• Príhovor riaditeľa školy

    • PRÍHOVOR RIADITEĽA ŠKOLY:

      

      

     Vážení priatelia,

      

     pokladám za veľkú česť, že sa ako riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania v Prešove môžem k Vám prihovoriť pri príležitosti osláv 65. výročia vzniku školy. Uvedomujem si, že je to jedinečná a neopakovateľná chvíľa. Okrúhle výročia sú vždy príležitosťou na pohľad späť do minulých rokov, dávajú nám možnosť porovnávať a bilancovať, triediť a vyhodnocovať konkrétnu prácu v škole i spoločenské dianie.

      

     Histórií školy predchádzalo v roku 1940 založenie súkromného podniku na výrobu odevov firmou Magura Prešov. V júli 1949 bol z tejto firmy zriadený samostatný podnik pod názvom Odevné závody v Prešove.    

      

     Počiatky školy sú späté s rokom 1951, keď pri národnom podniku Odevné závody Prešov vzniklo Stredisko pracujúceho dorastu, ktoré sídlilo v provizórnych drevených barákoch v blízkosti závodu. V 2-ročnom učebnom odbore pre profesiu pánsky krajčír sa pripravovalo prvých 27 žiačok. Odborný výcvik prebiehal v učňovskej dielni v areáli závodu, teoretické vyučovanie zabezpečovala učňovská škola. Vedúcim Strediska pracujúceho dorastu bol pán Alexander Kadár. V septembri roku 1952 sa vyučovací proces začal uskutočňovať v novej školskej budove na Sládkovičovej ulici, v ktorej t. č. sídli Stredná zdravotnícka škola. V budove školy bola aj internátna časť. Riaditeľkou Základnej odbornej školy pri Odevných závodoch, n. p. Prešov bola Elena Antolíková.

      

     Vzhľadom na skutočnosť, že Odevné závody v Prešove boli v novembri 1953 premenované na Odevné závody kpt. Nálepku, zmenil sa aj názov Základnej odbornej školy na Závodnú učňovskú školu pri n. p. OZKN v Prešove. Počnúc školským rokom 1955/56 funkciu riaditeľa Závodnej učňovskej školy začal vykonávať pán Miroslav Provazník. Funkciu riaditeľa vykonával do roku 1968. V školskom roku 1956/57 boli po prvýkrát v 1. ročníku vytvorené dve triedy. Úroveň odborného výcviku sa zvýšila od školského roka 1957/58, a to po zriadení nových učňovských dielní v suteréne školskej budovy na Sládkovičovej ulici. V septembri roku 1958 škola dostala nový názov Odborné učilište pri OZKN, n. p. Prešov a učebná doba sa predĺžila na tri roky. V septembri roku 1967 bolo pri závode v Lipanoch zriadené elokované pracovisko. V rokoch 1968-1972 bol riaditeľom odborného učilišťa pán Juraj Bunca. Počty prijímaných žiakov sa postupne zvyšovali, takže teoretické aj praktické vyučovanie sa realizovalo na dve smeny. Pri príležitosti 20. výročia vzniku školy jubilujúce odborné učilište pri OZKN navštevovalo už 452 žiakov.

      

     Počnúc školským rokom 1972/73 funkciu riaditeľa prevzal pán Július Bukovič. V súvislosti s ďalším rozvojom učňovského školstva bola v školskom roku 1972/73 na OU pri OZKN prvýkrát zriadená maturitná forma štúdia – súvislé päťročné štúdium. Študenti tri roky navštevovali školu formou denného štúdia a dva roky štúdia popri zamestnaní. Od roku 1970 škola uzavrela družbu s Vojenským útvarom 6199 v Prešove, s odborným učilišťom v Šafárikove (dnes Tornaľa), s odbornou školou v meste Greiz (bývala NDR) a s odbornou školou pri závode Ruhagyár v maďarskom meste Szeged, kde prešovskí žiaci každoročne vykonávali výmennú prax.        Pre každého človeka sťahovanie sa do nového bytu alebo do nového domu je veľkou životnou udalosťou. Takouto udalosťou v histórii našej školy bolo sťahovanie v roku 1973. Vďaka premysleným zámerom vedenia štátneho podniku OZKN, ktorý viedol podnikový riaditeľ Dr. Štefan Kravčák sa škola presťahovala do nových súčasných priestorov na Masarykovej ulici.

      

     S účinnosťou od 1. septembra 1980 škola dostala nový názov: Stredné odborné učilište odevné v Prešove. V roku 1981 navštevovalo školu 581 žiakov. Za dlhodobú úspešnú činnosť pri príležitosti 30. výročia založenia školy dostalo Stredné odborné učilište odevné od prezidenta republiky vyznamenanie za vynikajúcu prácu. V školskom roku 1982/83 sa začali žiaci pripravovať v novom študijnom odbore operátor odevnej výroby. Od roku 1991 sa SOU odevné stalo samostatným právnym subjektom a úplne sa oddelilo od štátneho podniku.

     V roku 1992 začal vykonávať funkciu riaditeľa SOU odevného Stanislav Kuchta. Na základe zriaďovacej listiny Školskej správy v Košiciach začala od 1.9.1993 rozvíjať svoju činnosť Stredná priemyselná škola odevná v Prešove na Masarykovej ulici. Do 1. ročníka v šk. roku 1993/94 bolo prijatých 33 žiakov v študijnom odbore odevníctvo a SOU odevné navštevovalo 705 žiakov z toho 61 žiakov navštevovalo štúdium popri zamestnaní. Obrazne povedané – obidve školy boli riadené jedným vedením. V 90-tych rokoch sa postupne zvyšovali počty žiakov, napríklad v šk. roku 1995/96 navštevovalo SOU odevné 660 žiakov v študijnom odbore operátor odevnej výroby, učebnom odbore krajčír so zameraním na pánske a dámske odevy a v štúdiu popri zamestnaní. SPŠ odevnú navštevovalo 96 žiakov.  

      

     V roku 1997 sa škola stala členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V tom istom roku predseda SOPK poveruje školu úlohou garanta pre celé Slovensko pre záverečné skúšky v učebných odboroch dámsky krajčír a pánsky krajčír. V máji 1998 minister hospodárstva SR udelil škole „Čestné uznanie MH SR“ za dobré výsledky v príprave mládeže. V tomto roku navštevuje školu 652 žiakov z toho 93 žiakov SPŠO.

      

     Od školského roka 1999/2000 sa pri Strednej priemyselnej škole odevnej otvára popri študijnom odbore odevníctvo nový študijný odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov. Problémy s realizáciou odborného výcviku a praxe žiakov v priestoroch OZKN vyústili do finančnej podpory ministerstva hospodárstva a k rekonštrukcii školského internátu na piatom poschodí budovy a vybudovaniu nových priestorov pre odborný výcvik a prax žiakov školy. V roku 2003 došlo k zlúčeniu SOU odevného a SPŠ odevnej. Vznikla tak Združená stredná škola odevná.  

      

     Dňa 31.7.2003 bol škole udelený certifikačnou inštitúciou International Education Society rating hodnoty „B“, ktorý znamená spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvalo dobré výsledky. V roku 2004 ministerstvo školstva sa kladne vyjadrilo k žiadosti školy a škola otvára nový študijný odbor obchodný pracovník. O rok neskôr, v roku 2005 škola otvára ďalšie nové študijné odbory: inovovaný odbor odevný dizajn, škola podnikania, pracovník marketingu, grafické systémy v odevníctve, technické a informatické služby v odevníctve. V roku 2006 pribúdajú ďalšie nové študijné odbory, manažment regionálneho cestovného ruchu a informačné systémy a služby.  Vzhľadom k meniacej sa štruktúre študijných odborov a rapídnemu poklesu žiakov v odboroch zameraných na odevníctvo sa mení aj názov školy. V názve školy už chýba prívlastok odevná a nový názov znie Združená stredná škola. V tom istom roku udelila certifikačná inštitúcia Inernational Education Society škole rating hodnoty „BB“, ktorý znamená – kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni. Výnimkou v snažení vedenia školy nie sú ani ďalšie roky. V spoluprácu so strednou školou v Púchove od roku 2007 sme experimentálne overovali nový študijný odbor styling a marketing.

      

     Vplyvom nových školských zákonov od roku 2008 sa mení názov školy na Stredná odborná škola a o rok neskôr už aj s prívlastkom – podnikania. Významným krokom v budovaní kvality školy bol rok 2010. Certifikačným orgánom v Banskej Bystrici bol škole 9.3.2010 udelený Certifikát manažérstva kvality podľa Slovenskej technickej normy a európskej normy ISO 9001. Po úspešnej spolupráci so strednou umeleckou školou v Trenčíne, ktorá sa pôvodne volala Stredná priemyselná škola odevná sme v roku 2010 začali experimentálne overovať nový umelecký študijný odbor dizajn interiéru. Na základe nových podporných dokumentov o výsledkoch a kvalite v napredovaní školy certifikačná inštitúcia International Education Society udelila škole v roku 2011 ďalší v poradí kvality vyšší rating hodnoty „BBB“, ktorý znamená – vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia. Hlad po nových študijných odboroch nás neopustil ani v ďalších rokoch. V roku 2013 zoznam študijných odborov sa rozšíril o ďalšie 3 nové študijné odbory: ekonomické lýceum, obchodné a informačné služby so zameraním na medzinárodné obchodné vzťahy a študijný odbor služby a súkromné podnikanie. V tom istom roku sme podpísali dohodu s Prešovskou univerzitou a naša škola bola zaradená medzi Cvičné školy Prešovskej univerzity.

      

     S cieľom pokračovať v štúdiu po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky od roku 2014 ponúkame našim žiakom aj žiakom iných stredných škôl vyššie odborné vzdelanie v študijných odboroch financie, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie. Dobrá spolupráca, ale aj dobré kontakty so Strednou umeleckou školou v Trenčíne vyústili v roku 2015 do vytvorenia ďalšieho umeleckého študijného odboru s názvom „Nástenná maľba v architektúre“.

      

     Úspechy v rôznych oblastiach práce školy neušli ani pozornosti medzinárodnej hodnotiacej certifikačnej inštitúcií International Education Society, ktorá v máji 2016 opäť zvýšila rating školy na hodnotu A, ktorý znamená – špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou. Pri tejto významnej príležitosti je dobré v spomienkach vrátiť sa do rokov minulých a pripomenúť si mená tých kolegov – zástupcov riaditeľa, ktorí v priebehu posledných tridsiatich rokov stáli na čele jednotlivých úsekov.

      

     Funkciu zástupcu riaditeľa pre TV vykonávali: PaedDr. Ing. Ján Mašan, promovaná filologička  Eva Körtvelyessyová, promovaný pedagóg pán František Tkáč a v súčasnosti PaedDr. Mária Havrillová.

      

     Úsek praktického vyučovania viedli zástupcovia riaditeľa: pán Ján Bartko, Bc. Marta Voľanská, Ing. Miroslav Vrabeľ, Ing. Slávka Centeková, Dr. Ing. Mária Vavreková, Mgr. Matilda Tóthová a v súčasnosti Ing. Mária Sotáková.

      

     Úsek výchovy mimo vyučovania viedli Mgr. Gabriel Hižnay, Mgr. Iveta Ligdayová a teraz Ing. Bohuš Popík.

      

     Zástupcami riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť boli: Ing. Stanislav Kuchta, Ing. Peter Hudák, v súčasnosti Mgr. Edita Šebejová.

      

      

       Ing. Stanislav Kuchta, MBA

                 riaditeľ školy