• Interreg

   • Názov projektu:  Odborné vzdelávanie – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia

                               Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza

    Druh projektu: štandardný

    Prioritná os: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

    Špecifický cieľ: Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania

    Program; Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

    Vedúci partner projektu; Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
                                          https://bip.umkrosno.pl/Strona_glowna

    Partner projektu: SOŠ podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov, www.sospodnikania.sk

    Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality a efektívnosti odborného vzdelávania v odboroch významných pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom zdieľania spoločnej analýzy potrieb a očakávaní zamestnávateľov v spomínanom regióne, organizáciou spoločných vzdelávacích aktivít a zdieľaním výsledkov dobrej praxe, doplnenie študijných programov podľa požiadaviek trhu práce.

     

    Aktivity projektu:


    1. Študijné návštevy pedagógov a žiakov partnerských škôl: SOŠ podnikania, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika v Krosne a Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara v Krosne, počas ktorých sa uskutoční realizácia tvorivých workshopov z oblasti marketingu, zakladania a činnosti cvičných firiem, geografie cestovného ruchu a odbor, vyučovania cudzieho jazyka s odbornou terminológiou.

     

    2. Odborné praxe: realizácia odborných praxí pre žiakov študijných odborov: manažment regionálneho CR, škola podnikania, ekonomické lýceum v poľsko-slovenskom prostredí firiem v oblasti hotelierstva, turizmu, obchodu a ekonomických služieb, gastronomických, kozmetických a odevných služieb.

     

    3. Odborné kurzy: kurz animátora voľného času v oblasti CR – Krosno, barmanský kurz – Prešov a kurz obsluhy registračných pokladní – Krosno

     

    4. Vybavenie škôl modernými didaktickými pomôckami, ktoré umožnia prípravu študentov pre reálne podmienky praxe, technickými pomôckami nevyhnutnými pre účely realizácie cvičných firiem a organizáciu medzinárodnej súťaže Nápad predáva.

     

    Obdobie realizácie: 01.09.2019 – 30.06.2022

     

    Hodnota projektu: 241 900,33€      Spolufinancovanie z fondov Európskej únie: 206 918,20€
                                                          (percentuálny podiel 85% - Európsky fond regionálneho rozvoja);

     

    Vedúci partner – Úrad mesta Krosna: 147 310,45€  dofinancovanie z EFRR 125 213,84€

    Partner 1 – SOŠ podnikania Prešov: 94 589,88€   dofinancovanie z EFRR  80 401,37€