuralistu,  záchrancu  sakrálnych  pamiatok -  akademického  sochára  Dušana  Pončáka.

  Svojim  spomínaním  na Majstra   vytvorili  neopakovateľnú  atmosféru  charizmatickí  hostia :  pani PhDr. Darina Petranská -  držiteľka  Ceny  mesta  Prešov 2013  za záchranu  a prezentáciu  kultúrneho  dedičstva a sprievodkyňa  pozoruhodnosťami  nášho  mesta,   pani Mgr. Andrea Sivaničová   znalkyňa  histórie a umenia  pôsobiaca  aktuálne  v mestskej  knižnici,  sprievodkyňa  pri Objavovaní  Prešova,  naša  vzácna  kreatívna  a inšpiratívna  kolegyňa, autorka mnohých úspešných projektov -  pani Mgr. Natália Prostredná – Majstrova neter   a  mimoriadne  vzácny  hosť – Majstrov  brat, pán MUDr. Ivan Pončák. 

  Príjemná, umením, nevšednými  informáciami  i humorom  nasýtená  atmosféra  poskytla  zaujímavú  formu  vzdelávania v oblasti  dejín kultúry  i poznanie  tej  našej – regionálnej,  a spríjemnila  deň  všetkým  prítomným.  

  Za prípravu  tohto  podujatia  patrí  poďakovanie  všetkým,  ktorí  prispeli  k jeho  realizácii – všetkým  cteným  hosťom ,  pani Mgr. Natálii  Prostrednej  za spoluprácu  na prípravách a realizácii podujatia, pani PaedDr. Mgr. Anne Simkovej,  za pomoc pri realizácii   podujatia, pani  Ing. arch. Silvii Šillovej  za  poskytnutie  originálov  diel  Majstra, žiakom  III.A  triedy,  ktorí  pripravili  priestor  a priebeh  stretnutia.  Vďaka  patrí  aj  všetkým  zúčastneným  žiakom  umeleckých  odborov  a prítomným  pedagógom  za vytvorenie  príjemnej  atmosféry!

  Mgr. Martina  Leláková     /Fotogaléria/

 • Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove

  Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove

  Dňa 25. októbra 2018 sa žiaci IV. B triedy v rámci vyučovacích predmetov Právo v praxi  a Základy práva Európskej únie zúčastnili Dňa otvorených dverí Krajského súdu v Prešove pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti. Žiakov privítali pracovníci krajského súdu a ponúkli im možnosť zblízka pozorovať činnosť zamestnancov justície a spolupracujúcich organizácií, tiež prehliadku pracoviska a možnosť dozvedieť sa viac o fungovaní a činnosti krajského súdu. Mali možnosť zúčastniť sa chodu inštitúcie, nahliadnuť do kancelárií, pojednávacích miestností a oboznámiť sa prácou sudcov, úradníkov, administratívneho aparátu a správy súdu.  Žiakov  zaujala  ukážka Zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže so služobným psom proti páchateľovi. Prínosom návštevy krajského súdu bolo využitie možnosti byť osobne informovaný o svojich právach a o spôsobe fungovania súdov v bežnej praxi.

  Krajský súd v Prešove bol zriadený zák. č. 328/1996 Z. z.  k 1. 1. 1997 a v súčasnej dobe sídli v Prešove na ul. Hlavnej č. 22. V pôsobnosti krajského súdu je 8 okresných súdov.

  Deň otvorených dverí Krajského súdu v Prešove sa konal pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR a ďalších stavovských organizácií. Spolu môžeme konštatovať, že bol prínosom pre vyučovací proces a pekným zážitkom...

  JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M

  /Fotogaléria/

 • Umelecká vernisáž

  Umelecká vernisáž

  V dňoch 7.10 - 12.10.2018,  sa žiaci našej školy  II.A triedy umeleckého odboru dizajn interiéru a odevný dizajn, zúčastnili medzinárodného maliarskeho plenéru, spolu so žiakmi partnerskej školy – STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY z ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z ČESKEJ REPUBLIKY, v priestoroch obce ČERVENÝ KLÁŠTOR. Témou plenéru bolo spracovanie miestnej prírodnej scenérie a architektúry formou kresby a maľby žiakmi zúčastnených strán.

  Výsledky ich výtvarného snaženia sú prezentované vo výstavných priestoroch Šarišskej galérie v Prešove, prostredníctvom výstavy plenérových prác, trvajúcej do 9. 12. 2018, uvedenej slávnostnou vernisážou dňa 25.10.2018.

  Žiakov umeleckých odborov našej školy počas plenéru odborne viedol  Mgr. Art. Rastislav Mravec. Žiakov českej partnerskej školy odborne viedli pedagógovia  Mgr. Art. Martina Novotná a Mgr. Art. Jaroslav Habrman.

  Pri realizácií plenérovej praxe spolupracovali žiaci II.C triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorých odborne pedagogicky viedli RNDr. Ing. Mária Vavreková a Ing. Jana Kočárová.

  /Fotogaléria_PLENÉR/

  /Fotogaléria_VERNISÁŽ/

 • Záložka spája školy

  Záložka spája školy

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2018 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

  Záložka do knihy spája slovenské školy:

  Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov

  Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.

  Naša škola sa do projektu prihlásila. Bola nám pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola pedagogická v Lučenci. Do konca októbra sme si vymenili záložky vyrobené žiakmi obidvoch škôl.

  Nami bolo zaslaných 28 záložiek vytvorených žiakmi 1., 2. a 3. ročníka.. Podobný počet sme dostali. Žiaci, ktorí sa projektu zúčastnili, mali možnosť vybrať si záložku vytvorenú v partnerskej škole.

  Niektoré záložky žiaci vytvorili samostatne, no mnohé ďalšie vyrábali pod vedením Bc. Ľudmily Vargovčíkovej žiaci ubytovaní na internáte.

  Veríme, že aj táto kreatívna aktivita  je jednou z možností, ako podporiť dnes tak často skloňovanú čitateľskú gramotnosť mladých ľudí.

  Mgr. Antónia Jadušová,PhD.            /Fotogaléria/

 • Volejbalový turnaj

  Volejbalový turnaj

  Dňa 24.10.2018 CVČ ABC v Prešove zorganizovalo pre žiakov školských internátov volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Náš školský internát pod vedením Bc. Pistrákovej reprezentovali: Anna Jurkovičová, Mária Pavlíková, Viktória Neupauerová, Sarah Bednariková, Anastázia Olčáková, Beáta Chovancová, Mária Blizmanová, Jaroslava Šulíková, Erik Knut, Sebastian Bochkor. Celý priebeh turnaja bol sprevádzaný  radosťou zo zdravého súťaženia a povzbudzovania jednotlivých tímov. Naše družstvo predviedlo vo všetkých zápasoch veľmi peknú hru a umiestnilo sa na štvrtom mieste.

  /Fotogaléria/

 • Imatrikulácia na ŠI

  Imatrikulácia na ŠI

  Dňa 22.10.2018 sa uskutočnila v školskom internáte "Imatrikulácia" novoprijatých žiakov. Hlavným organizátorom už tradične je Žiacka rada pri ŠI v spolupráci so žiakmi tretieho ročníka. Tentokrát pod patronátom Bc. Pistrákovej a Mgr. Vargovčíkovej. Témou tohtoročnej imatrikulácie bola Spartakiáda. Jednotlivé družstvá pod patronátom tretiakov nacvičili spartakiádne vystúpenia, súčasťou večera boli aj netradičné súťaže a prezentácia talentov.

  Vyvrcholením bolo zloženie sľubu a slávnostné prijatie 44 nových študentov do cechu internátneho. V druhej časti imatrikulácie mali všetci žiaci možnosť sa zabaviť pri disco hudbe.

  /Fotogaléria/

 • Voľby do ŽŠR

  Milí spolužiaci,

  dňa 16.10.2018 sa na našej škole uskutočnili voľby do žiackej školskej rady. Dovoľte nám oboznámiť vás s výsledkami volieb.

  Členmi žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole podnikania v Prešove v školskom roku 2018/2019 budú nasledujúci žiaci:

  Veronika Balážová I.C, Viktória Iľková I.C, Emma Vitteková II.A, Jakub Trebuňák II.B, Anna Jurkovičová II.C, Lívia Lengerová II.C, Zuzana Majcherová III.A, Stella Szentpétery III.B, Adrián Čapo IV.B, Patrik Jurečko IV.B, Marek Tančák IV.C.

  Ako hosť na zhromaždeniach žiackej školskej rady sa zúčastní náhradníčka

  Klaudia Brabcová I.B.

  Všetkým novozvoleným členom žiackej rady srdečne blahoželáme a prajeme im veľa energie a entuziazmu pri výkone svojej činnosti v tomto školskom roku.

 • Výsledky volieb do Rady školy

  Za členov Rady školy pri SOŠP v kategórii zástupcovia rodičov boli dňa 15.10.2018 v tajnom hlasovaní zvolení Ing. Jozef Hodoši a Mgr. Rastislav Zima.

 • Voľby do Rady školy

  Dňa 15.10.2018 (pondelok) sa uskutoční opakovaná voľba do Rady školy pri SOŠP v kategórii zástupcovia rodičov. Voľby budú prebiehať v čase od 7,00 do 15,00 hod. vo vestibul školy.

  Dôvodom na opakovanú voľbu je, že pri prvej voľbe nebola prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Voliť môže každý jeden rodič alebo zákonný zástupca žiakov, ktorého dieťa je žiakom školy, pričom v prípade, že na škole študuje viac jeho detí, môže uplatniť len 1 hlas.

  Kandidátmi do Rady školy v kategórii zástupcovia rodičov sú Ing. Jozef Hodoši, Peter Tobiaš a Mgr. Rastislav Zima.

 • Voľby do žiackej školskej rady

  Milí študenti,

  dňa 16.10.2018 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

  Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky.

  Voľby do ŽŠR budú prebiehať podľa rozpisu počas prvých štyroch vyučovacích hodín v telocvični, kde budú 4 volebné komisie. Každý účastník volieb na kandidátke zakrúžkuje maximálne 11 kandidátov podľa svojho slobodného výberu. Ak označí viacerých kandidátov, jeho volebný lístok sa stáva neplatným. Po ukončení volieb sa volebné komisie presunú do miestnosti č. 204, kde spočítajú platné a neplatné volebné lístky. Správnosť sčítania overí centrálna volebná komisia. Následne sa výsledky volieb uverejnia na web stránke školy a na nástenke ŽŠR.

  1. vyučovacia hodina - žiaci 1. ročníka pod dozorom vyučujúcich

  2. vyučovacia hodina - žiaci 2. ročníka pod dozorom vyučujúcich

  3. vyučovacia hodina - žiaci 3. ročníka pod dozorom vyučujúcich

  4. vyučovacia hodina - žiaci 4. ročníka pod dozorom vyučujúcich

  Tešíme sa na vašu účasť!!!

  Zoznam_kandidátov_do_ŽŠR

 • Malý futbal

  Malý futbal

  Dňa 26.9.2018 sa uskutočnil futbalový turnaj Školských internátov  v Malom futbale , ktorý  zorganizovalo ABC- centrum voľného času Prešov. Zápasy turnaja sa odohrali na ihrisku  SOŠ technickej v Prešove. Turnaja sa zúčastnilo päť súťažných tímov. 

  ŠI pri SOŠ podnikania reprezentovali žiaci: Sebastian Bochkor, Vasil Mahurskyy, Daniel Bakajsa, Jozef Selep, Erik Knut, Peter Kačmár, Šimon Filip, Marek Genčúr, Damián Michalko, Tadeáš Hovanec a Ondrej Varga.

  Jedenástka našich chlapcov získala pekné 3. miesto.

  Bc. Janka Pistráková                               /Fotogaléria/

 • Oznam pre rodičov

  Dňa 11.10.2018 (štvrtok) sa počas plenárneho zasadnutia Združenia rodičov školy pri SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove, so začiatkom o 15,30hod., uskutočnia voľby do Rady školy pri SOŠP z radov rodičov žiakov školy.

  Voľby členov Rady školy zo zástupcov rodičov sa uskutočnia na základe výzvy predsedu PSK.  Zvoliť sa majú dvaja zástupcovia rodičov. Kandidáta do rady školy za rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do 9.10.2018.

  Pri voľbe členov rady školy je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa vo štvrtok 11.10.2018 nezúčastní plenárneho zasadnutia, na ktorom táto voľba prebehne, viac ako polovica rodičov školy, budú vyhlásené nové opakované voľby, ktoré sa uskutočnia v iný deň, najneskôr ale na základe výzvy predsedu PSK, do 31.októbra 2018.

  Preto žiadame rodičov školy, aby sa zúčastnili plenárneho zasadnutia a táto voľba mohla prebehnúť. Rada školy je veľmi dôležitým orgánom v živote školy, kde napríklad okrem iného volí riaditeľa školy, sú jej prednášané správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy, správy o hospodárení školy, návrhu rozpočtu školy, počte tried, prijímacích skúšok atď. Budeme radi, keď sa nielen zúčastníte tejto voľby, ale aj prejavíte záujem byť členom rady školy a podieľať sa na jej rozvoji.

  Program členskej schôdze RZ pri SOŠP:

  1. Otvorenie
  2. Informácia o voľbách do Rady školy a voľba volebnej a mandátovej komisie
  3. Informácia o IES certifikáte
  4. Voľba zástupcov rodičov žiakov do Rady školy
  5. Správa o činnosti rodičovskej rady v šk. roku 2017/18
  6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v šk. roku 2017/18
  7. Správa revíznej komisie o hospodárení s fin. prostriedkami 2017/18
  8. Schválenie rodičovského príspevku na školský rok 2018/19
  9. Schválenie rozpočtu na školský rok 2018/19
  10. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2017/18    
  11. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady školy
  12. Diskusia
  13. Uznesenie.
  14. Záver.  
 • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

  Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 2. septembra 2018 (t.j. nedeľa) od 17.00 do 21.00 hod.

  Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september 2018 predstavuje preddavok 80,- €, úhrada na číslo účtu číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

 • Slávnostná akadémia

  Slávnostná akadémia

  Dňa 27. júna 2018 sa v priestoroch kina SCALA konala slávnostná akadémia SOŠ podnikania. Po zaznení hymny Slovenskej republiky predniesla slávnostnú báseň žiačka III.A triedy. Slávnostnú akadémiu pozdravili členovia Žiackej školskej rady. Slovo odovzdali zástupkyni riaditeľa pre teoretické vyučovanie, pani PaedDr. Márii Havrillovej, ktorá privítala všetkých prítomných. Pani zástupkyňa zhodnotila školský rok 2017/18, dosiahnuté úspechy v odborných, športových a kultúrnych súťažiach. Vyhodnotila maturitné skúšky, študijné výsledky a dochádzku žiakov.

  Ďalšia časť slávnostnej akadémii bola venovaná žiakom, ktorí boli ocenení riaditeľom školy za dosiahnuté mimoškolské ale aj školské úspechy. Najlepším žiakom školy odovzdal riaditeľ školy ďakovné listy a finančné odmeny.

  Najlepšou triedou bola určená trieda II.C, študijných odborov ekonomické lýceum a styling a marketing.

  Zároveň Žiacka rada odmenila pána riaditeľa veľkou kyticou za všetko, čo urobil pre žiakov našej školy.

  Na záver pán riaditeľ poďakoval pedagógom za ich celoročnú prácu a poprial učiteľom a žiakom príjemné prežitie letných prázdnin. Po slávnostnej akadémii sme si pozreli filmové predstavenie.

  /Fotogaléria/

 • Slávnostné vyraďovanie absolventov

  Slávnostné vyraďovanie absolventov

  SOŠ podnikania dňa 01. júna 2018 o 09:00 hod. slávnostne vyraďovala absolventov všetkých študijných odborov. Po hymne Slovenskej republiky bola slávnosť slávnostne otvorená žiakmi štvrtého ročníka. Po úvodnom príhovore nasledovalo hodnotenie maturitných skúšok predsedkyňou celoškolskej maturitnej komisie. Po zhodnotení výsledkov nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení  sa absolventi poďakovali triednym učiteľom, vedeniu školy a predsedníčke celoškolskej maturitnej komisie krásnou kvetinou. Následne boli najlepším žiakom odovzdané certifikáty IES. Zároveň pán riaditeľ odovzdal aj ďakovný list žiackej školskej rady. Na záver pán riaditeľ povedal pár slov, ktoré patrili všetkým absolventom, a zároveň im poprial aj veľa úspechov v budúcom profesionálnom živote.   /Fotogaléria/

 • Kurz pohybových aktivít pre žiakov druhého ročníka

  V dňoch 28.5. - 1.6.2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnia kurzu pohybových aktivít. Všetky informácie ohľadom tohto kurzu nájdete v prílohe.  /informácie_pre_žiakov/

 • Čitateľská gramotnosť - školské kolo

  Čitateľská gramotnosť - školské kolo

  Dňa 26.4. 2018 sa konalo školské kolo súťaže v čitateľskej gramotnosti určené pre prvákov a druhákov. Súťaže sa zúčastnilo  22 žiakov, ktorí v časovom limite 45 minút pracovali z ukážkami textov z rôznych oblastí. Ich úlohou bolo odpovedať na 28 otázok /16 otázok s možnosťou výberu a 12 otázok s krátkou odpoveďou /. Priemerná úspešnosť súťažiacich bola 69,64%. Prví traja najúspešnejší žiaci, boli ocenení diplomami a vecnými cenami.

  1.miesto – Julia Ševcová 1.B          2.miesto – Monika Mikčová 2.A           3.miesto – Ela Tobiášová  2.C

  Úspešným súťažiacim blahoželáme!                     Spracovala: Mgr. Antónia Jadušová, PhD.                /Fotogaléria/

 • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka

  Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka

  Dňa 18.5.2018 sa na Strednej odbornej škole podnikania uskutočnila tradičná rozlúčka žiakov štvrtého ročníka s vedením školy a pedagogickým zborom v priestoroch školskej telocvične. Vrúcne lúčenie a ďakovné slová boli vypovedané žiakmi 4. ročníka. Na záver pán riaditeľ Ing. Stanislav Kuchta, MBA poprial všetkým veľa síl pri príprave na ústne maturitné skúšky počas akademického týždňa.  /Fotogaléria/

 • Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity

  V zmysle Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na rok 2017 - 2020 sa jednotliví žiaci prvého ročníka SOŠ podnikania v Prešove zúčastnia komplexného merania, ktorého obsahom bude antropometria, meranie krvného tlaku a pulzu, kapilárny odber krvi, držanie tela, spirometria a záťažové testy v podobe Ruffierovho testu a jednoduchého ergometrického testu na stacionárnom bicykli. Všetky podstatné informácie ohľadom tohto testovania, ako aj organizačného zabezpečenia a rozpisu testovania jednotlivých žiakov sú uvedené v prílohe. 

  Informácie_pre_rodičov_o_NAPPPA                Menný_zoznam_žiakov

 • Prednáška a beseda z oblasti financií

  Prednáška a beseda z oblasti financií

  Dňa 26.4.  sa  žiaci 2.ročníka /II.B, II.C/ zúčastnili na  besede so zameraním na edukáciu vo finančnej gramotnosti /dôchodkový systém v SR, poisťovníctvo..../.  Prednášku a besedu viedli p.Jozef Beliš a p.Daniel Biroš, manažéri spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s. zo Sabinova.

  Táto finančná poradenská spoločnosť ponúka svoje služby na Slovensku od roku 2011. Svojim klientom poskytuje komplexné finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu.

  V  rámci diskusie nechýbal  priestor na zodpovedanie konkrétnych otázok a spotrebiteľských problémov. Prednášku a besedu pre žiakov našej školy zorganizovala Ing. Džoganíková I. a  Mgr. Šebejová J.        /Fotogaléria/

strana: