• KOŽZ - kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ročníka

     • Kurz sa konal dochádzkou formou v termíne od 22.6. do 24.6.2022 v lokalite Prešov.

      Prvý deň mali žiaci zaujímavé prednášky a ukážky v telocvični školy. Postarali sa o to zamestnanci Červeného kríža. 

      Druhý deň sme sa prešli na Malkovskú hôrku a prezreli sme si Prešov a okolie z vyhliadkovej veže.

      Tretí deň si žiaci preverili svoje vedomosti z prvej pomoci, topografie, pobytu v prírode, CO a z technickej činnosti - hod granátom na cieľ v brannom preteku. 

      Dúfam, že sa žiaci naučili niečo nové a strávili pekné tri dni.

      Mgr. Anna Berdisová

     • Zbierka školských pomôcok

     • Na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja a Nadácie PSK pre podporu rodiny sa Spojená škola, Masarykova 24, Prešov zapojila do 4. ročníka zbierky školských pomôcok pre deti zo znevýhodneného prostredia. Po roku znovu spojme svoje sily pre dobrú vec, aby sme pomohli deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Naplňme ich tašky používanými, ale funkčnými, prípadne novými ceruzkami, perami, zošitmi, farbičkami, obalmi, peračníkmi, ...

      Zbierka na našej škole bude prebiehať od zajtra 23.6.2022 do 28.6.2022 cestou žiackeho parlamentu zastrešeného Mgr. Stolárikovou v miestnosti č.312.

      Vopred ďakujeme za Vašu podporu !!!

      Zbierka_plagát.pdf

     • Slávnostná akadémia SPOJENEJ ŠKOLY 2022

     • Dňa 21. júna 2022 o 9:00 hod. sa konala v PKO Prešov slávnostná akadémia. Do zrkadlovej sály postupne prichádzali žiaci, učitelia, vedenie školy ako aj vzácni hostia. Za Radu školy bol delegovaný zástupca zriaďovateľa PaedDr. Miroslav Benko, MBA , za odbor školstva PSK bola pani Mgr. Anna Stojaková a za rodičov pani PhDr. Jana Majirská a Mgr. Rastislav Zima. Slávnosť otvoril riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik, po príhovore odovzdal slovo zástupcovi organizačnej zložky Obchodná akadémia Ing. Martin Keseličko. Zhodnotil výsledky žiakov a tried v druhom polroku. Následne začal riaditeľ školy oceňovať žiakov v jednotlivých kategóriach. Počas oceňovania bol aj kultúrny program, a to sólo spev, žonglovanie s loptou a ľudový spev našich žiakov. Veľa žiakov bolo ocenených a odmenených. Po slávnostnej akadémii si prítopní mohli pozrieť a filmové predstavenie. 

      Ocenenia_2021-22.pdf

       

     • Slávnostné vyraďovanie absolventov

     • Dňa 06. júna 2022 na SPOJENEJ ŠKOLE, Masarykova 24 v Prešove bolo slávnostne vyraďovala absolventov všetkých študijných odborov. Po hymne Slovenskej republiky bola slávnosť slávnostne otvorená žiakmi štvrtého ročníka. Po úvodnom príhovore nasledovalo hodnotenie maturitných skúšok. Po zhodnotení výsledkov nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení  sa absolventi poďakovali triednym učiteľom a vedeniu školy. Následne boli najlepším žiakom odovzdané certifikáty IES.

     • ODBORNÁ PRAX II.B-p, I.B.-p, ODBOR MRCR

     • 6.6.-10.6.2022

      Prvý deň sa žiaci odboru MRCR (II.B-p, I.B-p) zúčastnili na odbornej praxi v Červenom Kláštore, kde mali bohatý program s ukážkou služieb cestovného ruchu. Hneď po ceste mali prvú zastávku v Hniezdnom  v Nestville Distillery a Nestville Chocolate Čokoládové kráľovstvo, Múzeu  Červeného Kláštora, kde výklad o mníchoch kartuziánoch zaujal svojou históriou všetkých. Kúpeľe Smerdžonka so svojimi tradiciami a unikátnou liečivou vodou, hlavne na kožné choroby, poukázali na prepojenie teórie a praxe.

       Druhý deň žiaci absolvovali návštevu Ľubovnianskeho hradu, ktorý svojou pompéznosťou sa vypína nad mestom Stará Ľubovňa. Sokolia šou na nádvorí hradu očarila malých aj veľkých, nevynímajúc aj prehliadka celého hradu. Popoludní žiaci boli odvezení do Lesnice, odkiaľ po cyklotrase sa na bicykloch presúvali okolo Dunajca do Červeného Kláštora.

      Tretí deň, hneď po raňajkách, sme namierili do Tatranskej Lomnice a lanovkou hore na Skalnaté Pleso. Bol to pre mnohých nezabudnuteľný zážitok. Krása veľhôr uchvátila. Žiaci si mohli urobiť krásne foto, ale aj prejsť sa okolo Skalnatého plesa. O nástrahách týchto hôr si vypočuli na prednáške horskej služby v Starom Smokovci.

      Záver praxe prebiehal v historickom centre Prešova a to návštevou Židovskej synagógy s výkladom a hrou zameranou na pamiatky a služby v meste Prešove.

      Pedagogický dozor: Ing. Mgr. A. Miklušová, Ing. J. Kočárová, PaedDr. V. Černajová

      Vypracovala: Ing. Mgr. Anna Miklušová

     • Podujatie: "Marketing nie je iba reklama"

     • Dňa 19. mája 2022 sa žiaci II.A-p a III.A-p zúčastnili podujatia "Marketing nie je iba reklama" v Kongresovej sále.

      Podujatie uviedol manažér Akceleračného programu NPC v regiónoch Národné hospodárske centrum Prešov Mgr. Tomáš Juskiv a Google Certified Trainer PhDr. Jakub Horváth, PhD., MBA.

      Žiakov toto podujatie veľmi zaujalo, naučili sa o Marketingu znovu niečo nové, čo sa určite pridá k ich doterajším znalostiam. Na konci ich čakal malý kvíz, ktorý prebiehal cez webovú stránku Kahoot. Tí, ktorí sa umiestnili na prvých priečkach, získali vecné ceny:

      1. miesto - Eva Hudáková (III.A-p)

      2. miesto - Lucia Šoltisová (III.A-p)

      3. miesto - Henrieta Golisová (III.A-p)

      Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Druhé kolo prijímacích skúšok

     • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov uskutoční 21. júna o 8:30 hod. prijímacie konanie v druhom kole na

      nenaplnený (voľný) počet miest po prvom kole prijímacieho konania v študijných odboroch:

      · 6341 M škola podnikania (5 miest) v zmysle  kritérií prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium,

      · 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (2 miesta) v zmysle  kritérií prijímacieho konania pre

        uchádzačov o štúdium,

      Termín doručenia prihlášky na druhé kolo je najneskôr do 13. júna 2022 15:00 hod. (pondelok) prostredníctvom

      EduPage, mailom na adresu: popik@sospodnikania.sk, alebo poštu na adresu: Spojená škola, Masarykova 24,

      080 01 Prešov.

      - Oznam_o_2.kole.pdf

      - Kritéria_prijímacích_skúšok_2022-2023.pdf

     • TÝŽDEŇ POHYBOVÝCH AKTIVÍT

     • V čase od 30.5. do 3.6.2022 sa konal týždeň pohybových aktivít pre žiakov II. ročníka. Žiaci mali každý deň inú zaujímavú aktivitu pod vedením inštruktorov. Navštívili sme posilňovňu, lanové centrum, bowling, kúpalisko Delňa a klzisko v PSK aréne. Pri jednotlivých aktivitách si žiaci preverili svoje zručnosti a schopnosti a dúfam, že sa aj zabavili a strávili príjemne celý týždeň.

      Mgr. Anna Berdisová

     • Matematický klokan 2022 – vyhodnotenie súťaže

     • Dňa 11. apríla 2022 sa  37 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Matematický klokan 2022. Najúspešnejší žiaci sú:

      1. Kristína Palková, I.A-p
      2. Adam Tomčišák, IV.B-o
      3. Denisa Grejtáková, I.A-o

      Týmto žiakom blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za zapojenie sa do zaujímavej matematickej súťaže a veríme, že naďalej budú nadšencami matematických úloh.

      Ing. D. Vrabľová a Mgr. S. Drotárová

     • Triedne aktívy

     • Dňa 14.6.2022 (utorok) o 16:00 hod. – 16:30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach za účasti všetkých triednych učiteľov a vyučujúcich učiteľov nasledovne:

      I.A-o (Mgr. Berdisová – 212)            I.A-p (Mgr. Amanová – 313)

      I.B-o (Mgr. Vargová – 309)              I.B-p (Ing. Kočárová – 316)

       

      II.A-o (Ing. Štofková – 521)             II.A-p (Mgr. Leláková – 315)

      II.B-o (Ing. Miklošová – 319)           II.B-p (Mgr. Ing. Miklušová – 309)

       

      III.A-o (Ing. Rimská – 307)              III.A-p (Mgr. Šebejová – 314)

      III.B-o (Ing. Tatranská – 308)           III.B-p (PaedDr. Černajová – 306)

       

      Po ukončení triednych aktívov bude Zasadnutie rodičovskej rady, t.j.: 14.6.2022 (utorok) o 16:30 hod. v zelenom salóniku za účasti koordinátora ZRPŠ, vedenia školy a triednych dôverníkov.

     • Odborný seminár v knižnici

     • V dňoch 10. – 11.05.2022 sa naši druháci z oboch zložiek školy zúčastnili odborného seminára v Knižnici P.O.Hviezdoslava na tému – P.O. Hviezdoslav a Prešov. Dozvedeli sme sa o detailoch zo života tohto vynikajúceho slovenského predstaviteľa realizmu, ktorého každý pozná ako „muža tisícich mašlí“. Mašle boli neoddeliteľnou súčasťou jeho odevu a dozvedeli sme sa aj prečo, aj to, aký pseudonym používal, ako zvláštne požiadal svoju manželku o ruku, ako sa  zasnúbil a mnohé ďalšie zaujímavé fakty zo života jeho rodičov a priateľov. Samozrejme v centre bolo jeho pôsobenie v Prešove, kde vyštudoval právo a pôsobil ako advokát aj v mnohých ďalších mestách. Zaujímavosťou je, že ako jediný spisovateľ sa dostal aj na desať korunovú bankovku.

      Jeho meno dodnes nesú mnohé inštitúcie , aj naša prešovská knižnica. Výklad pani Sivaničovej bol vskutku zaujímavý , plný dobových faktov, ďakujeme.

     • Okresné kolo v basketbale

     • Okresné kolo v basketbale sa konalo 5.5.2022 v telocvični školy Spojenej školy, Masarykova 24. Zúčastnili sa ho 4 školy:

      • Spojená škola
      • Gymnázium J. A. Raymana
      • Stredná pedagogická škola
      • Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

      Víťazom sa stala Stredná pedagogická škola, druhé miesto získalo Gymnázium J. A. Raymana a tretie miesto obsadila Spojená škola. Naša škola pod taktovkou p. Berdisovej zvíťazila nad zdravotníckou školou a prehrala s pedagogickou a gymnáziom. Naše žiačky urputne bojovali, ale na postup to nestačilo. Aj napriek tomu našim dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Mimoriadny rozvrh

     • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov oznamuje žiakom prvého ročníka, že v budúco týždni v termíne od 30.05.2022 do 03.06.2022 bude mimoriadny rozvrh vyučovania (bude zakomponovaný v EduPage) nasledovne:

      30.05.2022 I.A-p, I.B-p

      31.05.2022 I.A-o, I.B-o

      01.06.2022 I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p

      02.06.2022 I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p

      03.06.2022 I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p

      Mimoriadny_rozvrh_hodín_1R.PDF

     • Volejbal v školskom internáte

     • Žiaci školského internátu často využívajú telocvičňu školy, ale aj multifunkčnú miestnosť v školskom internáte na pohybové aktivity. Medzi obľúbené pohybové aktivity patrí individuálne cvičenie, posilňovanie, volejbal a futbal. Dňa 3.5. 2022 odohrali dve zmiešané tímy volejbalový zápas, ktorý zorganizovala žiacka rada školského internátu pod vedením Bc. Janky Pistrákovej. A aký bol výsledok? Víťazmi sa stali všetci zúčastnení hráči z dôvodu, že svoj voľný čas venujú športu a zdravému pohybu pravidelne.

      Tím Adama Marčišina: Jozef durkaj, Erik Durkoš, Janka Beňová, Laura Bašková, Adam Kratochvíl, Aneta Michtová, Michaela Šimková,

      Tím Kristínky Soľavovej: Samo Banas, Nicolas Michrina, Sarah Bednariková, Paula Dudeková, Jakub Duňa, Majka Gričová, Saška Prekstová.  

       

                                                                                      Mgr. Ligdayová Iveta

                                                                                        vedúca VMV a ŠI

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • V piatok 22. apríla 2022 pokračovala 2. online kolom Olympiáda Mladý účtovník. Z prvého kola sa medzi 30 postupujúcich prebojovali aj dievčatá z našej školy, a to Zuzana Dzurková a Tamara Stajančová, obidve zo IV. A-o triedy. Tentokrát museli dievčatá počas 150 minút  preukázať nielen svoje znalosti z praktického účtovníctva, ale hlavne zručnosti v účtovnom programe Omega. Výsledkom ich práce boli požadované tlačové zostavy, ktoré bývajú súčasťou účtovnej závierky, vyriešené zadanie v Excel súbore, tiež archív vypracovanej databázy v účtovnom programe Omega. Študentky všetko zasielali na e-mail firmy Kros a. s., ktorá následne posielala riešenia na kontrolu účtovníkom. Podmienkou účasti v súťaži bola aktívna kamera súťažiaceho účastníka.  

      Naše dievčatá dosiahli v meraní síl najlepších slovenských žiackych účtovníkov skvelé výsledky. Zuzana Dzurková sa umiestnila na 9. mieste a Tamara Stajančová na 14. mieste na Slovensku!

      V závere chcem pripomenúť, že obidve dievčatá sú automaticky prijaté na štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Ich úsilie a snaha počas 4 rokov štúdia na našej škole boli odmenené. Nech sú vzorom pre Vás všetkých, milí mladší spolužiaci.

      Tamare a Zuzane ďakujeme  za úžasnú reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu aj v osobnom živote.

      Marcela Miklošová

     • Celoštátna prehliadka SOČ

     • Julija Zubyk, žiačka III.B-p, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, získala na 44.ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa tento rok konala v Bardejove v dňoch 26.-29.4.2022, so svojou prácou v konkurencii najlepších žiakov z celého Slovenska 3.miesto v súťažnom odbore Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia.

     • Exkurzia Pieniny

     • V dňoch 16.-17. mája sa žiaci 3.Bp triedy, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, zúčastnili exkurzie v Pieninách, ktorá bola spojená aj so školským výletom.

      Cieľom exkurzie bolo navštíviť atraktívne lokality národného parku a zážitkovou formou poznať úroveň poskytovania služieb, možnosti, metódy a formy v oblasti cestovného ruchu v Pieninách.

      Prvý deň žiaci absolvovali 11 kilometrový splav na pltiach nádherným prielomom Dunajca z prístaviska Majere do Lesnice. Popoludní nasledovala pešia túra značeným turistickým chodníkom popri rieke Dunajec a Poprad do poľského kúpeľného mestečka Szczawnica. Deň sa skončil veselo. Najprv návštevou wellness, potom spoločným posedením pri ohni, chutnou „opekačkou“, spevom, nechýbal ani tanec...

      Druhý deň sa žiaci zúčastnili exkurzie v Múzeu Červený Kláštor, kde sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote mníchov a histórii celého kláštora. Po návšteve kláštora sa poprechádzali parkom storočných líp, prešli pešou lávkou cez Dunajec a obdivovali Červený Kláštor z poľskej strany. V popoludňajších hodinách navštívili čokoládovňu Nestville v Hviezdnom a pochutnali si na pravej horúcej belgickej čokoláde, ochutenej ovocím, alebo šľahačkou.

      Domov sa žiaci vrátili s mnohými novými poznatkami, príjemnými zážitkami a nezabudnuteľnými spomienkami.

      PaedDr. Valentína Černajová