• O škole

    • ŽIACKÁ  ŠKOLSKÁ  RADA 

      

      

      

      

     Žiacka školská rada pri SOŠ podnikania v Prešove reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Snaží sa aktívne zapájať všetkých žiakov do činnosti v škole i mimo nej. Celkovú činnosť ŽŠR v školskom roku 2014/2015 koordinuje Mgr. Veronika Stoláriková.

     Členovia ŽŠR sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenných novinách. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Žiaci školy sa najviac tešia na akcie pri príležitosti Dňa študentstva, na imatrikuláciu žiakov 1. ročníkov, na vianočný a veľkonočný jarmok, študentský ples a mnohé iné súťaže a aktivity. Atmosféru jednotlivých podujatí dokumentujú aj fotografie v sekcii ŽIACI na tejto webovej stránke. S pripravovanými akciami sú žiaci pravidelne oboznámovaní nielen prostredníctvom nástenných novín, ale aj rozhlasu a svojich zástupcov – predsedov tried.


     Zloženie ŽŠR v školskom roku 2014/2015:

     členmi školskej rady sú zástupcovia všetkých tried

     predseda ŽŠR – Denis Klučerovský III.B

     podpredseda ŽŠR – Alexandra Baňasová II.B

     tajomník: Veronika Giňovská III.C

     rozhlasoví refenti: Lukáš Dzivý IV.D a Jakub Maruškanič IV.B

      


     Štatút Žiackej školskej rady: ŠTATÚT_ŽIACKEJ_ŠKOLSKEJ_RADY