• Rodičovský príspevok

    • Rodičovský príspevok

     Rada rodičov na základe uznesenia prijatého na plenárnej schôdzi dňa 21.09.2021 žiada rodičov študentov, aby schválený rodičovský príspevok vo výške 30,-€ na rodinu uhradili internetbankingom, alebo priamou platbou. 

     1. Internetbanking 

     Číslo účtu: SK 80 0200 0000 0043 8521 4859  

     Pri platbe je potrebné uviesť v kolónke Informácie pre príjemcu: triedu, meno a priezvisko žiaka.  

     Vzor: Informácie pre príjemcu: II.B-p Karol Novák 

      

     2. Priama platba 

     Zákonný zástupca môže uvedený príspevok uhradiť prostredníctvom triedneho učiteľa. 

     Rodičovský príspevok je potrebné uhradiť do 30.11.2021

      

      Henrich Knuth                                                           PaedDr. Valentína Černajová 

       predseda RZ                                                                    koordinátorka RR